ДЯКУЄМО ЛІКАРЯМ, ЯКІ РЯТУЮТЬ КРАЇНУ!

Святий рівноапостольний великий князь Володимир (28 липня)

Володимир Великий вокняжився в Києві, ставши єдиновладним государем Русі. У роки князювання Володимира завершилося в загальних рисах об’єднання Давньоруської держави – Київської Русі. Своє князювання в Києві Володимир Великий розпочав з реформ. Князь приєднав союзи східно-слов'янських племен і племінні княжіння: хорватів і дулібів (981), в’ятичів (982), радимичів (984) та ін.

Пізніше Володимир Великий провів адміністративну реформу, забезпечивши територіальну єдність держави. Володимир Великий у середині 980-х рр. почав схилятися до однієї з світових релігій – християнства, служителі якого були вірними слугами государів і провідниками їхньої політики.

У 988 році князь хрестився і прийняв ім’я Василія, ввівши християнство як державну релігію. За його правління докладено великих зусиль до розбудови Києва, поставлено перший кам’яний храм Русі – Десятинну церкву Богородиці (996) та місто Володимира.

Київська Русь як повноправна держава увійшла в коло європейських країн. Завдяки дипломатичним стосункам, торговельним та шлюбним зв’язкам, організації війська держава вийшла на одне з перших місць у Європі. Володимир значно розширив Київ, при ньому почали карбувати монети. Помер у 1015 р. Православна Церква приєднала Володимира Святославовича до лику святих та за просвітительську християнську діяльність визначила рівноапостольним.

          

          

          

          

Бібліографічний список

1. Айналов Д. В. К вопросу о строительной деятельности св. Владимира / Д. В. Айналов // Сборник в память святого равноапостольного князя Владимира / Ком. О-ва любителей древ. письменности. – Пг., 1917. – Вып. 1. – С. 20 – 39.

2. Босович В. Володимир син Святослава : роман / Василь Босович. – К : Укр. центр духов. культури, 1994. – (Укр. іст. роман).

3. Визначні пам’ятки Києва : енцикл. довід. / сост. : Івакін Г. Ю., Кальницький М. Б., Павленко Ю. В., Храмов О. Ю.; Ін-т гуманіт. дослідж. Укр. акад. наук. – К. : Фенікс, 2005. – С. 9-15 : [Короткий нарис історії Києва], С. 44 : фото : [Володимирський собор], С. 48 : фото : [Памятник св. Володимиру Великому в панорамі з Володимирської гірки].

4. Владимир Святой / подгот. текста и коммент. В. В. Колессо. – СПб. : Изд‑во СПб.ун-та , 1991. – 16 с. – (Лики давних времен).

5. Володимирський собор (1862-1882) // Історія міста Києва : науково-допоміж. бібліогр. покажч. У виданнях від XVIIст. до 2000 р. у 3‑х т., 14 кн. Т.2 : Матеріальна та духовна культура Києва. Кн. 6 : Храми Києва (монастирі, собори, церкви, каплиці, храми інших конфесій) / НАН України, Ін‑т історії України. – К., 2009. – Бібліогр.: с. 143 – 147 ( 52 поз.).

6. Голубовская Н. П. Владимир Святой, Великий князь Киевский / Н. П. Голубовская. – Симферополь : Тип. Тавр. Губ. Земства, 1916. – 35 с.

7. Добржинский Г. Владимир равноапостольный : ист. роман / Гавриил Добржинский. – М.; Л. : Гос. изд-во худ. лит., 1931. – 248.

8. Духопельников В. М. Владимир Великий / В. М. Духопельников, худож.‑оформитель Е. В. Вдовиченко. – Х. : Фолио, 2009. – 121 с. – (Знаменитые украинцы).

9. Елачин А. К. Владимир Святославич, в крещении Василий, великий князь Киевский, святой и равноапостольный // Христианство : энциклопед. словарь. Т. 1 : А-К / ред. кол.: С. С. Аверинцев (гл. ред.), А. Н. Мешков, Ю. Н. Попов. – М., 1993. – С. 366 – 367.

10. Заниткевич В. З. Владимир «Красно Солнышко» / В. З. Заниткевич, худож.: О. Шаврин, Г. Золотов, А. Красовский. – К. : Кульженко, 1915.- 52 с. : ил.

11. Зубарь В. М. Херсонес Таврический и распространение христианства на Руси /В. М. Зубарь. – К. : Наук. думка, 1988. – 208 с. : ил.

12. Икона Святого равноапостольного князя Владимира : фото // Живой родник. – 2009. - №.9 – 10. – С. 65.

13. История культуры древней Руси. Домонгольский период : в 2 т. / под ред. Б. Д. Грекова, М. И. Артамонова ;АН СССР, Ин‑т истории материальной культурыим. Н. Я. Марра. – М.; Л., 1948- 1951.

Т. 1 : Материальная культура / под ред. Н. Н. Воронина, М. К. Каргера, М. А. Тихановой. – 1948. – С. 15 – 17.

Т. 2 : Общественный строй и духовная культура / под ред. Н. Н. Воронина,М. К. Каргера. – 1951. – С. 85 – 90, 108.

14. Іларіон, митрополит. Князь Володимир прийняв православіє / митрополит Іларіон, Ін-т дослідів Волині. – Ч. 48. – 3-є вид. – Вінніпег (Канада): Т-вом «Волинь», 1982. – 36 с.

15. Как была крещена Русь. – М. : Политиздат, 1988. – 383 с. : ил.

16. Котляр Н. Ф. История в жизнеописаниях / Котляр Н. Ф., Смолий В. А. – К., 1990. – С. 69 – 82. – [Владимир «Красно Солнышко»].

17. Культяева Н. Празднование 1020‑летия Крещения Руси в Киеве / Наталия Культяева // Живой родник. – 2008. – № 8. – С. 4 – 5, вставка цв. фото : с. 1 (Киев 26 – 28 июля 2008 г.) , 4 : ( Донецк – Святогорск 29, 30 июля 2008 г.).

18. Леонид, архимандрит. Святая русь или сведения о всех святых и подвижниках благочестя на Руси (до XVIIIвека) обще и местно чтимых. Изложены в табл. с картою России и планом Киевских пещер: справ. кн. по рус. агиографии / Леонид, архимандрит // Общество любителей древней письменности. – СПб., 1891. – Т. 97 : Святая Русь – С. 2 – 3, 211.

19. Линниченко И. Современное состояние вопроса об обстоятельствах крещения Руси / И. Линниченко// ТрудыКиев. Духов. Акад. – 1886. – № 12. – С. 587 – 606.

20. Літопис руський за Іпатієвським списком / переклав Леонід Махновець. – К., 1990. – С.45 – 77: іл.

21. Літопис руський про Князя Володимира Великого // Княжий Собор. -- 2005. – № 1–2. – С.9 – 13.

22. Матвєєва Н. Святі і свята України. Календар церковних свят і народних традицій : слов.‑довід. / Наталія Матвєєва, Андрій Голобородько. – К., 1995. – С. 151 – 152. – [(15/28 липня) Рівноапостольного вел. кн. Володимира].

23. Матеріали до бібліографії Києво-Печерської лаври : науково-допоміж. бібліограф. покажч. / автор‑упоряд. О.І. Марченко; Нац. Києво‑Печер. історико-культ. Заповідник; ДІБ України. – К., 2006 . – Позиції : 727, 751, 1359, 259. – [Володимир Святий, Володимир Святославович].

24. Пархоменко В. А. У истоков русской государственности (VIII – XI вв.) /Вл. А. Пархоменко. – Л. : Госиздат, 1924. – 115 с.

25. П. Л. Когда и где довершилось крещение киевлян при св. Владимире / П. Л. // Киевская старина. – 1887. - №9. – С.175 – 185. – (Известия и заметки).

26. Православний Церковний календар. 2008 : 1020 років Хрещення Русі / голов. ред. архимандрит Олександр (Драбинко); УПЦ, Київська митрополія. – К., 2007. – 203 с. : іл.

27. Сборник в память 900‑летия крещения Руси / под ред. А. И. Соболевского, Ист. о-во Нестора Летописца. – К. : Тип. С. В. Кульженко, 1888. – 128 с.

28. Спадок святого князя Володимира : каталог виставки / М-во культури і туризму України, Нац. Києво-Печер. історико‑культ. заповідник, Укр. Православна Церква, ГПО «Нова епоха». – К. : Фенікс, 2010. – 99 с. : іл.

29. Тисячоліття християнства в Україні. Урочистості 1988 року / голов. ред. Осип Зінкевич, голова редкол. Юрій Солтис. – Нью-Йорк, 1992. – 523 с.

30. Толочко Л. І. Пам’ятник святому князю Володимиру в Києві / Л. І. Толочко, О. В. Грибовська. – К. : Техніка, 2007. – 144 с.: іл. – (Сер. Національні святині України).

31. Толочко П. П. Володимир Святий. Ярослав Мудрий / Петро Толочко. – К., 1996. – С. 5 – 122 : іл. – [Володимир Святий].

32. Толочко П. П. Древний Киев / П. П. Толочко; АН УССР, Ин-т археологии. – К.: Наук. думка, 1983. – 327 с. : ил.

33. Толочко П. Київська Русь / Петро Толочко. – К. : Абрис, 1996. – 360 с. : іл.

34. Устав князя Владимира Святославича // Российское законодательство X – XX веков : в 9 т. Т.1 : Законодательство Древней Руси / под ред. О. И. Чистякова, ред. тома В. Л. Янин. – М., 1984. –С. 137 – 162.

35. Филист Г. М.Введение християнства на Руси : предпосылки, обстоятельства, последствия / Г. М. Филист. – Минск : Беларусь, 1988. – 252, [2]с.

36. Шахматов А. А. Корсунская легенда о крещении Владимира. – СПб., 1906. – 126 с.

37. Щапов Я. Н. Киевские уставы и церковь в Древней Руси. – М. : Наука, 1972. – 338, 2 с. : схемы.

Укладачі: Новицька А.І., зав сектором інформ. роботи

Чугіна О.А. зав. сектором довід.‑бібліогр. роботи

Наук. ред.: Єфіменко Г.В., зав. відділу ДБНІР