ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Міжнародний день писемності (грамотності)

Щорічно 8 вересня у світі відзначають Міжнародний день писемності (грамотності). Цей день був запроваджений 26 жовтня 1966 на 14-й сесії Генеральної Конференції ЮНЕСКО. Його мета – нагадати про важливість грамотності в контексті людської гідності і прав людини, а також активізувати зусилля зі створення більш грамотних і стійких товариств.

Як повідомляється на сайті ЮНЕСКО, Міжнародний день грамотності 2019 року присвячений темі «Грамотність і багатомовність». Попри досягнутий значний прогрес, проблеми в області грамотності зберігаються і можуть істотно відрізнятися за своїм характером і охопленням в різних країнах і групах населення. Заохочення мовного розмаїття в освіті і в області поширення грамотності має вирішальне значення для вирішення проблем неграмотності і досягнення Цілей в галузі сталого розвитку.

«Наш світ багатий і різноманітний, він нараховує близько 7000 живих мов. Ці мови є засоби спілкування, навчання протягом усього життя, участі в суспільному і трудового життя. Вони також тісно пов'язані з самобутністю, культурами, світоглядами і системами знань різних груп населення. Тому облік мовного розмаїття в процесі освіти і поширення грамотності є ключовим елементом розвитку інклюзивних товариств, заснованих на принципах поваги різноманітності і відмінностей і захисту людської гідності», - зазначила Генеральний директор ЮНЕСКО Одре Азула у посланні з нагоди Міжнародного дня грамотності.

Джміль Т. Міжнародний день грамотності відзначають сьогодні [Електронний ресурс] / Тарас Джміль // Українські національні новини. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://www.unn.com.ua/uk/news/1823197-mizhnarodniy-den-gramotnosti-vidznachayut-sogodni.

Бібліографічний список:

“Грамматіки, или Писменница языка Словенскаго”: видана в Кременці 1638 року / ред. кол. В. Є. Бенера [та ін.]. - Передрук з вид. 1638 р.. - Львів: Місіонер, 2018. - 220, [1] с.: факс.. - Загол. обкл.: Славянская грамматика изданная въ 1638 г. въ г. Кременцъ въ типографіи Богоявленскаго братскаго монастыря.

Брайчевський М. Походження слов’янської писемності / М. Брайчевський. – 3-є вид.. – Київ: Вид. дім "Києво-Могилянська акад.", 2007. – 152 с.

Букварь новым способом уложенный для домашней науки. – Львов : Тип. Ставропигийского ин-та, 1842. – 34 с.

Букварь южнорусский: 1861 / сост. Т.Г. Шевченко. – СПб. : Печ. Гогенфельда, 1860. – 24 с.

Гатцук М. Українська абетка / М. Гатцук. – М. : Друк. Унів., 1861. – 117 с. ;31 л.

Гентшель Г. Аспекти використання мов у центральних регіонах України./ Герд Гентшель, Патрик Целер // Соціологія: теорія, методи, маркетинг: науково-теоретичний часопис/ НАН України, Інститут соціології. - Київ, 2016. - № 4. - С. 142–163.

Грамоти XIV ст. / ред. В. М. Русанівський. – Київ: Наукова думка, 1974. – 255 с.

Десятилетие Народного Дома Харьковского Общества Грамотности. 1903—1913. - Х.: Типо-литогр. М. Сергеева и К. Гальченка, 1913. - 30,9 МБ эл. жестк. диск: 3 вкл. л. стат. табл.

Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. 863 – 1963 / В.А. Истрин. – М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1963. – 180 с. : ил., 1 л. табл.

Коваленко Л. М. Мовами світу: літературно-критичні нариси / Л. М. Коваленко. - Київ: Рад. письменник, 1984. - 295 с.

Короткий термінологічний словник з основ педагогіки і полікультурної освіти: (для вчителів шкіл з навчанням мовами нацменшин) / М-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т; ред. І. Козубовська. - Ужгород: АУТДОР-ШАРК, 2018. - 155 с.

Кременецька земська книга 1578 року / НАН України. Ін-т укр. мови, Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка, Центр. держ. іст. арх. України, Кременецько-Почаївський держ. іст.-архітектур. заповідник; підгот. Л. В. Ящук ; відп. ред.: В. М. Мойсієнко, В. Д. Собчук. - Кременець: Кременецько-Почаївський держ. іст.-архітектур. заповідник, 2018. - 297, [2] с.: іл.. - (Пам’ятки української мови: серія актових документів і грамот).

Крымский А. Украинская грамматика: с прил. текста 43 грамот XIV-XV вв.. Т. 1. Вып. 6. Вып. 2 / А. Крымский. – М. : Тип. Гатцук; К.: Тип. Просвещение; Звенигородка: Тип. Я. А. Ниренберга, 1908. - [123], 369-545 с.

Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах = Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: матеріали / М-во освіти і науки України. Ін-т модернізації змісту освіти, Дніпровський нац. ун-т ім. О. Гончара, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Західночеський ун-т, Ун-т імені Адама Міцкевича; уклад. О. К. Куварова ; ред. Т. С. Пристайко. - Дніпро: Ліра, 2019. - 231 с.

Марчишина А. А. Ґендерна ідентичність в англомовному постмодерністському дискурсі: соціокультурний та лінгвопоетичний аспекти: (на матеріалі наукових, публіцистичних та художніх текстів) : монографія / А. А. Марчишина. - Кам’янець-Подільський: Буйницький О. А., 2018. - 450 с.

Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 листопада 2017 р. / Міжнар. гуманітарний ун-т. - Одеса, 2017. - 111 с.

Самоучитель, или новейшая и полная энциклопедическая азбука / сост. А. Кузнецов. – изд. 9-е испр. и доп.. – М. : Тип. Волкова, 1852. – 190 с. : илл.

Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку: Міжнародна наукова конференція до Дня слов’янської писемності та культури, 24 травня 2019 року / орг. ком. Г. А. Скрипник [та ін.]. - Київ, 2019. - 167 с.

Смоленский С. В. Мусикийская грамматика Николая Дилецкого: посмертный труд [по опубликованию] С. В. Смоленского, изданный на средства председателя Общества графа С. Д. Шереметева / С. В. Смоленский. - С.-Петербург: Тип. М. А. Александрова, 1910. - 60,9 МБ с.: ил., рис.. - (Труды Общества Любителей Древней Письменности; Т. 128).

Смотрицький М. Граматика / М. Смотрицький; підготовка факсимільного вид. та дослідження пам'ятки В. В. Німчука. – К.: Наук. Думка, 1979. – 12 с. : іл.

Сулима М. З історії української мови: популярний начерк : [допоміжна книжка для гуртків українознавства в політосвітніх школах дорослих] / М. Сулима. - Харків: РУХ, 1927. - 11,9 МБ с.: 1 вкл. л. карт.. - (Бібліотека українознавства).

Східно-слов’янські граматики : матеріали симпозіуму : зб. / ред кол.: В.В. Німчук, В.М. Русанівський та ін.. – Київ : Наукова Думка, 1982. –177 с.

Тищенко-Монастирська О. О. Порівняльні конструкції у кримськотатарській мові: структура і функціонування / О. О. Тищенко-Монастирська; НАН України. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ: Наукова думка, 2018. - 117, [1] с. - (Проект “Наукова книга” (Молоді вчені)).

Українські грамоти ХV ст. / Акад. наук Укр. ССР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні та ін. ; підгот. тексту, авт. вступної ст., авт. комент. В.М. Русанівський. – Київ : Наукова Думка, 1965. – 163 с. : іл., факс.. – (Пам’ятки укр. мови ХV ст.. Серія юридичної літератури)

Федоров, И. Азбука Ивана Федорова : 1578. – Киев: Книга, 1983. – 108 с. : факс.

Хуторний Т. Читанка. Перша книжка після граматики / Т. Хуторний. – Київ: Тип. Кульженко, 1883. – 124 с.: 60 мал.

Шахматов О. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам’ятників письменської старо-українщини XI-XVIII в.в. / О. Шахматов, А. Кримський. - Київ: Друкар, 1922. - 60,6 МБ с.

Яковлєва О. Особливості дії фактору багатомовності у мовному просторі України/ О. Яковлєва //Політичний менеджмент. Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія: український науковий журнал / Український центр політичного менеджменту, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, Національна академія наук України. - К., 2012. - № 4/5. - С. 121-130.