ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

ПАВЛО ЧУБИНСЬКИЙ - до 175-річчя

Національна історична бібліотека України зберігає у своєму фонді цінні твори Павла Платоновича Чубинського. На вшанування 175-річчя автора Національного Гімну України співробітниками відділу довідково-бібліографічної та інформаційної роботи організовано книжково-журнальну виставку, укладено бібліографічний список документів, який пропонуємо увазі користувачів. Експозиція розгорнута з 10 січня 2014 р. у залі каталогів.

Щиро запрошуємо відвідати Національну історичну бібліотеку України!

 

ПАВЛО ЧУБИНСЬКИЙ

(1839 – 1884)

(до 175-річчя від дня народження українського етнографа, фольклориста, поета, громадського та культурного діяча)

 

Укладачі: Єфіменко Г. В., зав. відділу ДБІР;

Вовк Л. П., канд. іст. наук, голов. бібліограф;

Сушко М. В., бібліограф.

Павло Платонович Чубинський – етнограф, фольклорист, поет, громадський та культурний діяч, один із основоположників української етнографічної науки, автор фундаментального твору «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край». Секретар і заступник голови Південно-Західного відділу Російського географічного товариства.

Постать П. П. Чубинського – у плеяді громадських, культурних і наукових діячів другої половини ХІХ ст., які внесли величезний вклад у творення національного відродження України. Уродженець Київщини, Павло Платонович здобував освіту в Другій київській гімназії, згодом – на юридичному факультеті Петербурзького університету. Повернувшись в Україну 1861 р., Чубинський стає одним із діячів київської «Громади» - організації української інтелігенції, яка провадила національно-культурну і громадсько-політичну діяльність. У 1863 р. в журналі «Зоря» було опубліковано вірш поета «Ще не вмерла Україна», який , згодом покладений на музику М. Вербицьким, став Національним Гімном України.

«Українська діяльність» Чубинського спричинила заслання до Архангельської губернії. Етнограф ретельно вивчав історію і побут народів, що населяли північні райони Російської імперії, результатом досліджень стала низка наукових праць. Здобутки вченого належно оцінені науковою спільнотою. Петербурзька академія наук визнала його найкращим етнографом і народознавцем. В 1867 р. був обраний дійсним членом Товариства любителів природознавства, в 1869 р. – Російського географічного товариства. Останнє рекомендувало його керівником експедиції до Південно-Західного краю для проведення етнографічно-статистичних досліджень. Результатом цієї експедиції стала легалізація роботи з вивчення рідного краю. Під керівництвом П. Чубинського було обстежено майже всю територію України, суміжні з нею території Білорусі, Молдови, місця проживання українців у Польщі. Результат роботи експедиції довершив фундаментальний семитомний твір «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край», а також «Календарь Юго-Западного края».

Наполеглива праця та організаторські здібності П. Чубинського дали змогу провести фольклорно-етнографічне обстеження територій, які ще ніколи не досліджувалися, увіковічнити пам’ятки народної творчості (історичні пісні, думи, казки, легенди, звичаї, обряди). Праці П. Чубинського й понині слугують своєрідним енциклопедичним посібником з народної творчості. Матеріали й розвідки, зібрані з титанічними зусиллями, відтворювали історичне минуле України, пробуджували національну самосвідомість українців. Протиставляючи русифікаторській політиці царського уряду, Чубинський перед усім світом засвідчував життєдайність України, її високу й багату культуру.

 

Список літератури з фонду Національної історичної бібліотеки України

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К., 1997. – С. 9.

Державний Гімн України : партитура та голоси для великого складу духового оркестру / муз. М. Вербицького. – К. : «Муз. Україна», 1993. – 8 с. ; [38 л. нот].

Чубинський П. Ще не вмерла Україна / Павло Чубинський ; упоряд. та коментар Федора Погребенника. – К. : АТ «Обереги», 1991. – 14 с.

***

Чубинський П. П. Ангели на сходах неба : нар. повір’я та забобони / Павло Чубинський ; підгот. та упорядкув. текстів О. Верес ; обкл. О. Думанської. – К. : «Глобус», 1992. – 16 с.

Чубинский П.П. Календарь народных обычаев и обрядов / П. П. Чубинский . – К. : «Муз. Україна», 1993. – 80 с.

[Чубинский П. П., ред.] Календарь Юго–Западного края 1873 г. / ред. и изд. : В. Борисов, П. Чубинский. – К. : Губерн. тип., 1872. – 838 с. разд. паг. : ил.

Чубинський П. П. Мудрість віків : укр. народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського : у 2 кн. / П. П. Чубинський ; упорядкув. С.Горкавого, Ю. Іванченко. – К. : «Мистецтво», 1995.

Кн. 1. – 222 с. : іл.

Кн.2. – 223 с. : іл.

[Чубинский П.] Слова над гробом Шевченка / Х. П. П. Чубинский // Жемчужников Л. М. Воспоминание о Шевченке ; его смерть и погребение // Основа. – 1861. – Март. – С. 15.

Чубинський П. П. (1839-1884). Сопілка : поезії, переклади / П. П. Чубинський ; упорядкув., підготов. текстів та ст. Д. Чередниченко. – К. : ТОВ «Задруга», 2001. – 78 с., 8 арк. іл. – Бібліогр. в тексті.

[Чубинский П. П., сост.] Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно–Русский край, снаряженной Императорским Русским Географическим Обществом : материалы и исслед. : в 7 т. / Императ. Рус. Географ. О-во, Юго–Запад. отд. ; сост. П. П. Чубинский. – СПб, 1872-1877.

Т. 1, Вып. 1 / изд. под наблюдением П. А. Гильтебрандта. – Тип. В. Безобразова и К°, 1872. – ХХХ, 224 с.

Т. 2 : Малорусские сказки / изд. под наблюдением П. А. Гильтебрандта. – Тип. и хромолитогр. А. Траншеля, 1878. – 4, 688 с.

Т. 3 : Народный дневник / изд. под наблюдением Н. И. Костомарова. – Тип. В. Безобразова и К°, 1872. – VIII, 488 с.

Т. 4 : Обряды : родины, крестины, свадьба, похороны / изд. под наблюдением Н. И. Костомарова. – Тип. В. Киршбаума, 1877. – ХХХ, 715 с. : 45 с. нот.

Т. 5 : Песни любовные, семейные, бытовые и шуточные / изд. под наблюдением Н. И. Костомарова. – Тип. Майкова, 1874. – ХХV, 1209 с.

Т. 6 : Народные юридические обычаи по решениям волостных судов / изд. под наблюдением П. А. Гильтебрандта. –Тип. К. В. Трубникова. – 1872. – ХVI, 408 с.

Т. 7 : [в 2 вып.] : Евреи ; Поляки ; Племена немалорусского происхождения ; Малорусы : (статистика, сельский быт, язык) / изд. под наблюдением П. А. Гильтебрандта. – Тип. К. В. Трубникова, 1872. – VI, 609, III с. : 2 л. карт.

Т. 7, Вып. 2 : Малорусы Юго-Западного края / изд. под наблюдением П.А. Гильтебрандта. – Пг., 1877. – 2, 341-612 с. : 3 л. карт.

***

Державний Гімн України : популяр. іст. нарис / упоряд. : М. П. Линник, В. М. Пономаренко. – К. : «Муз. Україна», 2006. – 55 с. : іл., нот. – Текст укр., англ.

Золота книга української еліти = Golden book of Ukrainian elite : інформаційно-імідж. альм. : у 6 т. / [ред. рада : Богуцький Ю., Губернський Л., Демченко М. та ін.]. – К., 2001.

Т. 1. – С. 366 – 367 : Олександр Вербицький.

Т. 2. – С. 526 – 527 : Павло Чубинський.

Козуля О. Я. Національна символіка України / О. Я. Козуля ; Республік. центр духов. культури. – К., 1992. –

С. 17–20 : Гімн.

Національна символіка / упоряд. А. Суриков ; ред. : Д. Шаблій, Л. Жаркова. – 2-ге вид. – К., 1991. – С. 47–48.

Проценко Л. А. Історія Київського некрополя / Л. А. Проценко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К., 1995. – С. 52, 319 : Чубинський Павло Платонович.

Русский биографический словарь / издан под наблюдением А. А. Половцова. – СПб., 1905. – С. 441-445 : Чубинский Павел Платонович.

Сергійчук В. І. Національна символіка України : науково-худ. кн. / В. І. Сергійчук. – К., 1992. – С. 101-104 : Національні гімни.

Супруненко В. П. Ми – українці : енцикл. українознавства : у 2 кн. / Володимир Павлович Супруненко. – Д. : ВАТ «Дніпрокнига», 1999. – Кн. 1. – 406 с.

***

Автор Українського гімну – Павло Чубинський // Шкільна бібліотека. – 2003. – № 8 . – С. 86-90.

Белецкий Л. Из воспоминаний о П. П. Чубинском / Л. Белецкий // Укр. жизнь. – 1914. – №3. – С. 53-57.

Брокгауз Ф. А. Энциклопедический словарь. Т. ХХХVІІІ А / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон . – СПб., 1903. – С. 932-933 : Чубинский Павел Платонович.

Бугаєва О. Архівна спадщина Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича / Олена Бугаєва. – К., 2011. – С.247.

Верменич Я. Павло Чубинський – народознавець і автор слів національного гімну «Ще не вмерла Україна» / Ярослава Верменич // Рідна школа. – 1995. – №9. – С. 9-11.

Волков Ф. П. П. Чубинский : отрывки из личных воспоминаний / Ф. Волков. – М. : [Тип. П. П. Рябушинского], Б. г. – 18 с. – Отдельный оттиск из журн. «Укр. жизнь».

Дорош Є. Автором гімну України вважали Шевченка / Євген Дорош // Пенсійний кур’єр. – 2012. – №49. – С. 15.

Етнограф, фольклорист, поет, громадський та культурний діяч : до 165-річчя з дня народження Павла Чубинського (1839 – 1884) // Вісник Книжкової Палати. – 2004. – №2. – С. 55.

Зиль А. Народознавець Павло Чубинський і його доба / А. Зиль. – К. : Вид. фірма «Казка», 2009. – 395 с. : іл. – [Бібліогр.] : с. 375-383 (494 назв.).

Зиль А. Пошануємо автора Гімну України / А. Зиль // Укр. культура. – 2008. – №7. – С. 8-10.

Іваннікова Л. Яків Новицький : фольклорист, історик, педагог / Людмила Іванникова ; за ред. С. В. Мишанича. – Запоріжжя, 2010. – С.7, 27, 38, 68, 191, 193, 194, 196, 202, 213-215, 219, 224, 226, 239, 240, 265, 288, 294, 297, 301, 306 : Чубинський П. П.

Історична довідка про українську національну символіку – герб, прапор і гімн: за альм. літератури, мистецтва і громадського життя «Пороги», вид. Української Асоціації незалежної творчої інтелігенції (УАНТІ) 1989 // Визвольний шлях (Лондон). – 1990. – Кн. 2 (503). – С. 218 – 221.

Качкан В. А. Українське народознавство в іменах : у 2 ч. / за ред. А. З. Москаленка. – К., 1994. – Ч. 1. – С. 95, 171, 230 : Чубинський П.

Кравчук М., свящ. Пам’яті Павла Чубинського / Микола Кравчук // Музеї України. – 2006. – №5 (17). – С. 33-35.

Мишанич С. Павло Чубинський – автор українського гімну / Степан Мишанич. – К. : Вид-во «Бібліотека українця», 2001. – 87 с.

Мовчанок В. Шевченко – Чубинський – гімн / В. Мовчанок // Слово і час. – 1998. – №8. – С. 49-53.

Муха А. Композитори України та української діаспори : довід. / Антон Муха. – К., 2004. – С. 47-48 : Вербицький Михайло Михайлович.

Народжені Україною : мемор. альм. : у 2 т. – К., 2002. – Т. 2 : Л-Я. – С. 738-739 : Павло Чубинський. – Текст укр., англ.

Нікітенко А. І. Вплив політики російського уряду стосовно громадівської інтелігенції на родинне життя В. Антоновича та П. Чубинського / А. І. Нікітенко // Проблеми політичної історії України : зб. наук. пр. – Д., 2013. – Вип. 8. – С. 14-20. – Бібліогр. : с.20 (10 назв.)

Огородник І. В. Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І. В. Огородник, М. Ю. Русин ; за ред. М. Ф. Тарасенка. – К., 1997. – С. 294-295.

Одарченко П. Наукова діяльність Павла Чубинського / Петро Одарченко // Одарченко П. Українська література : зб. вибр. ст. / ред. О. Зінкевич ; передм. В. Іванисенка. – К., 1995. – С. 300-318.

Одарченко П. Чубинський Павло (1839-1884) / П. Одарченко // Енциклопедія Українознавства. Словникова частина / за ред. В. Кубійовича. Перевид. в Україні. – Л., 2000. – Т. 10. – С. 3776.

Остапенко О. Павло Чубинський : нариси біографії і наукової творчості / Олеся Остапенко // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 4. – С. 91-97.

Памяти П. П. Чубинского (1839-1884) : сб. ст. / изд. журн. «Укр. жизнь». – М. : [Тип. А. А. Рябушинского], 1914. – 35 с. – Отдельный оттиск из журн. «Укр. жизнь».

Панченко В. «Сила чорноземна наш Чубинський…» / Володимир Панченко // Історія в школах України. – 2009. – №5. – С. 40-44.

Русов А. А. Из воспоминаний о П. П. Чубинском / А. А. Русов // Укр. жизнь. – 1914. – №1. – С. 39-42.

Синява С. Земляки відзначають дні пам’яті Павла Чубинського / Сергій Синява // Народна творчість та етнографія. – 2004. – №1-2. – С. 109-110.

Скрипник Г. Народознавча спадщина П. Чубинського з погляду сучасної етнології / Скрипник Галина // Народна творчість та етнографія. – 2009. – №2. – С. 4-23. – Бібліогр. : с. 21-23.

Сов’як Р. Гимн «Ще не вмерла Україна» і деякі питання хорового стилю М. Вербицького / Р. Сов’як // Михайло Вербицький і відродження української музичної культури в Галичині : тези наук. читань, присвяч. 175-річчю від дня народження композитора М. Вербицького / [редкол. : Г. Панкевич, С. Процик, М. Шалата (відп. ред.) та ін. ; ред. Н. І. Степула] ; Дрогоб. пед. ін-т ім. Івана Франка ; Всеукр. т-во «Просвіта» ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич, 1992. – С. 51-54.

Рукописи та першодруки музичних творів Михайла Вербицького : (із фондів ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України) : нотограф. покажч. / НАН України, Львів. нац. б-ка ім. В. Стефаника. – Л., 2004. – С. 33 -35 : Ще не вмерла Україна.

Томків В. Творці українського державного гімну : Павло Чубинський / Василь Томків // Самостійна Україна = Free Ukraine. – 2009. – Річник 61, чис. 2. – С. 53-56.

Україна : повна енцикл. / авт.‑упоряд. В. М. Скляренко, Т. В. Іовлева, В. В. Мирошнікова, М. О. Панкова ; худож.-оформлювач Л. Д. Киркач‑Осипова. – Х., 2006. – С. 84.

Файник Т. Питання світоглядних засад народного будівництва в дослідженнях Павла Чубинського / Тетяна Файник // Народознавчі зошити. – 2010. – Зошит 5/6. – С. 666-671. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Фесенко Н. Життєвий і творчий шлях Павла Чубинського : до 170‑річчя від дня народження / Неля Фесенко. – К. : Академпрес, 2008. – 91 с. : іл., ноти. – (Стежками отчого краю).

Шаповал Ю. Чубинський Павло Платонович / Ю. Шаповал // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. словника. – Л., 1996. – Вип. 3. – С. 315-316.

«Я сіяв те, що Бог послав…» : сторінки публіцист., наук. та літ. творчості Павла Чубинського / авт.-упоряд. : Н. В. Зелінська, І. І. Капраль, О. І. Думанська, О. В. Палюх. – Л., 2009.

С. 6 – 16 : «Ім’я … варте, щоб його знали і шанували» ;

С. 215 – 241: Літературна спадщина гідного сина свого народу.

Якимович Б. Історична довідка про українську національну символіку – Герб, Прапор та Гімн / Богдан Якимович // Визвольний шлях. – 1990. – Лютий. – Кн. 2 (503). – С. 218-221.

Ясиновський Ю. Коли народився Михайло Вербицький / Юрій Ясиновський // Літопис червоної калини : іст.-краєзнав. часоп. – 1994. – № 7-9 (37-39). – С. 48-49.

***

Андрієвський О. Бібліографія літератури з українського фольклору. Т.1 / О. Андрієвський. – К., 1930. – С. 128, 141, 191, 192, 194, 204, 206, 209, 211, 212, 213, 220, 227, 232, 239, 240, 241, 251, 255, 256, 260, 262, 282, 293, 303, 313, 314, 323, 324, 368, 405, 410, 415, 500, 503, 542, 585, 595, 623, 632, 642, 675 : Чубинський П. П. (Czubiński P.).

Библиографический указатель «Киевской старины» : за первое десятилетие (1882-1891 гг.). – К., 1893. – С. 47, 75, 82 : Чубинский П. П.

Бібліографія українського народознавства : у 3 т. Т. 1 : Фольклористика : у 2 кн. / зібрав і впорядкував Мирослав Мороз. – Л., 1999. – Кн. 1. – С. 302, 304, 402 ; Кн. 2. – С. 815, 979 : Чубинський П. П.

Ефименко П. Библиографический указатель трудов П. П. Чубинского / П. Ефименко // Киевская старина. – 1884. – Т. 9. – №5. – С. 138-142.

[Истомин Ф. М., сост.] Указатель к изданиям Императорского Русского Географического Общества и его отделов с 1876 по 1885 год / сост. Ф. М. Истомин. – СПб., 1887. – С. 25, 41-44 : Чубинский П. П.

Історія України : наук.‑допом. бібліограф. покажч. за 2001 р. / [упоряд. : Т. Приліпко, О. Політова, М. Лук’яненко та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна ; Держ. іст. б‑ка України]. – К., 2004. – C. 256 : Чубинський Павло.

Історія України : наук.‑допом. бібліограф. покажч. за 2004 р. / [упоряд. : Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна ; Держ. іст. б‑ка України]. – К., 2006. – C. 256, 257, 271, 278 : Чубинський П.

Історія України : наук.‑допом. бібліограф. покажч. за 2006 р. / [упоряд. : Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна ; Держ. іст. б‑ка України]. – К., 2008. – C. 339 : Чубинський П.

Історія України : наук.‑допом. бібліограф. покажч. за 2009 р. / [упоряд. : Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна ; Нац. іст. б‑ка України]. – К., 2011. – C. 314, 315, 318, 320 : Чубинський П. П.

«Наука і культура. Україна» Вип. 1-31 (1966-2002) : системат. покажч. змісту / упоряд. Є. К. Бабич ; Нац парлам. б-ка України. – К., 2003. – С. 40 : [Чубинський П.].

[Теодорович А., сост.] Указатель статей, помещенных в «Трудах» Императорского Вольного Экономического Общества, с 1855 по 1875 год включительно / сост. А. Теодорович. – СПб. : Тип. Товарищества «Общественная польза», 1876. – 124 с.

Україна – Етнос : наук. бібліограф. довідник з етнолог. та дотичних до них проблем українознавства / уклад. : Фігурний Ю. С., Чирков О. А. – К., 2005. – С. 191 : Чубинський П. П.

Хронологічний перелік праць Павла Чубинського ; Добірка праць про Павла Чубинського // «Я сіяв те, що Бог послав…» : сторінки публіцистичної, наукової та літературної творчості Павла Чубинського. – Л., 2009. – С. 242-249.