ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Перша українська конституція

5 квітня 1710 року Пилипом Орликом у Бендерах (сучасна Молдова) була створена перша Конституція.

 

 

 

309 років тому гетьман Пилип Орлик підписав документ "Пакти і Конституція прав і вольностей Війська Запорозького". Потім Основний Закон затвердили на зборах козацтва біля містечка Бендери у Молдові.  Українська Конституція стала першою у світі, що розділила владу на три гілки: законодавчу, виконавчу та судову. Конституція Орлика засвідчує давні демократичні традиції українців — цей документ з'явився на 77 років раніше за американський Основний Закон і на 81 рік раніше за польську Конституцію.

 

Бібліографічний список:

"Пакти і Конституції" Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / Відп. ред. В. А. Смолій; упорядники М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб. НАН України. Інститут історії України; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; Державна архівна служба України; Центральний державний історичний архів, м. Київ. - Львів: Світ, 2011. - 440 с. : факсиміле

“Договори і постанови...” = Договоры и постановления / упоряд. О. Алфьоров. - Київ : Темпора, 2010. - 149, [1] с.

Історія української Конституції / Українська Правнича фундація ; Упор. А. Г. Слюсаренко. - Київ : Право, 1997. - 443 с.

Корогод Г. І. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції: навчальний посібник / Г. І. Корогод ; Міністерство внутрішніх справ України, Національний університет внутрішніх справ. - Суми : Університетська книга, 2008. - 123 с.

Кресін О. В. “Пакти й конституції законів і вольностей Запорізького Війська” 1710 р. / Кресін О.В. // Український історичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 192-203.

Орлик П. Угода та Конституція прав і вільностей Запорозького війська (1710 р.) // Козацтво. – 1994. – №1(2). – С. 15-19.

Украина-Европа: хронология развития : в 5 т. Т. 4 / ред. А. А. Корниевский . - Т. 4 / Украина-Европа: хронология развития. (1500-1800 гг.). - К. : Крион, 2009. - 610 с.

Хрестоматія з історії держави і права України : навчальний посібник. - Київ : Юрінком Інтер, 2003. - 656 с.