ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Дорошенко Дмитро Іванович. До 135-річчя від дня народження

В Національній історичній бібліотеці України 6 квітня 2017 року презентовано книжково-журнальну виставку «Дорошенко Дмитро Іванович (1882–1951) – український політичний діяч, історик, публіцист, літературознавець, бібліограф».

Дорошенко Дмитро Іванович

(До 135-річчя від дня народження)

Дорошенко

Дорошенко Дмитро Іванович (8 квітня 1882 р., Вільно — 19 березня 1951 р., Мюнхен) — політичний діяч, дипломат, історик, публіцист, літературознавець, бібліограф. Засновник «Просвіти» на Катеринославщині. Від квітня 1917 р. — крайовий комісар Галичини й Буковини. Член УПСФ, Центральної Ради, Чернігівський губернський комісар. У травні-листопаді 1918 р. — міністр закордонних справ Української держави. Від 1919 р. – в еміграції, де був організатором і співробітником українських наукових установ. Один із засновників у травні 1925 р. Музею визвольної боротьби України у Празі. В 1921–1951 — професор кафедри історії Українського вільного університету у Відні, Празі і Мюнхені. Дмитро Дорошенко очолював Український науковий інститут у Берліні (1926–1931 рр.), Українську вільну академію наук (1945–1951 рр.). За визначенням Олександра Оглоблина, Дмитро Дорошенко був першим українським істориком, який дав науковий огляд історії України як процесу розвитку української державності. Автор близько тисячі праць з історії України, історії культури і церкви в Україні.

Головні праці Дмитра Дорошенка:

Нарис історії України : у 2 т. – Варшава, 1932–1933 ;

Історія України 1917–1923 : у 2 ч. – Ужгород, 1930–1932;

Огляд української історіографії. – Прага,1923;

Православна церква в минулому і сучасному житті українського народу. – Берлін, 1940;

По рідному краю : (дорожні враження й замітки). – Київ, 1919;

Славянський світ в його минулому й сучасному. – Берлін, 1922;

монографії про Миколу Костомарова, Пантелеймона Куліша, Володимира Антоновича, гетьмана Петра Дорошенка та інших.

Визначне місце в українській публіцистиці займають книги спогадів Дорошенка : Мої спомини про недавнє-минуле [1914–1920] : [в 4 ч.]. – Львів, 1923–1924.

Дорошенко Д. І.

(1882-1951)

(документи з фонду НІБ України)

Праці Д. Дорошенка

Дорошенко Д. Володимир Антонович : його життя й наукова та громадська діяльність. Ч. 3 / Д. Дорошенко. – Прага : Тищенка, 1942. – 166 с. – (Наук. б-ка «ЮТ»).

Шифр 901.2/Д696/ РК – Наявна електронна копія.

Дорошенко Д. Євген Чикаленко : його життя і громадська діяльність / Д. Дорошенко ; Ужгород. нац. ун-т, НДІ україністики ім. Михайла Мольнара. – Ужгород : Вид-во «Гражда», 2008. – 223 с. : 6 арк. іл. – (Ucrainica: ad fontes).

Шифр А19348/9(с2)/Д696

Дорошенко Д. З моїх споминів про Михайла Грушевського / Д. Дорошенко // Український історик : журн. Укр. Іст. Т-ва. – Нью-Йорк ; Торонто ; Київ, 2006. – № 1/3 (169-171). – С. 320-333.

Шифр 05 / У45 / 2006 / 1 / 3

Дорошенко Д. Історія України : з малюнками : для школи й родини / Д. Дорошенко. – 5-те вид. – Нью-Йорк, 1957. – 250 с. : іл. – (Фотостатом 3‑го вид. : Краків ; Львів, 1942).

Шифр 9(с2)/Д696

Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. Т. 1 : Доба Центральної Ради / Дмитро Дорошенко. – Нью-Йорк, 1954. – 437, ХХІ с. розд. паг. : іл., портр. – (Фотодрук з вид. : Ужгород, 1932.).

Шифр 9(с2)/Д696/РК

Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. Т. 2 : Українська Гетьманська Держава 1918 року / Дмитро Дорошенко. – 2-ге вид. – Нью-Йорк : Накладом Вид. Корпорації Булава, 1954. – 424, [86] с. – (Фотодрук з 1-го вид. – Ужгород : Друк. «Свобода» ; накладом Осипа Цюпки, 1930.).

Шифр 9(с2) / Д696

Зі змісту: Дорошенко Д. – С. 27, 60, 62, 64, 107, 147–149, 157, 190, 192, 196, 205, 213, 219, 226-228, 230, 379, 380, 389, 394, 397, 407, 408.

Дорошенко Д. І. Коротенька історія Чернігівщини / Д. І. Дорошенко. – Чернігів : Сіверян. думка, 1918. – 38 с. : іл.

Шифр 9(с2) / Д696

Дорошенко Д. І. Коротенька історія Чернігівщини / Д. І. Дорошенко. – Чернігів : Чернігів. обереги, 2002. – 72 с. : іл. – (Чернігів. іст. б-ка).

Шифр А8103 / 9(с2) / Д696

Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє-минуле (1914–1918) : [в 4 ч.] / Дмитро Дорошенко. – Львів : Червона калина, 1923–1924.

Ч. 1 : Галицька руїна 1914–1917 років. – 1923. – 102 с.

Ч. 2 : З початків відродження Української державності ; Доба Центральної Ради. – 1923. – 96 с.

Ч. 3 : Доба Гетьманщини (1918). – 1923. – 122 с.

Ч. 4 : Під Директорією. На чужині (1919–1920). – 1924. – 100 с.

Шифр 9(с2) / Д696 / РК

Дорошенко Д. На громадській роботі : (про П. Куліша) / Дмитро Дорошенко. – 2-ге вид., випр. – Київ : Друкарь, 1918. – 32 с.

Шифр 8(с)=9171 / Д69

Дорошенко Д. Нарис історії України : в 2 т. – Мюнхен : «Дніпрова хвиля», 1966.

Т. 1 : (До половини ХVІІ ст.). – 229 с.

Т. 2 : (Від половини ХVІІ ст.). – 360 с. – Частина тексту на нім. мові.

Шифр 9(с2)/Д696

Дорошенко Д. Об архивах Екатеринославской губернии / Дмитро Дорошенко. – Екатеринослав : Тип. Губерн. земства, 1914. – 11 с.

Шифр 902.5 / Д696

Дорошенко Д. І. Огляд української історіографії ; Державна школа ; Історія, політологія, право / Д. І. Дорошенко ; НАН України, Ін‑т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Ін‑т східноєвроп. дослідж., Ін‑т держави і права ім. В. М. Корецького, Східноєвроп. дослід. ін.‑т ім. В. Липинського. – Київ : Українознавство, 1996. – ХХХ, 254 с. : іл., портр. – (Репринт. вид. : Прага, 1923).

Шифр А1950 / 9(с2) / Д695

Дорошенко Д. По рідному краю : (дорожні враження й замітки) / Дмитро Дорошенко. – Київ : Друкарь, 1919. – 92 с.

Шифр 9(с2) / Д69

Дорошенко Д. Польсько-Українська війна 1671 року : (до історії гетьманування Петра Дорошенка) / Дмитро Дорошенко. – Прага : Друк. протекторату Чехія й Морава, 1942. – С. 161–202 [44] с. – (Відбитка з Наукового Збірника Українського Вільного Університету в Празі ; Т. 3).

Шифр 9(с2) Д696 Наявна цифрова копія.

Дорошенко Д. Розвиток Української науки під прапором Шевченка / Дмитро Дорошенко. – Вінніпеґ, 1949. – 10 с. – (Сер. : «Літопис УВАН» ; Ч. 10).

Шифр Пр3369 / 10

Дорошенко Д. Славянський світ в його минулому й сучасному. – Берлін : Укр. Слово, 1922. – 240 с. – (Б-ка «Укр. слова» ; Т. 1). – Орфографія авт.

Шифр 9(4)Сл / Д696

Дорошенко Д. Славянський світ в його минулому й сучасному / Дмитро Дорошенко. – Берлін : Українське слово в Берліні, 1922. – 259 с. – (Б-ка «Укр. слова» ; Ч. 11, Т. 2). – Орфографія авт.

Шифр 9(4)сл / Д696 - РК

Дорошенко Д. Угорська Україна / Дмитро Дорошенко. – Прага : Всесвіт, 1919. – 34 с. – (Чис. 1). – (Інформац. Укр. сер.).

Шифр 9(с2) / Д696

Дорошенко Д. Що таке історія Східньої Європи? (До питання про розмежування української і російської історії) / Дмитро Дорошенко // Український історик : журн. Укр. Іст. Т‑ва. – Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1982. – № 1–2 (73–74). – С. 5–21. – Продовження слідує.

Д. І. Дорошенко – редактор, укладач

Пропамятна книга українського Народного Дому в Винипеґу / уклад. Семен Ковбель, ред. Д. Дорошенко. – Вінніпег : Український Народний Дім, 1949 . – 863 с. : іл.

Шифр 9(с2) / П81

Дорошенко Д. Указатель источников для ознакомления с Южной Русью / сост. Д. Дорошенко. – СПб. : Тип. училища глухонемых, 1904. – ІV, 60 с.

Шифр 9(с2)(01) / Д696 Наявна електронна копія.

Дослідження життя та діяльності Д. Дорошенка

Білецький Л. Дмитро Дорошенко / Л. Білецький ; УВАН, Ювіл. Ком. для вшанування 50-ліття наук. і громад. праці Дм. Дорошенка. – Вінніпеґ, 1949. – 24 с. : іл. – (Сер. : «Українські вчені» ; Ч. 1).

Шифр 9(с2) / Б611

Веденєєв Д. В. Дорошенко Дмитро Іванович / Д. В. Веденєєв // Енциклопедія Сучасної України. Т. 8 : Дл–Дя. Додаток : А–Г / АН України, Ін‑т енциклопед. дослідж., Наук. т‑во ім. Т. Шевченка ; ред. І. М. Дзюба. – Київ : Поліграфкнига, 2008. – С. 339.

Шифр М844-8 / 9(с2)(03) / Е644

Видатні постаті в історії України XX ст. : корот. біогр. нариси / В. І. Гусєв [та ін.]. – Київ : Вища шк., 2011. – 401 с.

Шифр А24921 / 9(с2)(03) / В42

Зі змісту: Дмитро Дорошенко – С. 126-129.

Глобин О. Дорошенко Дмитро / О. Глобин // Енциклопедія українознавства. Словник. ч. / Наук. т-во ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В. М. Кубійович. – Репр. відтворення вид. 1955—1984 років. – Львів, 1993. – Т. 2 : Г–З. – С. 583-584.

Шифр 9(с2) / Е644

Ґеник С. М. 150 великих українців / Степан Ґеник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – 299 с. : іл.

Шифр Б2046 / 9(с2)(03) / Г342

Зі змісту: Дорошенко Дмитро. – С. 71.

Ісаїв П. Листи Д. Дорошенка до В. Липинського (6.VII–7.IX. 1918) / П. Ісаїв // Український історик : журн. Укр. Іст. Т-ва – Нью-Йорк ; Мюнхен, 1968. – №1–4 (17–20). – С. 146–150.

Лях С. Р. Дорошенко Дмитро Іванович / С. Р. Лях // Українське козацтво : мала енциклопедія / НДІ козацтва при Запоріз. нац. ун-ті ; ред. С. Р. Лях. – 2-е вид., доповн. і переробл. – Київ : Генеза ; Запоріжжя : Прем'єр, 2006. – С. 165.

Шифр В1158 / 9(с2)(03) / У-453

Мельничук О. Дорошенко Дмитро Іванович / О. Мельничук // Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда... / ред. В. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М. І., 2013. – С. 206.

Шифр В3397 / 9(с) / У456

Народжені Україною : мемор. альм. : у 2 т. = Рожденные Украиной : мемор. альм. : в 2 т. Т. 1 : А-К. – Київ : Євроімідж, 2002. – 877 с. : іл., фот.

Шифр М814-1 / 9(с2) / Н30

Зі змісту: Дмитро Дорошенко. – С. 568-569.

Осташко Т. С. Дорошенко Дмитро Іванович / Т. С. Осташко // Енциклопедія історії України / ред. В. М. Литвин, В. А. Смолій. – Київ, 2004. – Т. 2 Г-Д. – С. 455-456.

Шифр М1310-2 / 9(с2)(03) / Е644

Провідники духовності в Україні : довідник / ред. І. Ф. Курас. – Київ : Вища шк., 2003. – 783 с.

Шифр А10740 / 9(с2)(03) / П782

Зі змісту: Дорошенко Дмитро Іванович – С. 37-38.

Синявський А. Вибрані праці / Антін Синявський. – Київ : Наук. думка, 1993. – 382 с.

Шифр 9(с2) / С389

Зі змісту: Дорошенко Д. І. – С. 356-358.

Українська загальна енцикльопедія : в 3 т. Т. 1 : [А-Ж] / ред. І. Раковський. – Львів ; Станиславів ; Коломия : Рідна шк., 1930. – 1311 с.

Шифр 03 / У-45

Зі змісту: Дорошенко Дмитро. – С. 1134-1135.

Український національно-визвольний рух. Березень-листопад 1917 року : документи і матеріали / НАН України, Ін-т історії України, Центр. держ. арх. вищих органів влади і упр. України, Дослід. ін-т сучас. укр. історії ; ред. В. Ф. Верстюк. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2003. – 1024 с

Шифр Б2561 / 9(с2) / У-45

Зі змісту: Дорошенко Д. І. – С.5, 11, 45, 175, 204, 265, 267, 708, 709, 944, 953, 957, 959, 962.

Статті з періодичних видань

Андрєєв В. М. Дмитро Дорошенко: «перший» чи «другий» в українській історіографії першої половини ХХ ст.? : ( досвід вивчення інтелектуальної біографії історика) / В. М. Андрєєв // Укр. іст. журн. – 2007. – № 4 – С. 102–122.

Шифр 05/У45/2007/4

Андрєєв В. М. Рід Дорошенків у громадсько-політичному та культурному житті України (XVII– початок XX ст.) / В. М. Андрєєв, А. С. Руденко // Укр. іст. журн. – 2015. – № 1 : (Січень-лютий). – С. 39-56.

Шифр У1 / 05 / У45 / 2015 / 1

Бурім Д. Наука та політика в житті української еміграції. Листи Дмитра Дорошенка до Сергія Шелухина / Дмитро Бурім // Київ. старовина. – 2012. – № 2. – С. 98-113.

Шифр /05/К38/2012/2

Винар Л. Два листи Михайла Грушевського до Дмитра Дорошенка з 1923 року / Л. Винар // Український історик. - Нью-Йорк ; Торонто ; Київ. – 2006/2007. – № 4/1/2 (172, 173-174). – С. 108-112.

Шифр 05 / У45 / 2006 / 2007 / 4 / 1 / 2 Примірники знаходяться у відділах: КХ(1)

Винар Л. Дмитро Дорошенко – видатний дослідник Української історіографії і бібліографії / Л. Винар // Український історик : журн. Укр. Іст. Т-ва. – Нью-Йорк ; Торонто ; Київ, 1982/1983. – № 3/4/1 (75-76, 77). – С. 40-78.

Шифр 05/У45/1982/1983/3/4/1

Гамрецький Ю. М. Про «Спомини» Д. І. Дорошенка / Ю. М. Гамрецький // Укр. іст. журн. – 1992. – № 6. – С. 130–142.

Головченко В. Дмитро Дорошенко – історик і будівничий Української держави / В. Головченко // Зовніш. справи. – 2012. – № 2. – С. 50-53.

Шифр 05/З-78/2012/2

Ільїн О. Білоруська соціал-демократична громада Чернігівщини / Олександр Ільїн // Сіверян. літопис. – 2012. – № 1/2. – С. 61-63.

Шифр 05/С34/2012/1/2

Оглоблин О. З листів Д. І. Дорошенка до О. П. Оглоблина / О. Оглоблин // Український історик : журн. Укр. Іст. Т-ва. – Нью-Йорк ; Мюнхен, 1965. – № 3/4 (7-8). – С. 84-88.

Шифр /05/У45/1965/3/4

Янковська О. В. Культурне життя в Україні у період національно-демократичної революції ( 1917–1920 рр.) / О.В. Янковська // Укр. іст. журн. – 2005. – №5. – С. 105–118.

Бібліографічні покажчики

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2007 рік / М-во культури і туризму України, Держ. заклад "Держ. іст. б-ка України" ; упоряд. : Т. А. Приліпко, Н. Г. Вощевська, О. І. Марченко, Д. Стегній ; ред. : А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна. – Київ : Арістей, 2009.

Шифр Пр 3034 / 07(09)

Зі змісту: Дорошенко Д. – С. 23, 25, 36, 390, 421.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2013 рік / Нац. іст. б-ка України ; упоряд. : Н. Г. Вощевська, К. Г. Таранюк-Ррусанівський, Д. І. Стегній та ін. ; ред. : А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2015. – 704 с.

Шифр Пр 3034 / 2013

Зі змісту: Дорошенко Д. І. – С. 23, 23.

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2014 р. / Нац. іст. б-ка України ; упоряд. : Н. Г. Вощевська, К. Г. Таранюк-Ррусанівський, Д. І. Стегній та ін. ; ред. : А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2016. – 656 с.

Шифр Пр 3034 / 2013

Зі змісту: Дорошенко Д. І. – С. 21, 292.

Михайло Драгоманов. Бібліографія (1861-2011) / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; упоряд. : М. О. Мороз, В. А. Короткий, І. І. Тіщенко. – Дрогобич : Коло, 2011. – 738 с.

Шифр Б6591 / 9(с2)(01) / Д721

Зі змісту: Дорошенко. – С. 74, 90, 162, 192, 196, 198, 203, 217, 222, 278, 285, 293, 351, 383, 439, 457, 477, 612, 616, 631;

Doroshenko D. – С. 281.

Українські історики ХХ століття : біобібліогр. довід. Сер. «Українські історики». Вип. 2, ч. 1. – Київ ; Львів, 2003.

Зі змісту: Дорошенко Дмитро Іванович. – С. 105-106.

Укладач Чугіна О. А., зав. сект. довід.-бібліогр. роботи відділу ДБНІР;

Наук. ред. Єфіменко Г. В., зав. відділу ДБНІР