ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

ІІ Універсал Української Центральної Ради

Шановні користувачі! З 13 липня в читальному залі Бібліотеки експонується книжкова виставка «ІІ Універсал Української Центральної Ради: 100 років від часу створення».

16 липня 1917 року Українською Центральною Радою було ухвалено ІІ Універсал. Цей акт проголошував взаємне визнання Тимчасового уряду Російської імперії.

Умови ІІ Універсал:

1. Центральна Рада має поповнитися представниками від інших народів, які живуть на Україні.

2. Поповнена Центральна Рада утворює Генеральний Секретаріат, склад якого затверджує Тимчасовий Уряд.

3. Центральна Рада починає розробку закону про автономічний устрій України, який має бути затверджений установчим збором. До затвердження цього закону, УЦР зобов'язується не здійснювати автономії України.

4. Формування українського війська здійснюється під контролем Тимчасового Уряду.

Зміст досягнутої угоди текстуально оформлявся у двох різних за формою документах. Документ уряду назвали проектом постанови «Про національно-політичне становище України». Центральна Рада побажала його оформити від себе як II Універсал. Обидва документи мали оголошуватися одночасно. Оскільки З міністри не мали повноважень від імені уряду, вони повезли опрацьований документ до Петрограда, звідки повинні були повідомити про його затвердження телеграфом. Після цього Рада одержувала право опублікувати II Універсал.

Для українців цінність укладеної угоди істотно знижувалася тим, що не окреслювалася територія, на яку мала поширитися влада Центральної Ради та її Генерального секретаріату. Не уточнювалися також повноваження секретаріату, особливо в його стосунках з місцевими органами Тимчасового уряду, які продовжували існувати. Однак сам факт вимушеного визнання Центральної Ради з боку центрального уряду мав історичне значення.

В700 / 9(с2)
Г858

Грицак Я. Й. Нариси історії України : навч. посіб. /

Я. Й. Грицак. – Київ : Генеза, 2000. – 360 с. : іл. : [С. 115]

Посібник пропонує нову концепцію української історії модерної доби, що відображає найсучасніші досягнення української та світової науки. У центрі розповіді – складна, драматична і суперечлива історія українського націотворення. Особливий наголос робиться на ознайомлення читача з найновішими теоріями й інтерпретаціями цього процесу.

М844-8 / 9(с2)(03)
Е644

Енциклопедія Сучасної України. Т. 8. Дл – Дя. Додаток : А – Г / АН України, Ін-т енциклопед. дослідж., Наукове т-во ім. Шевченка ; ред. І. М. Дзюба. – Київ : Поліграфкнига, 2008. – 715 с. : [C. 434]

Видання подає цілісний багатогранний образ України ХХ–ХХІ століть у особах, інституціях, поняттях та охоплює всі сфери буття України – від географічного положення, природи, історії, політичного устрою, економіки й промисловості, науки, культури, мистецтва, літератури до спорту й молодіжної субкультури.

А3905 / 34
І-907

Історія української Конституції / Укр. Правнича фундація ; упоряд. А. Г. Слюсаренко. – Київ : Право, 1997. – 443 с. + XV: [C. 96]

У книзі зібрано та проаналізовано конституційно-державні акти України з найдавніших часів до сьогодення.

А32944 / 9(с2)
К924

Купрійчук В. М. Гуманітарна політика українських урядів у добу національної революції (1917–1920 рр.) : монографія / В. М. Купрійчук ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2014. – 377 с.

У монографії здійснено системний аналіз розвитку гуманітарної політики українських урядів у добу національної революції 1917—1920 рр. Розглядається державно-управлінський вплив Української Центральної Ради, Гетьманату та Директорії УНР на національно-гуманітарний розвиток Української Народної Республіки, Української Держави, Західноукраїнської Народної Республіки.

Б2139 / 9(с2)
Н734

Новітня історія України (1900-2000) : підруч. / А. Г. Слюсаренко. – 2-е вид. перероб. – Київ : Вища шк., 2002. – 719 с. : [С. 181]

У підручнику висвітлено питання формування української національної ідеї. Розглянуто утворення національних політичних партій, участь України в Першій світовій війні, українську національно-демократичну революцію та її наслідки.

А6099 / 9(с2)
У-45

Україна в XX столітті (1900-2000) : зб. матеріалів і док. : навч. посіб. / упоряд. А. Г. Слюсаренко. – Київ : Вища шк., 2000. – 351 с. : [C. 37]

У збірнику вміщено документи і матеріали, які висвітлюють суспільно-політичний розвиток України у 1900–2000 роках. Частина документів друкується вперше.

Другий універсал Української Центральної Ради (робочий варіант), 03 липня 1917 р. // ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 5, арк. 10—11.