ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Українська Центральна Рада : до 100-річчя дня створення.

В Національній історичній бібліотеці України

відкрито виставку документів

«Українська Центральна Рада : до 100-річчя дня створення»,

яка експонується з 10 березня 2017 р. в читальній залі.

Запрошуємо відвідати Бібліотеку, ознайомитись з експозицією!

Бібліографічний список

Документи і матеріали

 1. Грушевський М. На порозі нової України : статті і джерельні матеріали / Михайло Грушевський ; ред. та вступ ст. Л. Р. Винара ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Львів ; Київ ; Торонто ; Мюнхен, 1992. – (У 75-річчя Української Центральної Ради. 1917–1992.)
 2. Державний центр Української Народної Республіки в екзилі : ст. і матеріали / ред. Л. Р. Винар, Н. Пазуняк ; Ін-т дослідж. модерної історії України. – Філадельфія ; Київ ; Вашінґтон : Фундація ім. С. Петлюри в США ; Вид-во “Веселка” ; Фундація Родини Фещенко-Чопівських, 1993. – 494 с.
 3. Історія української конституції / упоряд. : А. Слюсаренко, М. Томенко. – Київ : Вид-во «Право», 1997. – 442 с.

Зі змісту : Доба Центральної Ради. – С. 86-112.

 1. Конституційні акти України. 1917–1920. Невідомі конституції України / упоряд. : Ю. Д. Прилюк, В. Ф. Жмир. – Київ : Філос. і соціол. думка, 1992. – 272 с.
 2. Мірчук П. Від Другого до Четвертого Універсалу / Петро Мірчук ; Ліга Визволення України. – Торонто : Гомін України, 195 – 71 с. – (Політ. б-ка Ліги Визволення України ; Ч. 8).
 3. Національні процеси в Україні : історія і сучасність : док. і матеріали : довід. : у 2 ч. Ч. 1 / за ред. В. Ф. Панібудьласка ; упоряд. : І. О. Кресіна, О. В. Кресін та ін. – Київ : Вища школа, 1997. – 583 с.

Зі змісту : Етнополітичні процеси доби національно-визвольних змагань. – С. 399-575.

 1. Уряди України у XX ст. : наук.-документ. вид. / Каб. Міністрів України, НАН України ; ред. А. К. Кінах ; авт. кол. : Н. П. Барановська, Т. Б. Бикова, С. В. Кульчицький та ін. - Київ : Наук. думка, 2001. - 608 с. : іл.

Зі змісту : Уряди Центральної Ради. – С. 15-86.

 1. Україна в XX столітті : зб. док. і матеріалів (1900-1939) / М-во освіти України, Ін-т змісту і методів навчання, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд. А. Г. Слюсаренко. - Київ, 1997. - 446 с.

Дослідження

 1. Білорус М. А. Член Центральної Ради Саватій Березняк : вид. у 2 ч. Ч. 1 : Біографія / Микола Антонович Білорус. - Київ, 200 – 64 с.
 2. Білорус М. А. Член Центральної Ради Саватій Березняк : вид. у 2 ч. Ч. 2 : Додатки / Микола Антонович Білорус. - Київ, 2009. - 79 с.
 3. Богуславський О. В. Інформаційно-пресова діяльність Центральної Ради та українських урядів 1917-1920 рр. / Олег Вікторович Богуславський ; Гуманітар. ун-т, Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр. – Запоріжжя, 2003. – 236 с.
 4. Верстюк В. Ф. Грушевський М. С. : коротка хроніка життя та діяльності / В. Ф. Верстюк, Р. Я. Пиріг. – Київ : Либідь, 1996. – 143 с. – Укр. і рос. мовами.
 5. Верстюк В. Ф. Діячі Української Центральної Ради : бібліогр. довід. / В. Ф. Верстюк, Т. С. Осташко. – Київ, 1998. - 254 с.
 6. Верстюк В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронолог. довід. / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Репринцев. – Київ : Наук. думка, 1995. - 715 с.

Зі змісту : Доба Центральної ради. – с. 210-270.

 1. Власюк О. В. Волинь в добу Центральної Ради (1917-1918) / О. В. Власюк, В. М. Цятко. – Рівне : Волин. обереги, 2009. – 85 с
 2. Гай-Нижник П. П. Українська дипломатія й міжнародна фінансова політика урядів Центральної Ради, Української Держави (Гетьманату) та Директорії УНР (1917–1922 рр.) / Павло Павлович Гай-Нижник ; М-во освіти і науки України, НДІ українознавства, М-во закордон. справ України, Дипломат. акад. України. – Київ : Дуліби, 20 – 530 с. : табл.
 3. Михайло Грушевський – український історик європейського значення : бібліогр. покажч. / М-во культури України, Держ. б-ка України для юнацтва ; уклад. Ю. Круть ; ред. : С. Чачко, В. Кучерява ; відп. за вип. Г. Саприкін. - Київ, 2016. – 39 с.
 4. Державні, політичні та громадські діячі України : політ. портрети. Кн. 1 / редкол. : М. І. Панов, В. І. Астахова, Л. М. Герасіна та ін. – Київ, 2002. – 474 с.
 5. Довбня В. А. Органи внутрішніх справ УНР часів Української Центральної Ради : організаційно-правові засади діяльності / В. А. Довбня, Є. С. Дурнов, О. М. Калюк ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - Дніпропетровськ : ІМА-ПРЕС, 2008. - 143 с.
 6. Енциклопедія українознавства : словникова ч. Т. 9 : [Ти-Хм] / голов. ред. В. Кубійович ; редкол. : А. Жуковський, І. Кошелівець та ін. ; Наук. т-во ім. Шевченка. – Париж ; Нью Йорк : Вид-во «Молоде Життя», 1980. – 3600 с.

Зі змісту : Українська Центральна Рада. – С. 3403-3404.

 1. Етнонаціональний розвиток України : терміни, визначення, персоналії / Ін-т держави і права АН України, Ін-т мовознавства АН України, Ін-т нац. відносин і політології АН України та ін. ; редкол. : Ю. І. Римаренко, І. Ф. Курас, І. М. Дзюба та ін. – Київ, 1993. – 800 с.

Зі змісту : Українська Центральна Рада (УЦР). – С. 392-395.

 1. Жуковський А. Нарис історії України / Аркадій Жуковський, Орест Субтельний ; НТШ у Львові,– Львів, 1992. – 230 с. : іл. – (Українознавча б-ка НТШ ; Ч. 1).
 2. З Україною в серці : Михайло Грушевський – цитати, афоризми, висловлювання : інформ.-бібліогр. матеріали / Полтав. облдержадмін., Упр. культури, Полтав. обл. універс. наук. б-ка ім. І. П. Котляревського ; уклад. О. І. Щербініна ; ред. К. М. Щира ; відп. за вип. Л. М. Власенко. - Полтава, 2016. – 13 с.
 3. Історія України 1917–1992 : довід. / упоряд. : М. Читальник. – Київ : Т-во «Знання» України, 1993. – 128 с.
 4. Клейноди України : з історії державної і національної символіки : комплект з 33-х кольор. худож. сувенір. листівок / авт. кол. : О. П. Білецький, К. Ю. Гломозда, В. Ф. Жмир та ін. – Київ, 1991. – 33 л.
 5. Кудлай О. Б. "Законотворча діяльність народного міністерства судових справ Української Центральної Ради" / Олександра Борисівна Кудлай ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2002. – 71 с. – (Іст. зошити).
 6. Лазарович М. В. Політика Української Центральної Ради та Другого Гетьманату щодо національних меншин (1917-1918 рр.) : компарат. аналіз / М. В. Лазарович // Слов’янський вісник : зб. наук. пр. Сер. : «Іст. та політ. науки». - 2012. - Вип. 14. - С. 160-163. - Бібліогр. в кінці ст.
 7. Лозовий В. С. Аграрна революція в Наддніпрянській Україні : ставлення селянства до влади в добу Центральної Ради (березень 1917 р.– квітень 1918 р.) : монографія / Віталій Станіславович Лозовий ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2008. – 479 с.
 8. Мироненко О. М. Світоч української державності : політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради / О. М. Мироненко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 1995. – 327 с.
 9. Національна символіка / упоряд. А. Сєриков. – Київ, 1991. – 48 с. : іл. - (Б-ка журн. “Пам’ятки України” ; Кн. 1).
 10. Павленко Ю. В. Українська державність у 1917–1919 рр. : (іст.-генет. аналіз) / Ю. В. Павленко, Ю. О. Храмов ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу й історії науки ім. Г. М. Доброва, Укр. акад. наук нац. прогресу, Ін-т гуманітар. дослідж. - Київ : Манускрипт, 1995. - 262 с.
 11. Передерій І. Г. Розбудова національної системи освіти в Україні за доби Центральної Ради : іст. аспект : монографія / Ірина Григорівна Передерій. – Полтава : ПолтНТУ, 2009. – 157 с.
 12. Пріцак О. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського / Омелян Пріцак ; АН України, Археогр. коміс., Ін-т укр. археографії ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту. – Київ ; Кембрідж, 1991. – 80 с.
 13. Рубльов О. С. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. / О. С. Рубльов, О. П. Реєнт ; Ін-т історії України НАНУ. – Київ : "Альтернативи", 1999. - 319 с. : іл. - (Україна крізь віки : в 15 т. ; Т. 10).
 14. Східне Поділля в добу Центральної Ради та гетьманату П. Скоропадського (берез. 1917–груд. 1918 рр.) : зб. док. та матеріалів / Держ. арх. Вінниц. обл., Краєзнав. т-во "Поділля". - Вінниця : О. Власюк, 2008. - 206 с.
 15. 1000 фактов об Украине / сост. В. М. Скляренко, В. В. Сядро. – Харьков : Фолио, 2011. – 315 с.
 16. Україна в XX столітті : уроки, проблеми, перспективи / М-во освіти і науки України, Укр. православ. церква, Київ. патріархат ; ред. Я. С. Яцків. - Київ : Укр. центр духов. культури, 2001. - 807 с.
 17. Українська дипломатія : перші кроки на міжнародній арені : кат. вист. арх. док. та раритет. вид. / упоряд. : Л. В. Андрієвська, Ю. Я. Кулінич. – Київ : [ТОВ “Нодепрес”], 2006. – 36 с. : фот.
 18. Українське державотворення. Невитребуваний потенціал : слов.-довід. / О. М. Мироненко. – Київ : Либідь, 1997. – 558 с.
 19. Ульяновський В. І. Церква в Українській державі 1917-1920 рр. (доба Української Центральної Ради) : навч. посіб. для студ. вузів / Василь Іринархович Ульяновський. – Київ : Либідь, 1997. – 200 с.
 20. Уряди Центральної Ради, Української Держави, Української Народної Республіки доби Директорії, Західноукраїнської Народної Республіки, Криму, Карпатської України / ред. Н. К. Дніпренко. - Київ : ТОВ «Вістка», 2008. – 64 с. : іл.
 21. Центральна Рада і український державотворчий процес : до 80-річчя створення Центральної Ради : матеріали наук. конф. 20 берез. 1997 р. Ч. 2 / Ін-т історії України НАН України. - Київ, 1997. - 409 с.