ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Міжнародний день миру: «Боротьба зі зміною клімату заради миру»

Щороку, 21 вересня, міжнародна громадськість відзначає Міжнародний день миру. Цей День Генеральна Асамблея оголосила днем зміцнення ідеалів миру серед всіх країн і народів - як на національному, так і на міжнародному рівні.

Цього дня ООН пропонує всім країнам і народам припинити воєнні дії, або ж відзначати цей День проведенням освітніх і громадських суспільних інформаційних акцій з проблем миру.

Тема Дня 2019 року: «Боротьба зі зміною клімату заради миру», підкреслює важливість боротьби зі зміною клімату як способу збереження і підтримання миру на всій планеті.

Як зазначають в ООН, зміна клімату являє очевидну загрозу для миру і безпеки на землі. В результаті стихійних лих відбувається переміщення втричі більшої кількості людей, ніж через конфлікти: мільйони людей змушені залишати свої будинки в пошуках безпечного місця для проживання.

Бібліографічний список:

Актуальні проблеми міжнародних відносин і зовнішньої політики країн світу : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 7-13 жовтня 2013 року, м. Луцьк / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т Польщі ; ред. : В. Й. Лажнік, С. В. Федонюк. – Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 120 с. : карт., табл.

Андрусів В. Змінити майбутнє / В. Андрусів. – Київ : Наш формат, 2014. – 144 с.

Бруз В. С. Роль ООН у врегулюванні міжнародних конфліктів і в боротьбі проти тероризму: навчальний посібник / В. С. Бруз; Київський славістичний університет. - Київ: Експрес-Поліграф, 2010. - 224 с.

Досвід європейських країн у вирішенні питань екологічної безпеки: навчальний посібник / О. С. Мельник [та ін.]; М-во освіти і науки України, Глухівський нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. - Суми: Мрія, 2017. - 399 с.

Екологічна безпека: правове забезпечення в Україні: навчально-довідковий посібник / М-во внутрішніх справ України, Державний науково-дослідний інститут; упоряд.: М. Г. Вербенський [та ін.] ; ред. О. В. Алєксєєва. - Київ; Вінниця; Харків: Мачулін, 2016. - 845 с.

Еріксен Т. Г. Сміття і люди. Зворотний бік споживання: пер. з норв. / Т. Г. Еріксен ; пер. І. Сабор. - Київ: Ніка-Центр, 2016. - 224 с. - (VIAE HUMANAE; вип. 9).

Капітоненко М. Г. Силовий фактор у міжнародних відносинах : монографія / М. Г. Капітоненко ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський ун-т, 2013. – 303 с.

Лакуша Н. М. Світ екобезпеки людини: глобалізаційні виклики: монографія / Н. М. Лакуша. - Київ: Логос, 2016. - 264 с.

Ліпкан В. А. Боротьба з тероризмом : у визначеннях та поняттях / В. А. Ліпкан. – Київ : Магістр-XXI сторіччя, 2009. - 161 с.

Лозинський А. Світовий Конґрес Українців та ООН : заради справедливості / А. Лозинський. – Київ : Києво-Могилянська акад., 2013. – 220 с.

Машненков К. А. Державна екополітика в інформаційному та постінформаційному суспільстві: монографія / К. А. Машненков; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетровський регіон. ін-т держ. упр.. - Дніпро: Середняк Т. К., 2017. - 514 с.

Милюха Г. В. Международные отношения и мировая политика / Г. В. Милюха, В. В. Резников, А. С. Чумакова ; М-во образования и науки Украины, Харьковский нац.. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : [б. и.], 2009. – 119 с.

Миротворча діяльність України: кооперація з НАТО та іншими структурами європейської безпеки / Нац. ін-т стратегічних дослідж. при Адміністрації Президента України., Ін-т міжнародних справ. – Київ : Стилос, 2002. – 313 с.

Перга Т. Проблема екологічних біженців у міжнародних відносинах / Т. Перга // Зовнішні справи: науковий журнал/ Міністерство закордонних справ України, Дипломатична академія України. - К.: Політика і час, 2016. - № 6. - С. 42-45

Проблеми техногенної безпеки в Україні та світі (до 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС): [збірник наукових праць] / Запорізький національний університет, Університет прикладних наук Ганзе Гронінген, Загребський університет політичних наук; ред. кол.: М. О. Фролов [та ін.]. - Запоріжжя: Інтер-М, 2016. - 204 с.

Раханський А. В. На шляху до миру : інформаційно-документальний збірник / А. В. Раханський. – Київ : Інтертехнодрук, 2005. – 425 с. : фото

Сич О. І. Доба "Холодної війни" : оновні тенденції світового розвитку : навч. посіб. / О. І. Сич, А. В. Мінаєв ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2008. – 71 с.

Статівка О. О.Правове забезпечення природно-заповідного фонду як складового елемента національної екологічної мережі: монографія / О. О. Статівка; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків: Право, 2018. - 249 с.

Страутіу Є. Глобальне потепління між наукою і політикою (англ. мовою)/ Є. Страутіу // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія, Економіка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - К.: Київський ун-т, 2015. - Вип. 1(166). - С. 51-56

Тригуб П. М. Міжнародні відносини і світова політика : навчально-методичний посіб. / П. М. Тригуб ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : Г. В. Румянцева, 2012. – 198 с.

Формування та реалізація національної екологічної політики України: монографія / О. О. Веклич [та ін.] ; наук. ред. С. О. Лизун. - Суми: Університетська книга, 2018. - 335 с.

Що таке права людини: Загальна декларація прав людини: права,що належать вам, - права,що належать усім. - Б.м., 2004. - 31 с.