ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Репресована інтелігенція Украни. Сергій Олександрович Єфремов (1876–1939)

Шановні користувачі! З 5 жовтня у Виставковому залі в рамках рубрики «Репресована інтелігенція України» експонується книжкова виставка «Апостол українства», присвячена 140-річчю від дня народження Сергія Олександровича  Єфремова (1876–1939), історика української літератури, письменника, публіциста.

05

Бойко Н. Сергій Єфремов – представник української політичної еліти початку ХХ століття : (нарис політичної біографії) / Н. Бойко // Людина і політика. – 2001. – № 3 (15). – С. 144–155.

 

ПР 3584 / 10

Іваницька С. Г. Постать Сергія Єфремова – публіциста в українській пострадянській гуманітаристиці / С. Г. Іваницька, Т. В. Єрмашов // Українська біографістика. – Вип. 10. – 2013. – С. 203 – 308.

Метою статті є висвітлення інтерпретацій, які існують пострадянській гуманітаристиці, щодо публіцистичної спадщини Сергія Олександровича Єфремова. В статті відзначені потужний інформаційний потенціал, висока суспільно-політична, моральна й естетична цінність, значна питома вага у персоналістичної тематики у публіцистиці С. О. Єфремова. Проаналізовано доробок істориків, філологів, політологів, фахівців з соціальних комунікацій та педагогіки у царині вивчення єфремовської публіцистики.

05

У 45

Іваницька С. Г. Єфремов С. Щоденник : про минулі дні (спогади) / С. Г. Іваницька, Т. В. Єрмашов // Український історичний журнал. – 2013. – № 1. – С. 179 – 187

05

Колоїз Ж. Національна школа в концепції Сергія Єфремова / Ж. Колоїз // Дивослово. – 1994. – № 1. – С. 50–51.

А3294 / 9(с2)

М19

Малий словник історії України / ред. В. А. Смолій. – Київ, 1997. – 463 с.

У словнику в стислій та доступній формі подано основні відомості з історії України від найдавніших часів до сьогодення. Міститься інформація з археології, демографії, економіки, політології, історії культури тощо, наведено біографічні дані багатьох історичних діячів.

 

Пр 3585

08-1

Могильний Л. Участь Сергія Єфремова в агітаційно-пропагандиській діяльності Української радикальної партії / Л. Могильний // Молода нація. – Київ : Смолоскип, 2008. – № 1 (46). – С. 23 – 37.

Пр 3585 / 07-2

Єрмашов Т. Сергій Єфремов (1876–1939) : (бібліографічний покажч.) / Т. Єрмашов // Молода нація. – 2007. – № 2 (43). – С. 206–256.

9(с2)

Є924

Єфремов С. О. За рік 1912-й. Під Обухом. Більшовики у Києві / С. О. Єфремов. – Київ : Орій, 1993. – 133 с.

В публіцистичному збірнику видатного українського вченого-літературознавця та громадського діяча Сергія Єфремова «За рік 1912-й. Під Обухом. Більшовики у Києві» відтворено складний етап формування української суспільної свідомості на початку нинішнього століття та трагічні події братовбивчої війни 1918 року.

901.2

Г- 911

Гирич І. Б. Архів Михайла Грушевського як джерело для вивчення діяльності визначних постатей українського руху (М. Грушевський, С. Єфремов, В. Липинський, М. Василенко) : автореф. дис. канд. іст. наук : 07.00.09 «Історіографія, джерелознавство та методи історичного дослідження» / І. Б. Гирич ; НАН України, Ін-т укр. археографії. – Київ , 1995. – 25 с.

8

У45

Українська Літературна Енциклопедія : в 5 т. / НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1988 – . –

Т. 2 : Д–К / відп. ред. І. О. Дзеверін ; заст. відп. ред. : М. Г. Жулинський, М. П. Зяблюк. – 1995. – 493 с. : іл., фот., 10 л. іл.)

В Українській Літературній Енциклопедії висвітлюються літературний процес на Україні від найдавніших часів до наших днів, взаємозв’язки української літератури з літературами інших народів СРСР, світу. Подаються матеріали з теорії літератури, поетики.

Другий том містить 2112 статей.

М1347-2 / 37
У-453

Українська педагогіка в персоналіях : у двох книгах. Кн.2 : XX ст. / М-во освіти і науки України ; ред. О. В. Сухомлинська. – Київ, 2005. – 550 с. : портр.

У двотомнику подано творчі біографії українських мислителів, філософів, письменників, педагогів, які жили і працювали впродовж Княжої доби й Козаччини (Х-ХVІІІ ст.), в період Просвітництва (ХІХ ст.) та у ХХ ст.. Серед них є славетні імена, а також зовсім невідомі читацькому загалові і такі, що були заборонені, репресовані, представники еміграції.

Творчі біографії подаються як єдиний історико-педагогічний процес.

6065 / 9(с2)
Ч-60


Євген Чикаленко, Сергій Єфремов. Листування. 1903-1928 роки / Нац. акад. наук України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; упоряд. І. Старовойтенко. – Київ : Темпора, 2010. – 383 с. : фото.

Книга містить корпус взаємного листування Євгена Чикаленка (1861 – 1929) та Сергія Єфремова (1876 – 1939) – українських громадсько-політичних і культурних діячів доби націєтворення та визвольної революції 1917 – 1921 рр.. Джерела, зібрані в різних архівах України та УВАН у США, охоплюють період 1903 – 1928 рр.

05

К 38

Ефремов С. В борьбе за просвещение / С. Ефремов // Киевская старина. – 1902. – Т. 76. – С. 313 – 346

 

8(с)

Є 924

Єфремов С. О. Вибране : статті, наукові розвідки, монографії / С. Єфремов ; упоряд., авт. передм., авт. прим. Е. Соловей, ред. Є. І. Мазніченко. – Київ : Наукова думка, 2002. – 760 с.

Видання повертає читацькому загалові значну частину доробку Сергія Єфремова – видатного вченого-літературознавця, публіциста, критика, громадсько-політичного діяча. До видання ввійшли статті про Тараса Шевченка, про молодих українських письменників початку XXст., студії з історіографії літературознавства та бібліології, монографії про М. Коцюбинського, І. Карпенка-Карого, Панаса Мирного, а також розвідки з історії українського національно-визвольного руху.

05

Р 49

Єфремов С. «Вони не просят…» / С. Єфремов // Рідна школа. – 1994. – № 5. – С. 19–21

 

А1589 / 4
Є924


Єфремов С. О. Історія українського письменства / С. О. Єфремов. – Київ : Femina, 1995. – 686 с.

Сергій Єфремов – одна з найколоритніших постатей в українському літературознавстві. Автор понад 3000 публікацій, найбільш відомий своєю «Історією українського письменства», яка в Україні, нажаль, видана не була. А це єдина авторська робота, яка охоплює український літературний процес від давнини до 20-х років минулого століття. Науковий метод у ній позначений виразною індивідуальністю і точністю фахових характеристик. Застосувавши соціологічний принцип у прочитанні літературних явищ, С. Єфремов створив наукову номенклатуру українського письменства, якою з певними заувагами й донині послуговуються представники всіх літературознавчих шкіл.

А18887 / 8(с)

Є924

Єфремов С. О. Шевченкознавчі студії / С. О. Єфремов. – Київ : Україна, 2008. – 365 с.

До видання ввійшли вперше зібрані разом шевченкознавчі твори видатного історика української літератури, критика, культурно-громадського діяча Сергія Єфремова (1876-1939) – як фундаментальні наукові праці, так і оригінальні розвідки, полемічні статті, рецензії на тогочасні публікації, що стосуються життя і творчості Кобзаря.

А6437 / 9(с2)

Є924

Єфремов С. О. Щоденники. 1923–1929 / С. О. Єфремов. – Київ : Рада, 1997. – 3 с. + 1л. портр.. – (Мемуари).

"Щоденники" Єфремова С. О. – унікальне відтворення історичних подій, що призвели до втрати нашої незалежності та спотворення духовності нації. Це неоціненна хроніка українського життя 20-х років – часу про який збереглося так мало правдивих свідчень.

Щоденники, які майже 70 років знаходились в архівах КДБ, друкуються вперше, без скорочень і виправлень.