ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

День Державного Прапора України

Книжкова виставка експонується з 21 cерпня 2019 року в залі каталогів Бібліотеки. Запрошуємо відвідати Національну історичну бібліотеку України!

Державний Прапор України — стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3.

Жовто-сині барви символізували Київську Державу ще до християнізації Русі. Після прийняття християнства ці кольори освячувалися образом животворного Хреста. Після нашестя татарських орд Батия ця символізація зникла, але згодом відродилася в церковних оздобах, на гербах українських міст. Майже всі герби міст України й Київщини загалом обрамлялися жовто-синіми кольорами. З XVIII століття полкові й сотенні козацькі прапори Війська Запорозького все частіше виробляються з синього полотнища, на якому жовтою фарбою наносять хрест, зорі, зброю, постаті святих.

Про державне свято День Державного Прапора України

23 серпня 2004 року Президент України Леонід Кучма підписав Указ № 987/2004 «Про День Державного Прапора України». Цим Указом «на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України» встановлено в Україні нове свято — День Державного Прапора України, який щорічно відзначається 23 серпня. Відповідно до цього Указу Кабінет Міністрів України, обласні, Київська міська державна адміністрація забезпечують здійснення комплексу заходів щодо святкування Дня Державного Прапора України.

Експозицію виставки «День Державного Прапора України» підготовлено бібліографами відділу довідково-бібліографічної та інформаційної роботи і розгорнуто в читальному залі НІБУ

 

Бібліографічний список

Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України // Конституція України :прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – Київ, 1997. – С. 9.

Про День Державного Прапора України: Указ Президента України №987/2004 від 23 серп. 2004 р. // Офіц. вісн. України. – 2004. – №35. – Ст. 2332. – С. 42.

Україна. Верховна Рада. Про Державний прапор України: постанова від 28 січ. 1992 р. № 2067 – XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992 . – № 19. – Ст. 257. – С. 539.

Брецко Ф. Ф. Історія України 1939-2009 років: конспект-довід. / Федір Брецко. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 328 с.

Велика ілюстрована енциклопедія України / авт. : В. К. Борисенко, Л. І. Брюховецька, Г. І. Веселовська. – Київ, 2009.

     С. 159: Державний прапор України.

Великий довідник. Україна / уклад. О. М. Кожушко. – Х., 2009.

     С. 154 – 155: Державна символіка.

Верстюк В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: хронол. довід. / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Репринцев. – 2-ге вид., доповн., доопрац. - Київ, 2005.

     С. 596: 1991, 4 вересня – Київ. Над будинком Верховної Ради України піднято синьо-жовтий прапор.

Вся Україна в цифрах, фактах, подіях і особах: енцикл. українознавства. – Дніпропетровськ, 1999.

     С.8, 50: Державний Прапор України.

Гайдай Л. І. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях : (від найдавніших часів до Хмельниччини): навч. посіб.-комент. / Л. І. Гайдай. – Луцьк, 2000.

     С. 349: Прапор.

Гречило А. Національний Прапор // Національна символіка. – Київ, 1990. – С. 13 – 23.

Демянюк І. В. Ми вище прапор підіймемо!: нарис історії боротьби за українську національну символіку на Рівненщині. 1988 – 1991 роки: на честь ХХ-річчя державної символіки незалежної України / Іван Демянюк. – Рівне, 2013. – 127 с.: іл.

Державний Прапор // Юридична енциклопедія: в 6 т. Т. 2 : «Д-Й». – Київ, 1999. – С. 145.

Державний Прапор України // Україна в III тисячолітті: традиції. Інновації. Інвестиції. – Київ, 2008. – С .30.

Державний прапор України: довідка // Новий довід.: Історія України. – Київ, 2005. – С. 703.

Довідник з історії України: в 3 т. Т. 2: (К-П) / упоряд.: К. Бондаренко, В. Гордієнко, Я. Грицак та ін. – Київ, 1995.

     С. 420-421: Прапор України.

Енциклопедія історії України / редкол.: В. А. Смолій (голова кол.), Г. В. Боряк, В. Ф. Верстюк та ін.; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2005 – 2011.

     Т.8: “Па-Прик”. – 2011. - С.488 – 490 : Прапор Державний України.

Енциклопедія українознавства : для школярів і студ.: історія, культура народознавства, діаспора, географія / авт.-уклад. : В. В. Оліфіренко, С. М. Оліфіренко, Т. В. Оліфіренко, Н. В. Оліфіренко. - Дніпропетровськ, 2001.

     С. 335: Прапор.

Жайворонок В. Антологія знаків української етнокультури : словник-довідник / Віталій Жайворонок ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. Київ, 2018.

     С. 508 : Прапор

З історії Державного прапора України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.volfoto.inf.ua/pagesi/istomist/statti/zakon/prapor.htm

Знайомтесь, Україна: атлас / уклад.: Н. О. Крижова, Л. М. Веклич, Ю. І. Лоза. – Київ, 2009.

     С. 18 – 19: Адміністративно-територіальний устрій України, карта.

Ілюстрована енциклопедія історії України: в 3 т. Т.1: (Від найдавнішого часу до кінця 18 ст.) / упоряд.: О. Кучерук, Л. і С. Голембовських, С. Білостоцький. – Київ, 2004.

     С. 163: Прапор України.

Карелін О. Ф. Прапори над Україною : ист. лит. / О. Ф. Карелін. – Львів : Каменяр, 2011. - 36 с. : іл..

Карпов В. В. Українська військова символіка / В. В. Карпов, Д. В. Табачник. – Київ : «Либідь», 2004. – 271 с : іл.

Клейноди України : (з історії держ. і нац. символіки): к-т з 33-х кольор. худож. сувенір. листівок / О. П. Білецький, К. Ю. Гломозда, В. Ф. Жмир та ін. – Київ, 1991.

     Лист. № 20: Прапори жовто-блакитний і синьо-жовтий;

     Лист. № 30: Проекти державних відзнак (за М. Битинським): Прапори.

Козуля О. Я. Національна символіка України / О. Я. Козуля; Респ. центр духов. культури. – Київ, 1992.

     С. 9 – 17: Прапор України.

Конституція незалежної України : у 3 кн. Кн. 1 : Документи, коментарі, статті. / упоряд. : С. Головатий, Л. Юзьков ; УКр. правн. фундація. – Київ : Вид-во «Право», 1995.– 381 с.

Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим : зб. нормат. актів. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 96 с.

Литвин В. М. Україна: хроніка поступу (1991-2000) / В. М. Литвин. – Київ, 2000.

     С.18,19: Фото прапора України;

     С. 21: Підняття прапора України.

Національний прапор України // Сергійчук В. І. Національна символіка України. – Київ, 1992. – С. 85.

Прапор // Енциклопедія українознавства: словник. ч.: у 11 т. Т.6 : "Пе-Пр" / Наук. т-во ім. Шевченка; голов. ред. В. Кубійович. – Нью-Йорк, 1970. – С. 2308 – 2311.

Проект Конституції України: стан, проблеми, перспективи / авт. : А. Білоус, М. Карижський, О. Кордун та ін. – Київ: Заповіт, 1996. – 59 с.

Рус М. Наш прапор: [вірш] // Національна символіка. – Київ, 1990. – С.22.

Савельєв О. М. Історія України: довід., хронологія подій, слов. для учнів та абітурієнтів / О. М. Савельєв. – Тернопіль, 2010.

     С. 311: “Прийнято Державну символіку України”.

Символіка Білоцерківщини: історія, герби, прапори / авт. гербів та прапорів : Гапоненко В. М., Єжов Р. П., Чернецький Є. А. та ін. – Біла Церква: Вид-во О. В. Пшонківського, 2004.- [41 с.] : іл. – (До 75-річчя утворення Білоцерківського району).

Супруненко В. П. Ми – українці : енцикл. українознавства : у 2 кн. – Д., 1999. Кн. 1. - С. 19-21 : Трисуття : (прапор).

Сучасні символи та атрибути державності України: довід.: в 4 т. Т.1: Символи державного суверенітету та атрибути державності України. Кн.1: Державний Прапор України. – Київ, 2008. – С. 45 – 47.

Україна // Політико – адм. атл. України. – Київ, 2006. - С. 94 : Прапор.

Україна в словах: мовокраїнознав. слов.-довід.: навч. посіб. для учнів загальноосвіт. шк., ліцеїв, гімназій, студ., усіх, хто вивчає укр. мову / упоряд. і кер. авт. кол. Ніна Данилюк. – Київ, 2004. - С. 76 – 77 : Прапор.

Україна – наш дім // Україна: дит. енцикл. – Xарків, 2006. - С. 76: Прапор України.

Україна: повна енцикл. / авт.-упоряд.: В. М. Скляренко, Т. В. Іовлева, В. В. Мирошнікова та ін. – Харків, 2006. - С. 73: Державний флаг незалежної України.

Україна: хроніка ХХ століття: довід. вид.: роки 1991 – 1995. / ред. рада: В. М. Литвин, Л. В. Губерський, І. М. Дзюба та ін.; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2005. - С. 56: Державний прапор України.

Українське козацтво: мала енцикл.- 2-е вид. , доповн. і переробл. / Наук.-дослід. ін-т козацтва при Запорізьк. нац. ун-ті. – Київ ; Запоріжжя , 2006. - С. 484 – 485 : Прапор.

Українські символи / уклад. : М. Дмитренко, Л. Іваннікова, Г. Лозко та ін. – Київ, 1994.

     С. 10: Походження та значення блакитно-жовтих барв;

     С. 14: Прапор України.

Уряди України у ХХ ст. : наук.-докум. вид. / авт. кол.: С. В. Кульчицький, Н. П. Барановська, Т. Б. Бикова та ін. ; відп. ред. В. М. Литвин ; Каб. Міністрів України ; НАН України. – Київ, 2001. - С. 570: Мітинг з нагоди підняття національного прапора над будинком Верховної Ради України. Київ, вересень 1991 р.: (фото).

Щукін В. В. Історія держави і права України: слов. термінів і понять / В. В. Щукін, Н. В. Сугацька, А. М. Павлюк. – Київ, 2011. - С. 197: Прапор державний.

 

Укладачі: Єфіменко Г. В., Чугіна О. А., Кареліна С. Ю.

Наук. ред. Єфіменко Г. В.