ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

До 360-річчя від дня Конотопської битви

 

 

Національно-визвольна війна (1658-1659), епізодом якої була битва під Конотопом, де українська армія під проводом гетьмана Івана Виговського разом з кримськими татарами перемогла московське військо, тривалий час була однією з найзагадковіших сторінок історії України.

Причини та наслідки цієї події, вчинки видатних державних діячів, міжнародна політика Гетьманату продовжують привертати увагу істориків, науковців та всіх тих, хто цікавиться історією нашої країни. Адже історичні уроки цієї битви варто знати та пам’ятати.

 

 

 

 

Пропонуємо ознайомитись з книжковою виставкою, яка експонується у виставковій залі Національної історичної бібліотеки України:

В2136 / 9(с2)

В418

Іван Виговський. Збірник статей наукової конференції, присвяченої 350-літтю Конотопської битви / упоряд. С. Ревуцький. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. - 63 с.

У збірнику висвітлені інституційні концепції Люблінської і Гадяцької унії; українсько-шведські відносини за доби правління Б. Хмельницького та І. Виговського (1654-1658 рр.); Гетьманат І. Виговського на шпальтах німецької хроніки;піднімається питання земельної власності І. Виговського та його родини та ін.

05

В632

Воєнна історія : науково-популярний журнал. – Київ : Український інститут воєнної історії, 2009. – №3(45). - 110 с.

Номер журналу присвячений 350-річчю битви під Конотопом. Автори пропонують неупереджено поглянути і правильно визначити значення Конотопської битви для української історії, спробувати пом’якшити ті жорсткі характеристики і оцінки, які отримував гетьман Виговський протягом 350 років.

А22009

9(с2)
І-907

Історія України - очима молоді. Практична допомога музеїв ВНЗ : до 350-річчя Конотопської битви. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Київ, 14-15 грудня 2009 р. / Національний технічний університет України «КПІ», Державний політехнічний музей при НТУ «КПІ» ; уклад. С. М. Ховрич. - Київ, 2009. - 118 с.

Збірка присвячена вивченню і популяризації історії України у вищих навчальних закладах та ролі музеїв у цьому процесі, а також різноманітним аспектам вітчизняної історії національно-патріотичного спрямування.

М1351-1

9 (с2)

І-907

Історія українського козацтва [Текст] : нариси у 2 т. Т. 1 / Національна академія наук України, Науково-дослідний інститут козацтва ; Ред. В. А. Смолій. - Київ : [б. и.], 2006. - 799 с. : [16] вкл. арк. іл.

До видання увійшли нариси, які охоплюють генезу та еволюцію козацтва, його цивілізаційну типологію, систему ціннісних орієнтацій та становлення політичної культури; розглянуто питання соціальної, військової, політичної та державотворчої діяльності українського козацтва від найдавніших часів до кінця ХVІІІ століття.

А 32484

9 (с2)

К245

Карнацевич В.Л. Битва під Конотопом / В. Карнацевич, худож.-оформлювач О. Д. Кононученко. – Харків: Фоліо, 2015. – 63 с.

На сторінках цієї книги автор спробував розглянути конотопські події, їх місце у війні, яку гетьман Іван Виговський вів з Москвою. Окремі глави присвячені: початку формувань відносин між двома державами в епоху Б. Хмельницького; особі І. Виговського і причинам загострення відношень гетьманського уряду і північних сусідів; повстанню, що підняли проти Виговського Пушкар і Барабаш; Гадяцькій угоді, яка стала останньою краплею для Москви, що втратила надію дістатися злагоди з гетьманом.

А3670

9(с2)
К648

Конотопська битва 1659 року: збірка наукових праць / Центр східноєвропейських досліджень, Українська республіканська партія, Київська організація ; наук. ред. С. Бондар, упоряд. О. Ткачук. - Київ, 1996. - 178 с.

Книжка заслуговує на особливу увагу і є першою в українській науці колективною працею, присвяченою Конотопській битві. Видання присвячене світлій пам’яті патріарха київського і всієї Руси-України Володимира, який провів панахиду та освятив місце для спорудження церкви на полі, де відбулася битва.

9(с2)

Л646

Літопис Самовидця / видання підготував Я. І. Дзира. — Київ : Наукова думка, 1971. — 208 с.

Літопис Самовидця — одна з найвидатніших історіографічних пам’яток і одне з найдостовірніших історичних джерел XVII ст., самобутня й оригінальна пам’ятка української мови та літератури. Як історичне джерело, написане очевидцем, літопис містить цінні фактичні відомості з історії українського, білоруського, російського, польського та інших народів другої половини XVII ст. Багато з цих відомостей мають унікальний характер.

Пр4120

14

Луняк Євген. Відображення Конотопської битви в листах французького дипломата П’єра де Нуає / Р. Желєзко // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії. – 2019. – Вип. 14(17). - С. 60-70.

У статті розглянуто стан ознайомлення французької громадськості з Україною у VIIстолітті. Автор простежує еволюцію французьких історичних досліджень про Україну, аналізує листи французького дипломата П’єра де Нуає - одного із важливих джерел з історії України.

А26065 / 9(с2)

М702

Мицик Ю. Іван Виговський / худож.-оформлювач Є. В. Вдовиченко. – Київ : Світоч, 2012. – 127 с.

Іван Виговський – один з керівників національно-визвольної війни 1648-1649 рр., найближчий помічник Богдана Хмельницького у розбудові Української держави, переможець в битві під Конотопом. Ставши гетьманом у надзвичайно складний період, Виговський намагався за будь-яку ціну зберегти незалежність України, на яку почав зазіхати царський уряд, проте не зміг об’єднати різні верстви українського суспільства і втратив владу. Вже не маючи владних повноважень, він зробив останню спробу прислужитися своїй країні, але загинув на самому початку нового етапу свого життя.

Б5658

902.6

О-72

Осадчий Є. М., Приймак В. В., Коротя О. В. Конотопська битва в світлі археологічних даних : монографія / Управ. культ. Полтавської ОДА, Істор.-культ. заповідник «Більськ», Центр пам’яткознавства НАНУ і Укр. товариства охорони пам’яток історії та культури. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2009. – 114 с., іл.

Монографію присвячено подіям 1658-1659рр. на території північно-західних районів Гетьманщини і північно-східних районів Слобожанщини. Робота спирається на археологічні дані, із залученням картографічних матеріалів та писемних джерел; здійснювалось вивчення колекцій музеїв, пам’яток археології, городищ та їх укріплень.

9(c2)

П524

Полонська-Василенко Н. Історія України : у 2 т. Т. 2. Від середини ХVII століття до 1923 року. – 2-е вид. – Київ : Либідь, 1993. – 608 с.

У книзі висвітлюється передусім політична історія України, багатовікова боротьба її народу за власну державність. Подаються огляди економічного життя, соціальних відносин, розвитку культури, церкви тощо.

А20323

9(с2)
П781

Проблеми формування українського патріотизму: науковий, суспільно-політичний та моральний вимір : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 350-річчю блискучої Перемоги української армії під проводом гетьмана України Івана Виговського під Конотопом над російськими окупаційними військами / [упоряд.] В. З. Мастеренко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. регіон. філ. у м. Одесі. - Одеса : Екологія, 2007. - 201 с.

У збірнику зібрані матеріали науково-практичної конференції «Проблеми формування українського патріотизму: науковий, суспільно-політичний та моральний вимір. Українська національна ідея та шляхи її втілення в життя суспільства» (м. Одеса, 7-8 грудня 2007 р.), висвітлені цікаві думки учасників конференції щодо розв’язання багатьох актуальних політичних та ідеологічних питань.

Б10026 / 9(с2)

С591

Сокирко О. Конотопська битва 1659 р.: Тріумф в час Руїни. – Київ : Темпора, 2008. – 72 с.: іл.

Автор книги у популярній формі виклав сучасні наукові уявлення про перебіг українсько-московської війни та самої битви, уточнив відомості щодо складу та чисельності сторін. Книга багато ілюстрована, супроводжується кольоровими реконструкціями військових строїв того часу.

А31205 / 9(с2)

С591

Сокирко О.Г. Історичні матеріали з теми «Україна в роки правління Івана Виговського. Конотопська битва (1659 р.)». – Київ, 2014. – 28 с.

Автор розглядає етапи геополітичного конфлікту у Східній Європі, простежує хід московсько-української війни 1658-1659 рр., подає детальну характеристику Конотопської битви. Видання корисне для вчителів історії середньої школи.

А20229

9(с2)

У453

Українська перемога - Конотопська битва : художньо-публіцистичний збірник / упоряд. Ф.А. Сухоніс. - Дніпропетровськ : Пороги, 2009. - 188 с.

Конотопська битва продовжує привертати увагу дослідників саме через нез’ясованість багатьох своїх обставин. Самій битві передував період тривалої облоги фортеці Конотоп великим царським військом. Тривалий час в історичній науці України насаджувалися ті концепції та погляди на історичне минуле, які не суперечили інтересам нашої держави. Автори закликають шанувати і вивчати власну історію.

05

ПІ6

Чухліб Тарас. Гетьман Іван Виговський – козацький Макіавеллі революційної епохи VІІ століття // Пам’ятки України : науково-популярний журнал. – 2016. – Вип. 8(228). - С. 44-53 : іл.

«…У звільненні Конотопа брав участь гетьман Іван Виговський з 16-тисячним козацьким військом. До нього приєдналися 30 тисяч татар кримського хана Мегмет-Гірея на чолі з Карач-беєм, а також польські хоругви воєводи Анджея Потоцького (близько тисячі жовнірів) та наймані сербські і волоські підрозділи (близько 4-х тисяч вояків). У складі військ союзницького Кримського ханства на боці української армії воювали не тільки кримські, але й білгородські, ногайські, азовські татари, а також войовничі темрюцькі черкеси… Складна внутрішньополітична ситуація в Україні та постійний наступ російських військ не дали змоги Івану Виговському, цьому спритному козацькому Макіавеллі, завершити свої плани щодо утвердження Української козацької держави».

Шановні читачі!

Виставка представлена Вашій увазі – це не повний перелік літератури за цією темою, яка зберігається в нашій бібліотеці. Детальніше ознайомитися з книгами даної тематики, Ви можете завітавши до бібліотеки.