ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

До 140-річчя від дня народження Олександра Сергійовича Грушевського

Шановні користувачі! У Виставковій залі експонується книжкова виставка до 140-річчя від дня народження Олександра Сергійовича Грушевського (1877-1943).

Олександр Сергійович Грушевський (1877–1943) – дослідник історії України, літературознавець, етнограф, археограф, журналіст. Дійсний член НТШ, член Центральної Ради. Син Сергія Грушевського, брат Михайла Грушевського та Ганни Шамрай-Грушевської. Одружений з Ольгою Парфененко. Жертва сталінського терору.

Входив до складу Української Центральної Ради. Голова архівно-бібліотечного відділу Міністерства освіти Української Народної Республіки. Після встановлення радянського устрою — виконуючий обов'язки заступника голови історичної секції ВУАН, директор постійної Комісії зі складання історико-географічного словника українських земель, керівник секції соціально-економічної історії Науково-дослідної кафедри історії України при ВУАН, дійсний член Археографічної комісії, редактор «Історико-географічного збірника ВУАН» (вийшло 3 томи).

Автор понад 100 наукових праць з історії, історіографії, етнографії, історії літератури. Серед них монографії: «Пинское полесье» (1901), «Очерки истории Туровского княжества» (1902), «Города Великого княжества Литовского в 14—16 вв.» (1918); численні розвідки з політичної і соціальної історії України XVI—XVIII століть, української історіографії XVIII—XIX століть; серія нарисів про українських письменників XIX—XX століть: «З сучасної української літератури» (в «Літературно-науковому вістнику» та окремо 1909); «Шевченківська література за останні роки» («Україна», 1917, кн. 1—20); ст. «Невільницький цикл Т.Шевченка» («ЛНВ», 1918, кн. 2—3); «Повісті Куліша з середини 1850 р.» («Україна», 1927, кн. 1—2); «Галицька молодь та Куліш в 1860 р.» (Записки істор.-філол. від., 1928, кн. 20) та інші, надруковані в «Университетских известиях» (Київ), «Журнале Министерства народного просвещения» (Санкт-Петербург), «Известиях отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук» (С.-Петербург), «Записках Наукового товариства імені Шевченка» (Львів), в «Основе» (Одеса) та інші.

Автор портретів і розвідок, присвячених творчості Тараса Шевченка, Миколи Гоголя, Івана Котляревського, Григорія Квітки-Основ'яненки.

Помер в одній з сільських лікарень 1942 (за твердженням місцевих жителів). За іншими даними — 1943 у селі Верхньо-Іртишськ (Казахстан). Офіційних даних про його смерть та місце поховання не знайдено, можливо ці дані приховані НКВС.

Не зважаючи на постійну загрозу арешту, дружина вченого — Ольга Грушевська зберегла архів вченого. Під час правління Микити Хрущова та політики «відлиги», передано документи Олександра Грушевського до Центрального державного архіву України.

Олександра Грушевського реабілітовано у вересні 1989 року.

 Грушевський О. С. Глухів і Лебедин (1703-1709) / О. С. Грушевський. – Львів, 1909. – 45 с.
 рушевський О. С. Життє і творчість Т. Г. Шевченка : 1814-1838 / О. С. Грушевський. – Київ : Шкільна б-ка ім. Г. З.Грушевської, №2, 1918. – 32 с.
 Грушевський О. С. З сорокових років. Студії О. Грушевського / О. С. Грушевський. – Львів, 1908. – С.25.
 Грушевський О. С. З сучасної української літератури : начерки і характеристики / О. С. Грушевський. – 2-е вид. – Київ : Криниця, 1918 – Ч. 1 : Українські повістярі другої половини XIX ст. – 1918. – 207 с.
 Грушевський О. С. Історичні твори Шевченка на лекціях історії / О. С. Грушевський. – Київ : Друк. Акц. Т-ва “Петро Барський”, (Шкільна бібліотека ім. Г. З. Грушевської ; № 1), 1918. – 34 с.
 Грушевський А. С. Из полемической литературы конца ХVI века, после введения унии / А. С. Грушевський. – Петроград : Тип. Рос. Акад. наук, 1918. – 23 с.
 Грушевский А. С. Города В. Княжества Литовского в XIV–XVI вв. : старина и борьба за старину / А. С. Грушевский. – Киев : [б. в.], 1918. – [2], 240 с.
 Грушевский Александр. Пинское Полесье : ист. очерки / А. Грушевский. – Киев : Тип. Имп. ун-та, 1903 – Ч. 2 : XIV-XVI. – 194 с.
 Історично-географічний збірник. / ред. О. С. Грушевський. – Київ : УАН, 1927. – Т. 1. – 176 с.
 Історично-географічний збірник / ред. О. С. Грушевський. – Київ : Всеукраїнська АН, 1928. – Т. 2. – 212 с.
 Кравців Б. Зібрані Твори. Публіцистична проза. / Б. Кравців ; упоряд. Б. Бойчук. – Київ : Світовид, 1994. – 487 с.
 Кутинський М. Некрополь України / М.Кутинський // Дніпро. – 1991. – квітень (№4). – С. 200 - 208.
 Матяш І. Б. Особа в українській архівістиці : біографічні нариси / І. Б. Матяш ; Держ. ком. архівів України, Укр. держ. НДІ архівної справи та документознавства. – Київ : [б. в.], 2001. – 228 с. : [про О. Грушевського на с. 14 – 30]
 Репресоване краєзнавство (20-30-і роки) / АН України, Ін-т Історії України ; наук. ред. П. Т. Тронько [та ін.]. – Київ : Рідний край, 1991. – 492 с. : іл. : [про О. Грушевськог на с. 6-16]
 Грушевський О. З настроїв і думок Кирило-Мефодіівців / О. Грушевський // Україна. – 1914. – Кн. 1. – С. 71 – 76
 Грушевський О. З початків нової української історіографії / О. Грушевський // Україна. – 1914. – Кн. 2. – С. 57 – 63
 Грушевський О. З економічного життя українських монастирів XVII – XVIII ст. / О. Грушевський // Україна. – 1914. – Кн. 4. – С. 71 – 76
 Шихненко І. М. Історичні погляди Олександра Грушевського : автореф. дис. на здоб. наук. ст. канд. іст. наук. Спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / І. М. Шихненко ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археоргафії та джерелознавства ім. М. С.Грушевського НАНУ. – Київ : [б.в.], 2007. – 17 с.