ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

До 135-річчя від дня народження Полонської-Василенко Н. Д.

До 135-річчя від дня народження видатної української жінки-історика Наталії Дмитрівни Полонської-Василенко (1884-1973 рр.) в виставковому залі експонується книжкова виставка «Людина незвичайної долі».

 

“У переповненому студентами залі лунав її владний голос. Вона читала з пам’яті, причому впадаючи в транс, закриваючи очі. На все життя запам’ятався приємний тембр її голосу. Говорила вона багатющою української мовою, граматично коректно, але орфоепія була часто російською”, –згадує директор Українського наук. ін-ту Гарвардського університету Омелян Пріцак, колишній студент Полонської-Василенко.

Сергій Осока. Наталія Полонська-Василенко– в ім’я науки, всупереч усьому [Електронний ресурс] // Повага. – 2016. - Режим доступу: https://povaha.org.ua/nataliya-polonska-vasylenko-v-imya-nauky-vsuperech-usomu/ (дата звернення 12.02.2019) – Назва з екрана.

 

Народилася 13 лютого 1884 р. у Харкові в старовинній дворянській родині. Батько, Дмитро Меншов, військову службу поєднував з дослідженням військової історії. Захоплення батька вплинуло на подальший вибір Наталією професії.

Закінчила Марішську жіночу гімназію та історико-філологічне відділення Київських вищих жіночих курсів. У 1916 р. склала вступні іспити на історичне відділенні Київського університету. Працювала приват-доцентом цього навчального закладу. У 1909 р. брала участь в експедиції під керівництвом В. Хвойки.

Викладала історію, географію, історичну географію, археологію, етнографію, первісну культуру у середніх та вищих навчальних закладах, плідно працювала на науковій ниві. Її цікавили архіви Києва, Катеринослава, Одеси та Сімферополя.

У 1940 р. захистила докторську дисертацію на тему «Нариси з історії заселення Південної України в середині XVIII ст. (1734— 1775)», була професором Київського університету. В роки гітлерівської окупації відмовилася від евакуації, працювала директором Інституту археології Всеукраїнської академії наук. З наступом радянських військ виїхала до Львова, потім до Праги. Майже 30 років проживала в Мюнхені, викладала в Українському вільному університеті, продовжувала наукову діяльність.

Наталія Дмитрівна - авторка майже 200 наукових праць, які становлять золотий фонд української історіографії в царині історії Запоріжжя та Південної України XVIII ст.

Підсумком усієї наукової діяльності історика стала двотомна "Історія України" (1973-1976). Репринтне відтворення мюнхенського видання цієї праці в Україні - визнання заслуг науковця перед Батьківщиною.

 

Бібліографічний список:

Білокінь С. Н. Д. Полонська-Василенко – історик, філософ, біограф / С. Білокінь // Книжник. – 1991. – № 4. – С. 21-22.

Білокінь С. Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна / С. Білокінь // Українські історики ХХ століття : біобібліографічний довідник / ред. В. А. Смолій. - Київ ; Львів : [б. и.], 2003. – С. 264 (Історики України ; вип.2, Ч.1).

Верба І. В. Археографічна діяльність Н. Д. Полонської-Василенко : історія української археографії персоналії : Вип. 4. / І. В. Верба ; Нац. АН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К. : [б. и.], 1996. - 38 с.

Верба І. В. Життя і творчість Н. Д. Полонської-Василенко (1884-1973) / І. В. Верба ; Національна академія наук України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ. - Київ : [б. и.], 2000. - 339 с. + 7 л. іл.

Верба І. В. Життя і творчість Наталії Полонської-Василенко (1884-1973) / І. В. Верба ; Центр пам’яткознавства НАН України. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. - 323 с.

Верба І. В. Н. Д. Полонська-Василенко - історик та археограф (1884 - 1973) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук (07.00.09) / І. В. Верба ; Нац. АН України, Ин-т укр. археографії. - К. : [б. и.], 1994. - 16 с.

Верба І. В. Н. Д. Полонська-Василенко: сторінки життєвого та творчого шляху / І. В. Верба // Український історичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1993. – №7/8. – С. 70-84.

Верба І. Наталія Дмитрівна Полонська-Василенко / І. Верба // Київська старовина. – 1993. - №5. – С. 25-40

Верба І. Наталія Дмитрівна Полонська-Василенко / І. Верба // Київська старовина. – 1993. - №5. – С. 25-40.

Видатні постаті в історії України XX ст. : короткі біографічні нариси / В. І. Гусєв [та ін.]. - Київ : Вища школа, 2011. – С. 284-286.

Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. = Рожденные Украиной : мемориальный альманах : в 2 т. - Київ : Євроімідж, 2002 - . - (Золоті імена України). Т. 1 : А—К. - 2002. - С. 256 – 357.

Пивовар С. Наталія Полонська-Василенко – видатна вчена-історик / С. Пивовар // Українки в історії / за ред. Валентини Борисенко. – Київ, 2004. – С. 67-71 : іл.

Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна - видатний український історик, філософ, археолог : бібліографічний нарис / Головне управління культури і мистецтв та охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації ; Уклад. Л. М. Яременко. - Київ : [б. и.], 2003. - 50 с.

Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна : покажчик документальних матеріалів в архівах України / Національна академія наук України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ. - Київ ; Запоріжжя : [б. и.], 2008. - 351 с. - (Старожитності південної України Вип. 19).

Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна. Запоріжжя XVIII століття та його спадщина : у 2 т. Т. 1. / Н. Д. Полонська-Василенко ; Українська Вільна академія наук. - Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1965. – 378 с. : 1 л. портр.

Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна. Запоріжжя XVIII століття та його спадщина : у 2 т. Т. 2. / Н. Д. Полонська-Василенко ; Українська Вільна академія наук. - Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1967. - 248 с.

Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна. Історія України : у 2 т. / Н. Д. Полонська-Василенко. - 4-е вид. стереотипне. - Київ : [б. и.], 2005. - Т. 2: Від середини XVII століття до 1923 року. – 605 с. + 1 л. портр.

Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна. Історія України : у 2 т. / Н. Д. Полонська-Василенко. - 4-е вид. стереотипне. - Київ : [б. и.], 2005. – Т.1 : До середини XVII століття. - 588 с. + 1 л. портр.

Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна. Історія України : у 2 т. / Н. Д. Полонська-Василенко. - 3-є вид. - Київ : Либідь, 1993.Т. 1 : До середини XVII столiття - LVIII, 588 с. : 1 л. портр.

Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна. Історія України : у 2 т. / Н. Д. Полонська-Василенко. - 2-ге вид. - Київ : Либідь, 1993. Т. 2 : Вiд середини XVII столiття до 1923 року. - 608 с.

Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна. Історія України: 1900-1923 рр. Українське відродження: Історія і сучасність / Н. Д. Полонська-Василенко. - Київ : Пам’ятки України, 1992. - 136 с. - (Бібліотека журналу “Пам’ятки України” ; кн. 4. Вип. 2).

Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна. Матеріали до історії гірничої промисловості Донбасу / Н. Д. Полонська-Василенко. - Київ : ВУАН, 1932. - 208-229 с. – (Відбиток з книги: “Нариси з соціально-економічної історії України : праці Комісії соціально-економічної історії України. Т. 1”).

Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна. Спогади / Н. Д. Полонська-Василенко; упоряд. В. Шевчук. - Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2011. - 591 с.

Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна. Теорія ІІІ Риму в Росії протягом ХУІІІ та ХІХ ст. / Н. Д. Полонська-Василенко. - Мюнхен : [б. и.], 1951. - 48 с.

Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна. Українська Академія наук : нарис історії / Н. Д. Полонська-Василенко. - Київ : Наукова думка, 1993. - 414 с.

Провідники духовності в Україні : довідник / ред. І. Ф. Курас. - Київ : Вища шк., 2003. – С. 520-521.

Український історик / Гол. ред.: Любомир Винар; Ред. кол.: М. Антонович, Б. Винар, О. Домбровський, М. Ждан, I. Каменецький, Р. Климкевич, Т. Мацьків, Я. Пастернак, Н. Полонська-Василенко. Українське Історичне Товариство. – Вип. 1–3 (21–23). – Нью-Йорк;Мюнхен, 1969. – 178 с.

Український історик: Двадцятиліття Українського історика 1963-1983 / Ред. кол.: Любомир Винар (гол. ред.), М. Антонович (ред.), О. Баран, Ю. Бойко, Б. Винар, Т. Гунчак, О. Домбровський, О. Ґерус, І. Каменецький, Т. Мацьків, В. Омельченко, М. Пап, Теодор Б. Цюцюра. Українське Історичне Товариство. – Вип. 2-4 (78–80). – Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1983. – 244 с.