ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

День архітектури України

У відділі обслуговування користувачів представлена книжкова виставка «День архітектури України»

Свято встановлено в Україні «…на підтримку ініціативи архітекторів та містобудівників, їх творчих спілок, працівників проектних організацій і місцевих органів містобудування та архітектури…» згідно з Указом Президента України «Про День архітектури України» від 17 червня 1995 року № 456/95.

Список літератури:

Архітектори Тернопілля [Текст] / ред.-упоряд. В. А. Барна ; ред. кол.: О. Головчак (голова), І. Гордій, М. Кичко. - Тернопіль : Терно-граф, 2017. - 239 с. : портр., фот. - Ред.-упоряд., ред. кол. зазнач. на звороті тит. арк.

Архітектурна географія бароко в Україні: регіональні особливості та спільні риси [Текст] : збірник наукових праць / Українське товариство охорони пам’яток історії та культури, Науково-дослідний інститут історії архітектури та містобудування ; ред. С. Юрченко. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - 156 с.

Водотика О. Архітектура православних храмів України: Історія і сучасність [Текст] : Монографія / О. Ю. Водотика ; М-во України у справах сім’ї, молоді та спорту, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Коляда О. П., 2006. - 159 с. : іл.

Гнідець Р. Б. Архітектура українських церков. Конструкція і форма [Текст] / Р. Б. Гнідець ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2007. - 139 с. : мал.

Дерев’яні церкви Рівненської області: архітектурна спадщина [Текст] : ілюстрований каталог / Ін-т українського модернізму, Нац. ун-т водного господарства та природокористування, Люблінська Політехніка ; наук. ред. П. А. Ричков. - Рівне : Дятлик М. С., 2016. - 160 с. : іл., фот

Дида І. А. Екологічні основи традиційної української архітектури [Текст] : [монографія] / І. А. Дида ; М-во освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів : Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2009. - 330 с. : іл.

Ерофалов Б. Л. Архитектурный атлас Киева [Текст] : с 10 историческими картами, 294 оригинальными фотографиями и архивными иллюстрациями / Б. Л. Ерофалов. - Киев : А+С, 2013. - 352 с. : ил., карты.

Історико-культурні заповідники. Плани організації територій (Київ, Канів, Батурин) [Текст] / М-во культури України, Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень ; ред. В. В. Вечерський. - К. : Павленко, 2014. - 256 с. : іл.

Історія української архітектури. [Текст] / Українська академія архітектури ; ред. В. І. Тимофієнко. - Київ : Техніка, 2003. - 472 с. : ил.

Ковпаненко Н. Г. Архітектурно-мистецька спадщина Наддніпрянської України у вітчизняних історичних дослідженнях (кінець XIX - початок XX ст.) [Текст] : [монографія] / Н. Г. Ковпаненко ; НАН України. Ін-т історії України. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - 309 с.

Николишин Ю. І. Феномен Львова [Текст] = Fenomen Lwowa = The Lviv Phenomenon : [фотоальбом] / Ю. І. Николишин. - Львів : Апріорі, 2018. - 142, [2] с. : фот. - Текст укр., пол., англ.

Проблеми дослідження, збереження і реставрації об’єктів культурної спадщини [Текст] : збірник наукових праць кафедри реставрації і реконструкції архітектурних комплексів / М-во освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка", Інститут архітектури ; наук. ред. М. В. Бевз. - Львів : Растр-7, 2014. - 372 с. : іл.

Радович Р. Народна архітектура Старосамбірщини ХІХ - першої половини ХХ ст. (Житлово-господарський комплекс) [Текст] / Р. Радович ; НАН України. Ін-т народознавства. - Київ : Філюк О., 2015. - 351 с. : іл.

Чепелик В. В. Бесіди про українську архітектуру [Текст] / В. В. Чепелик ; ред. А. О. Пучков ; Інститут проблем сучасного мистецтва. - К. : Фенікс, 2013. - 224 с. : іл.

Чепелик В. В. Український архітектурний модерн [Текст] / В. В. Чепелик ; Київський національний університет будівництва і архітектури, Всеукраїнський фонд відтворення видатних пам’яток архітектурної спадщини ім. О. Гончара. - Київ : КНУБА, 2000. - 378 с. : ил.