ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

65 років від часу вступу України (УРСР) до ЮНЕСКО (1954)

До 65 річниці вступу України (УРСР) до ЮНЕСКО в виставковому залі експонується книжкова виставка з фонду Бібліотеки «65 років від часу вступу України (УРСР) до ЮНЕСКО».

12 травня 1954 р. Україна була прийнята до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки i культури (ЮНЕСКО).

 

 

Постійне представництво держави при ЮНЕСКО діє в Парижі з 1962 року. Основною метою співробітництва є стратегічна орієнтація на сприяння розширенню міжнародного співробітництва наукових, освітніх і культурних установ та організацій шляхом їх участі у програмах ЮНЕСКО.

Україна є стороною низки конвенцій ЮНЕСКО у сфері культури. Це, зокрема, Гаазька конвенція про захист культурної спадщини у випадку збройного конфлікту (1954 р.) та Перший Гаазький протокол (1954 р.), Конвенція про заходи, спрямовані на заборону та попередження незаконного ввезення, вивезення і передачі права власності на культурні цінності (1970 р.), а також Конвенція про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини (1972 р.) і Європейська конвенція про захист археологічної спадщини (1992 р.).

Найважливішим напрямом роботи Нацкомісії у сфері культури є співпраця з ЮНЕСКО у сфері збереження об'єктів культурної і природної спадщини.

Сім українських культурних та природних пам’яток внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У Києві це Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами; Києво-Печерська лавра. У Львові — ансамбль історичного центру. В Чернівцях — резиденція Буковинських та Далматинських митрополитів (нині будинок Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича). Також — транскордонний (10 країн) об’єкт науково-культурної спадщини «Дуга Струве» (геодезичні пункти Баранівка, Катеринівка, Старонекрасівка, Фельштин ); «Букові праліси Карпат» (спільна українсько-словацька транскордонна номінація); дерев’яні церкви Карпатського регіону України і Польщі (спільна українсько-польська номінація); стародавнє місто Херсонес Таврійський.

Бібліографічний список:

100 фільмів українського кіно: анотований каталог за проектом ЮНЕСКО “Національна кінематографічна спадщина” = 100 Films of the Ukrainian Cinema: Annotated Catalogue (under UNESCO Project “National Cinematic Heritage”) / М-во культури і мистецтв України, Головне управління кінематографії, Національна комісія України у справах ЮНЕСКО. - Київ: Спалах, 1996. - 126 с.: фот. - 100-річчя світового кінематографа.

Актуальні питання організації та проведення державної експертизи культурних цінностей (предметів декоративно-ужиткового мистецтва) : матеріали семінару-практикуму (21-25 травня 2018 р., Київ) / М-во культури України, Нац. Києво-Печерський історико-культ. заповідник, Нац. музей укр. нар. декор. мистецтва, Нац. музей мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків; ред. кол. О. В. Рудник [та ін.]. - Київ: Нац. Києво-Печерський історико-культур. заповідник; Київ: Фенікс, 2018. - 111 с.

Білокінь С. Довідкова книга з культурної спадщини України: метабібліографія, зміст біографічних та інших словників тощо / С. Білокінь; Національна академія наук України, Інститут історії України . - Київ: Ін-т історії України НАНУ, 2009. - 514 с. - (Джерела до культурологічних студій; Вип. 4-7).

Гамор Ф. Д. Всесвітнє визнання букових пралісів Карпат: історія та менеджмент: матеріали з нагоди десятиріччя створення об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО “Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини” / Ф. Гамор; Карпатський біосферний заповідник. - Львів: Тиса, 2017. - 248 с.

Десятиріччя створення об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини»: історія, стан та проблеми впровадження інтегрованої системи менеджменту: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (Україна, м. Рахів, 26–29 вересня 2017 року) / М-во екол. та природн. ресурсів України, Закарпатська облдержадміністрація, Карпатський біосферний заповідник; відп. ред. Ф. Д. Гамор. - Львів: Растр-7, 2017. - 414 с.

Духовні витоки українського суспільства : Всеукр. Інтернет-конф. студ. і молодих вчених (Україна, Дніпропетровськ, 18 травня 2016 р.) – Дніпропетровськ, 2016. – 98 с.

Закон України «Про охорону культурної спадщини»: За станом 15 березня 2005 р. / Верховна Рада України. - Київ: Парламентське вид-во, 2005. - 40 с. - (Закони України).

Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Одеса – ЮНЕСКО): матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції / М-во культури України, Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень, Одеська обласна державна адміністрація, Державний архів Одеської області, Українське товариство охорони пам'яток історії та культури; ред. кол. В. С. Дорофєєв (гол. ред.) [та ін.]. - Одеса: Астропринт, 2015. - 244 с.

Збірник наукових статей, матеріалів регіональних практик та творчих поглядів учнів - 2016 = Book of articles, materials of regional practices and creative proposals of students 2016 / М-во освіти і науки України, Київська міська державна адміністрація, Київська міська рада, Департамент освіти і науки, молоді та спорту [та ін.]. - Вінниця: Едельвейс і К, 2016. - 224 с.

Збірник нормативно-правових актів з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей: (станом на 01 грудня 2006 року) / Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України; упоряд.: О. В. Юрченко-Микита, Ю. О. Приходнюк. - Київ: Артліт, 2006. - 320 с.

Збірник нормативно-правових актів сфери охорони культурної спадщини / М-во культури України, Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень; авт., упоряд. О. М. Сердюк. - Чернігів: Деснянська правда, 2011. - 796 с.

Історико-культурні заповідники: номінаційні досьє об’єктів культурної спадщини, що запропоновані Україною для занесення до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО / М-во культури України, Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень; ред. Т. Боровський. - Київ, 2014. - 279 с.

Класифікатори нерухомих об’єктів культурної спадщини України / М-во культури України, Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень; кор. В. Божок. - Київ: Фенікс, 2012. - 80 с.

Короткий енциклопедичний словник з культури / М. М. Корінний, В. Ф. Шевченко ; ред. В. Ф. Шевченко. - Київ: Україна, 2012. - 384 с.

Культурна спадщина України: бібліографічний покажчик / Київський національний університет культури і мистецтв, Бібліотека; уклад. В. В. Степко [та ін.]. - К., 2012. - 92, 1 с.

Міжнародна охорона, захист і повернення культурних цінностей : (зб. док.) / М-во закордон. справ України ; Нац. комісія з питань повернення в Україну культур. цінностей при Кабінеті Міністрів України ; Ін-т укр. археографії АН України. – Київ, 1993. – 76 с.

Нерухомі об’єкти культурної спадщини: інвестиції в збереження, досвід оцінки, законодавче регулювання: міжнародна конференція, Львів 22-23 листопада 2012 р. : збірник доповідей / Українське товариство оцінювачів, Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів: Арт Економі, 2012. - 90 с.

Охорона культурної спадщини: Нормативна база / авт.-упоряд. М. Т. Пархоменко. - 3-е вид., доп. і перероб.. - Київ: Центр пам’яткознавства НАНУ, 2010. - 580 с.

Памятники национального культурного наследия Украины “Неизведанная Украина”: автомобильно-туристический атлас / сост.: А. Глазовой, Ю. Ференцева. - К.: Балтия-Друк, 2012. - 288 с.

Проблеми сталого розвитку України / Національна академія наук України, Наукова Рада НАН України з проблем навколишнього середовища і сталого розвитку, Національний комітет України з програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера"; ред. В. В. Волошин. - 3-є вид., доп. і перероб.. - Київ: БМТ, 2001. - 421 с.

Рубаник К. П. Международно-правовые проблемы ЮНЕСКО / К. П. Рубаник. – М.: Издательство «Международные отношения», 1969. – 166 с.

Традиційна культура в умовах глобалізації: сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини: матеріали науково-практичної конференції, 23-24 червня 2017 року / Харківська облдержадмін. Упр. культури і туризму, Обласний орг.-метод. центр культури і мистецтва. - Харків, 2017. - 359 с.

Тронько П. Т. Памятники истории и культуры Украинской ССР : каталог-справочник / [авт. кол. П.Т. Тронько та ін.]. - Киев : Наукова думка, 1987. - 736 с. : ил.

Український національний комітет = ICOMOS Ukraine: Збірка документів і матеріалів / Ред. Л. Прибєга. - Київ: Пам'ятки України, 2008. - 63 с. - (Бібліотека журналу "Пам’ятки України" ; Кн. 40).

Феномен дерев’яної церкви: збірник статей міжнародної наукової конференції (у контексті українсько-польського транскордонного подання групи церков Карпатського регіону до Списку Світової Спадщини ЮНЕСКО) / Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада, Національний Інститут Спадщини Міністерства Культури та Національної Спадщини Польщі. - Львів: Растр-7, 2012. - 178 с.