ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

«Велети духу: до 100-річчя створення Генерального Секретаріату Української Центральної Ради"

Шановні користувачі! З 27 червня експонується книжкова виставка «Велети духу: до 100-річчя створення Генерального Секретаріату Української Центральної Ради, першого українського уряду»

Генеральний секретаріат — виконавчий орган, уряд, сформований Українською Центральною Радою.

28 червня 1917 року Комітет УЦР на своєму засіданні ухвалив створення Генерального секретаріату і передав йому виконавчі функції.

Перший склад Генерального секретаріату складався з 8 генеральних секретарів та генерального писаря.

Очолював Генеральний секретаріат Володимир Кирилович Винниченко.

Генеральний Секретаріат діяв до 22 січня 1918 р., коли (після проголошення IV Універсалу УЦР про незалежність УНР) був перейменований на Раду народних міністрів УНР.

Список літератури:

Бевз Т.А. Фракція українських есерів у Центральній Раді і Генеральному Секретаріаті : між конструктивністю й опозиційністю / Т. А. Бевз // Укр. іст. журн.. – 2009. – № 2. – С. 110–123.

У статті розглядається діяльність найчисленнішої та найвпливовішої партії доби Української революції – Української партії соціалістів-революціонерів (УПСР) у період з 15 червня 1917 р. до 18 січня 1918 р.

 ВИННИЧЕНКО ВОЛОДИМИР КИРИЛОВИЧ

Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка (до 125-річчя від дня народження) / НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних дослідж.. – Київ, 2006. – 280 с.

У збірнику вміщені статті, присвячені 125-річчю від дня народження видатного українського письменника, громадського та державного діяча В. Винниченка.

 • Процюк С. В. Маски опадають повільно : роман про Володимира Винниченка / С. В. Процюк. – Київ : Академія, 2011. – 302 с.

У цій сміливій художній версії – внутрішній світ і складний шлях героя від ексцентричного невротика, екстравагантного і сенсаційного митця до видатного мислителя, який гідно представив українську літературу у світі.

 • Сиваченко Г. М. Пророк не своєї вітчизни : експатріантський "метароман" Володимира Винниченка / Г. М. Сиваченко. – Київ : Альтернативи, 2003. – 280 с.

Монографія присвячена висвітленню літературної та історіософської спадщини В. Винниченка доби еміграції з її гострими актуальними ідеями, незвичними для української літератури формами, новою постановкою проблем моралі та етики, а головне – процесу формування нового художнього мислення, яке вповні відповідало пошукам європейської культури першої половини ХХ ст.

 • Солдатенко В. Ф. Винниченко і Петлюра : політичні портрети революційної доби / В. Ф. Солдатенко ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : Світогляд, 2007. – 620 с. + 8 л. фото.

В пропонованій книзі паралельно викладені факти біографії Винниченка і Петлюри, громадсько-політичної, державницької, художньо-творчої діяльності.

 • Солдатенко В. Ф. Володимир Винниченко: на перехресті соціальних і національних прагнень / В. Ф. Солдатенко. – Київ : Світогляд, 2005. – 324 с. : фото.

У пропонованій книзі розповідається про В. Винниченка, його велетенський внесок у розвиток українського визвольного руху, в Українську революцію, у справу відродження української нації, перші кроки, становлення національної державності.

 • Тагліна Ю. С. Володимир Винниченко / Ю. С. Тагліна. – Харків : Фоліо, 2010. –120 с.

Видання присвячене Володимиру Винниченку – неординарному політику, блискучому оратору, автору трьох перших Універсалів ЦР, голові уряду УНР, потім голові Директорії і при цьому видатному письменнику і драматургу, який вніс неоціненний вклад у розвиток української літератури ХХ ст.

 • Чернецька В. М. Володимир Винниченко : нотатник епохи : монографія / В. М. Чернецька. – Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2015. – 208 с. : 1 портр..

Читачам книги пропонується познайомитись з дослідженням, яке стосується мемуарів знаного в Україні та за її межами українського письменника – В. Винниченка.

 МАРТОС БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ
 • Лозовий В.С. Борис Мартос на чолі міністерства фінансів УНР в добу Директорії (1919 р.) / В. С. Лозовий // Вісник Кам'янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Іст. науки. – 2011. – Вип. 4. – С. 366-372.

У статті висвітлена діяльність Б. Мартоса на посаді міністра фінансів УНР.

 

 ПЕТЛЮРА СИМОН ВАСИЛЬОВИЧ

 • Верстюк В.Ф. Симон Петлюра : політичний портрет : (до 125-річчя від дня народження) / В. Ф. Верстюк // Укр. іст. журн.. – 2004. – № 3. – С. 112-127.

В статті зроблено спробу за допомогою наявних джерел та історіографії дати суспільно-політичний образ Петлюри, простежити основні етапи його діяльності, виокремити найважливіші ідеї, якими він керувався в процесі державотворення.

 • Голубко В. Концепція Української держави в баченні Симона Петлюри / В. Голубко // Вісн. Прикарпатського ун-ту. Історія. – 2013. – Вип. 23-24. – С. 92-96.

В статті проаналізовано концептуальні погляди одного із чільних діячів Української революції 1917-1920 рр. Симона Петлюри щодо можливостей моделей розвитку Української держави.

 • Іванис В. Симон Петлюра – Президент України / В. Іванис. – Київ : Наук. думка, 1993. – 268 с.

Книжка становить собою грунтовну наукову біографію С. В. Петлюри, написану на підставі ретельного вивчення літературних і архівних джерел, спогадів і свідчень учасників визвольних змагань в Україні 1917-1920 років.

 • Литвин С. Симон Петлюра у 1917-1926 роках. : історіогр. і джерела / С. Литвин. – Київ : Аквілон-плюс, 2000. – 464 с.

Пропонована праця – перше в Україні комплексне узагальнююче дослідження життя і діяльності Голови Директорії і Головного Отамана Військ УНР Симона Петлюри. С. Литвин намагається дати відповідь на запитання: хто він, Симон Петлюра, і яке його місце в історії.

 • Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917-1920 років : матаріали до бібліографії / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; авт.- уклад. О. А. Вакульчук . – К., 2015. – 377 с.

Анотований бібліографічний покажчик включає 2704 бібліографічних анотованих описів 155 газетних видань різного політичного спрямування, котрі містять публікації, в яких згадується прізвище С. Петлюри.

 • Яневський Д. Б. Проект “Україна”. Грушевський. Скоропадський. Петлюра : таємна історія української державності / Д. Б. Яневський. – Харків : Прапор, 2012. – 921 с.

На сторінках цієї книги автор формує цілісне, несуперечливе, ясне уявлення про феномен української державності.

 ЄФРЕМОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Єфремов С. О. Щоденники. 1923–1929. / С. О. Єфремов. – Київ : Рада, 1997. – 3 с. + 1л. портр.. – (Мемуари)

Щоденники – унікальне відтворення історичних подій, що призвели до втрати нашої незалежності та спотворення духовності нації. 70 років знаходились в архівах КДБ, тепер друкуються вперше, без скорочень і виправлень.

 

 ХРИСТЮК ПАВЛО ОНИКІЙОВИЧ

 • Горак В. С. Літопис української революції. Книга П. О. Христюка "Замітки і матеріали до історії Української революції": історіографічний аналіз / В. С. Горак. – Київ, 2005. - 103 с.

Автор аналізує погляди П.О. Христюка на найважливіші події і суспільно-політичні явища Української революції, з’ясовує ступінь історичної достовірності його історичних інтерпретацій, визначає місце аналізованої праці у вітчизняній історіографії.

 • Дубов В. Генеральний писар Української Народної Республіки. Про П. О. Христюка / В. Дубов // Журнал Наука і суспільство – Київ : Укр. центр духовної культури, 2011 г. № 11/12 – С.15–19.

Стаття про одного з провідних діячів Української революції 1917-1920 років П.О. Христюка.

 • Кучер В. І. Соціаліст-революціонер на тлі доби : Павло Христюк про соціально-політичні процеси часів Центральної Ради / В. І. Кучер, Д. І. Муха ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2008. – 107 с.

У пропонованій праці відображено погляди на соціально-політичні події й явища активного учасника української революції 1917-1920 рр. П. Христюка.

 • Муха Д.І. Характеристика П.О. Христюком внутрішньої політики Української Держави (1917-1918 рр.) / Д. І. Муха // Наук. зап. з укр. історії : зб. наук. ст.. – Переяслав-Хмельницький, 2011. - Вип. 27. - С. 95-99.

У роботі висвітлюється оцінка відомим діячем Української революції П.О. Христюком питань внутрішньої політики уряду Української Держави П.П. Скоропадського у 1917-1918 рр.

 • Павло Христюк як історіограф українських політичних партій доби визвольних змагань 1917-1920 рр./ Дар'я Муха // Історичний журнал: наукове, громадсько-політичне видання. - 2010. – №1. - С. 228-236.

В цій статті аналізуються праці П.О. Христюка.