ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Переяславська Рада

7 лютого у Виставковому залі відкрилась книжкова виставка присвячена 360-річчю від часу проведення Переяславської ради (1654), загальної військової ради скликаної Богданом Хмельницьким в м. Переяславі.

Електронна презентація

Література:

 1. Андреев А. Богдан Хмельницкий. В поисках Переяславской Рады / А. Андреев, М. Андреев. – М. : Алгоритм, 2013. – 463 с.
 2. Апанович Е. М. Исторические места событий освободительной войны украинского народа 1648–1654 гг. / Е. М. Апанович. – К. : АН УССР, 1954. – 101 с.
 3. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи і реальність. – К. : Варта, 1994. – 96 с.
 4. Бжеський Р. Переяславська умова в планах Б. Хмельницького та «Переяславська легенда» / Р. Бжеський. – Торонто : Гомін України, 1954. – 32 с.
 5. Бойко В. Д. Визвольна війна українського народу 1648–1654 рр. Приєднання України до Росії / І. Д. Бойко. – К., 1951. – 46 с.
 6. Бойко И. Воссоединение Украины с Россией / И. Бойко, В. Голобуцкий, К. Гуслистый. – М. : АН СССР, 1954. – 111 с.
 7. Бойко І. Переяславська Рада – важлива віха в історії українського народу : (8 січ. 1654 р.) / І. Бойко. – К. : Держполітвидав, 1950. – 43 с.
 8. Брехуненко В. Московська експансія і переяславська рада 1654 року / В. Брехуненко ; НАН України, Ін-т укр. археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Наук. т-во ім. Шевченка в Америці. – К., 2005.– 367 с.
 9. Визвольна війна 1648–1654 рр. і возз’єднання України з Росією / АН УРСР. Ін-т історії України ; ред. В. А. Дядиченко, О. К. Касименко, Ф. П. Шевченко. – К. : АН УРСР, 1954. – 331 с.
 10. Володарі гетьманської булави : іст. портр. / авт. передмови В. А. Смолій. – К. : Варта, 1994. – 557 с.
 11. Воссоединение Украины с Россией : докум. и мат. : в 3 т. : Т. 1 1620–1647 годы / редкол. : П. П. Гудзенко и др. – М. : АН СССР, 1954. – 584 с.
 12. Галдай Л. І. Історія України : персоналії, терміни, назви і поняття (1648–1917) : навч. посіб. : у 2 т. : Т. 1 (А-Н) / Л. І. Галдай ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки – Луцьк : Вежа, 2008. – 507 с.
 13. Боплан, Гійом Левассер де. Опис України / Гійом Левассер де Боплан. Українські козаки та їхні останні гетьмани; Богдан Хмельницький / П. Меріне; пер. з фр., приміт. та передм. Я. І. Кравця. — Львів : Каменяр, 1990. — 301 с.
 14. Греков И. Воссоединение Украины с Россией в 1654 году / И. Греков, В. Королюк, И. Миллер ; Акад. наук СССР, Ин-т славяноведения. – М. : Госполитиздат, 1954. – 111 с.
 15. Гуржій О. Від гетьмана до гетьмана: рід Скоропадських в історії України / О. Гуржій, О. Реєт ; НАН України, Ін-т історії України. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 227 с.
 16. Дарчик С. В. Візія національно-визвольної війни українського народу (1648 - 1657 рр.) у спогадах та щоденниках шляхтичів Речі Посполитої : автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.06 / С.В. Дарчик ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — К., 2009. — 20 с.
 17. Документы об освободительной войне украинского народа : 1648–1654 гг. / АН УССР. Ин-т истории ; Архивное упр. при Совете Министров УССР; редкол. : П. П. Гудзенко и др. – К. : Наук. думка, 1965. – 827 с.
 18. Документи Богдана Хмельницького : 1648–1657 рр. / Ін-т сусп. наук АН УРСР ; упоряд. І Крип’якевич, І. Бутич. – К. : АН УРСР, 1961. – 739 с.
 19. Дядиченко В. Борьба украинского народа за воссоединение Украины с Россией / В. Дядиченко, Е. Стецюк. – К. : Госполитиздат УССР, 1954. – 71 с.
 20. Історія України : унів. ілюстр. довід. / В. К. Губарев. – Донецьк : БАО, 2008. – 576 с.
 21. Коваленко С. Україна під булавою Богдана Хмельницького : енцикл. у 3 т : Т. 2 / С. Коваленко. – К. : Стікс, 2008. – 479 с.
 22. Костомаров Н. И. Богдан Хмельницкий : в 3 т. / Н. И. Костомаров. – К. : Варта, 2004. – 659 с.
 23. Костомаров Н. И. Зиновий-Богдан Хмельницкий. / Н. И. Костомаров. – К. : Радуга, 2005. – 79 с.
 24. Кривошея В. Генеалогія Українського козацтва. Нариси історії козацьких полків / В. Кривошея ; НАН України, ІПіЕД ; Музей гетьманства. – 2-е вид, допов. – К. : Стилос, 2004. – 389 с.
 25. Крип’якевич І. П. Богдан Хмельницький / І. П. Крип’якевич. – 2-е вид, випр. і допов. – Львів : Світ, 1990. – 406 с.
 26. Литвин В. Ілюстрована історія України / В. Литвин, В. Смолій, М. Шпаковський. – К. : Альтернативи, 2001. – 352 с.
 27. Національно-визвольна війна в Україні: 1648–1657 рр. : зб. за докум. акт. кн. / упоряд. Л. А. Сухих, В. В. Страшко. – К., 2008. – 1011 с.
 28. Оглоблин О. Українсько-Московська угода / О. Оглоблин ; НАН України, Ін-т укр.. археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня – К., Львів, 2005. –131 с.
 29. Павло Полуботок – український гетьман / упоряд. В. О. Замлинський. – К. : Либідь, 1990. – 48 с.
 30. Переяслав. 1654 р. : [зб. документів] / Укр. ін-т нац. пам’яті ; упоряд. : В. В. Кривошея та ін. – К. : Пріорітети, 2012. – 148 с.
 31. Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточно-славянской цивилизации : сб. науч. тр. : по материалам III Междунар. науч.-практ. конф., 15-16 декабря 2011г. / ред. А. Г. Романовский, Ю. И. Панфилова ; НТУ "ХПИ". - Х. : НТУ "ХПИ", 2009. - 631 с.
 32. Переяславська Рада: очима істориків, мовою документів / упоряд. авт. пердмови : О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. – К. : Україна, 2003. – 430 с.
 33. Переяславська рада та українсько-російська угода 1654 року: історія, історіографія, ідеологія : (Матеріали міжнар. «круглого столу») / НАН України, Ін-т історії України, НДІ козацтва ; редкол. : В. Смолій та ін. – К., 2005. – 224 с.
 34. Переяславська Рада 1654 року : (історіогр. та дослідж.) / НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол. : П. Сохань та ін.] – К. : Смолоскип, 2003. – 890 с.
 35. Рафальський О. О. Переяславський договір України з Росією 1654 року : ретросп. аналіз / О. О. Рафальський ; НАН України, ІПіЕД. – К. : Генеза, 2004. –294 с.
 36. Сегеда С. Гетьманські могили / С. Сегеда. – К. : Наш час, 2009. – 439 с. – (Невідома Украъна)
 37. Сергійчук В. Переяславська рада – трагедія України і програш Європи / В. Сергійчук. – К. : Діокор, 2003. – 130 с.
 38. Смолій В. А. Богдан Хмельницький : соц.-політ. портр. / В. А. Смолій, В. А. Степанков. – 2-е вид., перероб. та допов. – К. : Либідь, 1995. – 623 с.
 39. Смолій В. А. Богдан Хмельницький : хроніка життя та діяльн. / В. А. Смолій, В. С. Степанков ; Ін-т історії України. – К. : Наук. думка, 1994. – 261 с.
 40. Смолій В. А. Українська національна революція ХVІІ ст. : (1648–1676 рр.) / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К. : Альтернативи. – 1999. – 351 с. – (Україна крізь віки : в 15 т. ; т.7).
 41. Сорока Ю. Чигиринські походи / Ю. Сорока. – К. : Шанс, 2012. – 127 с.
 42. Степанков В. С. Українська держава у середині ХVII століття: проблеми становлення й боротьби за незалежність (1648–1657 роки) : дис...д-ра іст. наук у формі наук. доповіді : 07.00.02 / В. С. Степанков; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - К., 1993. - 68 с.
 43. Страна казаков : сборник / ред. Г. Я. Сергиенко. – К. : Радуга, 2004. – 215 с. – (История Украины в историчеких исследованиях, документов и воспоминаниях современников).
 44. Субтельний О. Україна. Історія / О. Субтельний. – 2-е вид. – К. : Либідь, 1992. – 510 с.
 45. Украина – Европа: хронология развития : в 5 т. Т. 4. Украина – Европа: хронология развития, 1500–1800 гг. / ред. А. А. Корниевский ; сост. В. А. Зубанов. - К. : Крион, 2009. – 611 с. – (Україна. Історія великого народу).
 46. Українсько-російський договір 1654 р.: нові підходи до історії міждержавних стосунків : (матеріали наук.-практ. семінару) /НАН України, Ін-т історії України. – К. : Ін-т історії України, 1995. – 69 с.
 47. Універсали Богдана Хмельницького 1648–1657 / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. І. Крип’якевич, І. Бутич. – К. : Альтернативи, 1998. – 381 с.
 48. Уроки Переяслава. До 350-річчя Московсько-Переяславської угоди : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / НАН України, Ін-т історії України, Київ. міжнар. ун-т ; редкол. : В. А. Смолій та ін. – К. : КиМу, 2004. – 451 с.
 49. Фігурний Ю. С. Історичні витоки військової культури українського козацтва / Ю. С. Фігурний ; Ін-т українознав. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – вид. 2-е. – К. : Бібліотека українця, 1999. – 123 с.
 50. Хрестоматия по истории СССР : Т. 1 : С древнейших времен до конца ХVII века / сост. : В. И. Лебедев и др. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Учпедгиз, 1939. – 463 с.
 51. Чухліб Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648–1714 рр. / Т. Чухліб ; Наук. т-во ім. Шевченка в США, НАН України, Ін-т історії України, НДІ козацтва. – К. ; Нью-Йорк, 2003 – 517 с.
 52. Чухліб Т. Переяслав 1654 року та проблема міжнародного утвердження Українського гетьману / Т. Чухліб ; НАН України, Ін-т історії України, НДІ козацтва. – К., 2003. –155 с.
 53. Яковлева Т. Руїна Гетьманщини. Від Переяславської ради-2 до Андрусівської угоди (1659–1667 рр.) / Т. Яковлева ; пер з рос. Л. Білик. – К. : Основи, 2003. – 644 с.