ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Я маю право!

7 грудня 2018 року у Читальному залі Національної історичної бібліотеки України відбулась презентація книжкової виставки з фондів Бібліотеки «Права людини», присвяченої Дню прав людини.

Щорічно, 10 грудня в світі відзначають День прав людини. Цього дня 1948 року Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй ухвалила Декларацію прав людини. Після Другої світової війни людство дозріло до необхідності юридично закріпити розуміння того, що життя, рівність і свобода людей є найбільшими цінностями

Це знайшло вираження у 30-ти статтях Декларації. Потім після ухвалення ряду міжнародних угод, положення Декларації прав людини набули статусу національних законодавств. У Конституції України (Розділ ІІ) закріплено Права, свободи та обов’язки людини і громадянина.

Виставку презентувала завідуюча сектору довідково-бібліографічної роботи, відділу довідково-бібліографічної та науково-інформаційної роботи - Чугіна Оксана Анатоліївна.

    

 

Згідно УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №361/2017 від 14 листопада 2017 р.«Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» та  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1012-р «Про схвалення Стратегії інформування громадян про гарантовані їм Конституцією та законами України права на період до 2019 року» у відділі довідково-бібліографічної та науково-інформаційної роботи НІБУ постійно функціонує тематична книжкова полиця з прав людини.

 

 

Бібліографічний список

Антологія конституційного процесу в сучасній Україні / Центр Разумкова ; авт.-уклад. В. Мусіяка. - Київ : Заповіт, 2017. - 782 с.

Базов О. В. Юрисдикція Європейського суду з прав людини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / О. В. Базов; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.

Бурдяк В. І. Політика і права людини : підруч. для студ. вищих навч. закладів / В. І. Бурдяк С. Д. Василенко, В. І. Веренько ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т імені Юрія Федьковича. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2011. - 536 с.

Бущенко А. П. Проти катувань. Стаття 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод : систематизований дайджест рішень Європейського суду з прав людини / А. П. Бущенко ; худож.-оформ. Б. Є. Захаров ; Харків. правозахис. група. - Харків : Фоліо, 2005. - 288 с. - (Права людини. №36 (77). Спец. вип.).

Гнатюк С. Л. Особливості захисту персональних даних у сучасному кіберпросторі : правові та техніко-технологічні аспекти : аналіт. доп. – Київ, 2014. – 92 с.

Головін А. С. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України / А. С. Головін. - [2-е вид., допов. та перероб.]. - Київ : Логос, 2017. - 398, [1] с.

Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції : матеріали доп., виступів і повідомлень учасників III-го Всеукр. круглого столу 8 грудня 2017 року / Львів. держ. ун-т внутріш. справ ; відп. за вип. Д. Є. Забзалюк ; упоряд. В. Д. Яремчук. - Львів : Бона, 2017. – 264 с.

Загальна декларація прав людини / М-во юстиції України. – Київ, 1998. – 8 с.

Загальна декларація прав людини / Укр. Правн. Фундація, Укр. центр прав людини ; відп. за вип. Сергій Головатий. – Київ : Вид-во «Право», 1995.– 12 с. – (Сер. : «Міжнар. док. ООН з питань прав людини»).

Заключні зауваження та рекомендації конвенційних органів ООН щодо доповідей України в сфері дотримання прав людини : вид. здійснено за ініціативи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. – Київ, 2004. – 447с.

Захист законних прав і інтересів людини : нормативна база, практика судів : (Верховного суду України, Конституційного суду України, Європейського з прав людини) / [уклад. Т. Р. Цицора]. – Харків, 2002. – 334 с.

Заярний О. А. Правове забезпечення розвитку інформаційної сфери України: адміністравтивно-деліктний аспект : монографія / О. А. Заярний ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Гельветика, 2017. - 700 с.

Історія української конституції / Укр. Правн. Фундація ; [упоряд. : А. Слюсаренко, М. Томенко]. – Київ : Вид-во «Укр. право», 1997. – 443 с.

Конвенція «Про захист прав людини і основоположних свобод». Застосування в Україні: офіцій. вид. / М-во юстиції України. – Київ, 2006. – 176с.

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. – Київ : Укр. Правн. Фундація, 1995. – 20 с.

Конвенція про права дитини / Укр. Правнича Фундація, Укр. Центр прав людини ; відп. за вип.. Сергій Головатий. – Київ : Вид-во «Право», 1995. – 31 с. – (Сер. «Міжнар. док. ООН з питань прав людини»).

Конституційне право України : словник-довідник / Л. І. Лазор, В. П. Михайлик, С. Ф. Рашидов, В. А. Дрововоз ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2008. – 215 с.

Конституція України. Станом на 1 жовтня 2018 року: (відповідає офіційному текстові). - Київ: Центр учбової літератури, 2018. - 63 с.

Кучинська, О. П.. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини: монографія / О. П. Кучинська, Т. І. Фулей, Р. В. Бараннік. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. - 228 с.

Лібералізм та права людини : матеріали Міжнар. наук. конф., 29 квітня–1 травня 2015 року, м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова ; уклад. І. С. Доброход. – Одеса : Астропринт, 2015. - 190 с.

Макбрайд Дж. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процесс / Дж. Макбрайд. – Київ : К.І.С., 2010. - 576 с.

Максимович Р. О. Конституційно-правовий механізм захисту соціальних та економічних прав свобод людини і громадянина в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Р. О. Максимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2017. - 20 с.

Мертус Д. Наші людські права : посіб. з жіночих людських прав / Джулія Мейтус, Маліка Дат, Ненсі Флауерс. – Київ, 1996. – 201 с. : іл.

Михальский Ю. А. Стандарты гражданского общества Украины / Михальский Ю. А.; Всеукр. профсоюз правоведов ; под ред. Дубровского М. Л. – Харьков ; Киев, 2012. – 107 с.

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права : факультат. протокол до Міжнар. пакту про громадян. та політ. права / Укр. Правн. Фундація, Укр. Центр прав людини ; відп. за вип.. Сергій Головатий. – Київ, 1995. – 40 с. – (Сер. : «Міжнар. док. ООН з питань прав людини»).

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права / Укр. Правн. Фундація, Укр. Центр прав людини ; відп. за вип. Сергій Головатий. – Київ : Вид-во «Право», 1995. – 16 с. – (Сер. : «Міжнар. док. ООН з питань прав людини»).

Охорона здоров’я: нормативно-правові акти / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львівський регіон. ін-т держ. упр. ; упоряд. : О. С. Киричук, Я. Й. Малик. - Львів, 2004. - 225 с. - (Правова б-ка держ. службовця ; Вип. 2).

Права людини у фокусі новітньої історії / ред. Є. Ю. Захаров. – Харків : Права людини, 2013. - 420 с.

Пархоменко, Н. М.. Розвиток законодавства України в контексті конституціоналізації, євроінтеграції та забезпечення прав людини: монографія / Н. М. Пархоменко ; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, 2016. - 253 с.

Пазенок, А. С. Права та свободи людини і громадянина : навч. посіб. / А. С. Пазенок. – Київ : "Академвидав", 2010. - 175 с.

Парламентаризм та законотворення : вибрані лекції / Верховна Рада України, Ін-т законодавства ; упоряд. О. Л. Копиленко [та ін.]. - Київ : Ін-т законодавства ВР України, 2017. - 498 с.

Права внутрішньо переміщених осіб : навчальний посібник / М-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т, НДІ порівняльного публ. права та міжнар. права ; за ред. О. Я. Рогача, М. В. Савчина. - Ужгород : Рік-У, 2017. - 434 с.

Питання захисту прав людини і громадянина органами конституційної юрисдикції у сучасних умовах : матеріали Міжнар. конф., м. Ялта, 20-21 черв. 2013 р. / Конституц. Суд України ; відп. ред. А. С. Головін. – Київ, 2013. – 238 с.

Популярна юридична енциклопедія / В. К. Гіжевський, В. В. Головченко, Е. Ф. Демський та ін. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 528 c.

Права Громадян України : запитання – відповіді : довідник / упоряд. П. П. Орленко. – Київ, 2000. – 284 с.

Права дитини : зб. док. – Львів : «Оксарт», 1995. – 110 с.

Права людини в Україні, 2013 : доп. правозахис. орг. / за ред. Є. Ю. Захарова. – Харків : «Права людини», 2014. – 456 с.

Права людини в Україні : інформац.–аналіт. бюл. Укр.-Американ. Бюро захисту з прав людини. – Київ ; Харків, 1995. – Вип. 11. – 94 с.

Права людини і біженці : виклад фактів / Харків. правозахис. група. – Харків, 2004. – 44 с.

Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій / упоряд. Т. Яблонська. – Київ : Сфера, 1999. – 342 с.

Права людини : інформ. бюлетень Харків. правозахис. групи. – 2015. – № 5. – 12 с. ; № 22. – 12 с.; № 23. – 12 с. ; № 25. – 12 с. ; № 80. – 12 с.

Права людини : особиста свобода і Білль про права / авт. Мелвін Урофскі ; голов. ред. Джордж Кларк ; укр. пер. Ярослав Пелинський. – [Б. м.] , [Б.р.]. – 96 с.

Права меншин : виклад фактів / Харків. правозахис. група. – Харків, 2004. – 20 с.

Права та обов’язки українців : прав. порадник / Міжнар. громад. орг. «Ми українці». – Київ, 2010. – 171 с.

Практика Європейського суду з прав людини : рішення ; коментарі / Ю. Зайцев, Т. Виноградова, В. Зарецька та ін. – 2011. – № 1. – 239 с.

Рішення Європейського суду з прав людини щодо захисту персональних даних. – Київ : К.І.С., 2015. - 130 с. - Спільна програма Європейського Союзу та Ради Європи “Зміцнення інформаційного суспільства в Україні”.

Сатохіна Н. І. Програма навчальної дисципліни “Філософія прав людини”/ Н. І. Сатохіна. – Харків : Право, 2014. - 11 с.

Становище правозахисників на підконтрольних уряду територіях України: три роки після Євромайдану / Т. Печончик, Л. Янкіна ; Центр інформації про права людини. - Київ : Центр інформації про права людини, 2017. - 51 с. : фот.

Сухомозський М. М. Україна у світі : енциклопед. довідник / М. М. Сухомозський, Н. П. Аврамчук. – Київ : МАУП, 2006. – 872 с. : іл.

Чехович С. Б. Притулок та біженці в Україні: історія, проблеми конституційно-правового регулювання : монографія / С. Б. Чехович, В. П. Босий ; ред. О. Л. Копиленко ; Верховна Рада України, Ін-т законодавства. - Київ : Ін-т законодавства ВР України, 2016. - 183 с.

Чорненький В. Конституційно-правовий статус осіб з інвалідністю в Україні : монографія / В. І. Чорненький. - Ужгород : Гельветика, 2017. - 232 с.

Шматова Ю. О. Механізм адміністративно-правового забезпечення прав людини в умовах надзвичайних ситуацій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид.наук / Ю. О. Шматова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. екон.ун-т імені Вадима Гетьмана. - Київ, 2012. - 18 с.

Шость Н. В. Енциклопедія сучасного права неповнолітніх / Н. В.Шость, М. К. Козир, О. М. Ситник. – Київ : «Рідна мова», 1997. – 385 с. : портр. – (Сер. : «Б-ка з прав людини»).

Що таке права людини? : Загальна декларація прав людини : права, що належать ВАМ – права, що належать УСІМ. – (Б. м.), 2003. – 28 с. – (Міжнар. рух «Молодь за права людини»).

Що таке права людини : Загальна декларація прав людини : права, що належать ВАМ – права, що належать УСІМ / Міжнар. фонд прав людини та толерантності. – (Б.м.), 2004. – 33 с. – (Міжнар. рух «Молодь за права людини»).

Юридична енциклопедія : [в 6 т.] Т. 4 : Н–П. – Київ, 2002.

Зі змісту : Шемшуменко Ю. С. Права людини. – С. 710.

Юридичний довідник літньої людини / авт.-упоряд. Михайло Ходаківський ; Всеукр.асоц. пенсіонерів. – Київ : ДП «Вид. дім «ІНФОЦЕНТР», 2005. – 38 с.

Юринець Ю. Л. Конституційне право України : навч. посіб. / Ю. Л. Юринець. – Ужгород, 2014.

Зі змісту: Про права людини в загальному вигляді. - С. 80.

Як і коли можна звернутися до Європейського суду з прав людини? / Проект Usaid «Україна : Верховенство права», Центр політико-правових реформ. – Київ, 2010. – 59 с.

Яремчук В. Д. Історія держави і права зарубіжних країн : універс. довідник / В. Д. Яремчук. – Львів, 2015.

Зі змісту : Права людини. – С. 288.

 

Міжнародні засоби здійснення прав

внутрішньо переміщених осіб

Бусакевич А. В. Удосконалення міжнародно-правової системи захисту прав біженців як жертв збройних конфліктів / А. В. Бусакевич // Сучасні інтерпретації актуальних проблем історії та права в країнах Східної та Західної Європи середини ХХ-ХХІ ст. / упоряд. : В. О. Шайкан, Н. А. Шелудікова. – Кривий Ріг, 2017. – С. 161-165. – Бібліогр. : с. 165 (4 назви).

Гороть А. Ретроспективний аналіз міжнародних норм захисту прав біженців та проблеми захисту прав біженців та внутрішньо переміщених осіб в Україні / А. Гороть // Історико-правовий часопис. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 49-54. – Бібліогр. : с. 53 (7 назв).

Кириченко І. Р. Загальна характеристика осіб які потребують додаткового та тимчасового захисту / І. Р. Кириченко, О. Г. Стрельченко // Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (20 квітня 2018 року, м. Ужгород) / [редкол. : О. Я. Рогач (голова редкол.) та ін.]. – Ужгород, 2018. – С. 15-17. – Бібліогр. : с. 17 (3 назви).

Котляр О. І. Роль міжнародних організацій у наданні допомоги переміщеним особам / О. І. Котляр // Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (20 квітня 2018 року, м. Ужгород) / [редкол. : О. Я. Рогач (голова редкол.) та ін.]. – Ужгород, 2018. – С. 18-24.

Савчин М. В. Зміст та структура обов’язку держави захищати права внутрішньо переміщених осіб / М. В. Савчин // Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (20 квітня 2018 року, м. Ужгород) / [редкол. : О. Я. Рогач (голова редкол.) та ін.]. – Ужгород, 2018. – С. 25-29.

 

Здійснення конституційних прав

внутрішньо переміщеними особами

Анісімов О. В. Практичний аспект реалізації принципу верховенства права щодо внутрішньо переміщених осіб / О. В. Анісімов // Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (20 квітня 2018 року, м. Ужгород) / [редкол. : О. Я. Рогач (голова редкол.) та ін.]. – Ужгород, 2018. – С. 37-41. – Бібліогр. : с. 40-41 (6 назв).

Вашкович В. В. До питання визначення та характеристики внутрішньо переміщених осіб / В. В. Вашкович // Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (20 квітня 2018 року, м. Ужгород) / [редкол. : О. Я. Рогач (голова редкол.) та ін.]. – Ужгород, 2018. – С. 41-44.

Волох О. К. Проблеми забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в умовах розвитку інформаційного суспільства / О. К. Волох // Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (20 квітня 2018 року, м. Ужгород) / [редкол. : О. Я. Рогач (голова редкол.) та ін.]. – Ужгород, 2018. – С. 45-49. – Бібліогр. : с. 48-49 (5 назв).

Казакова Л. О. Проблеми реалізації права на місцеве самоврядування внутрішньо переміщеними особами / Л. О. Казакова // Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (20 квітня 2018 року, м. Ужгород) / [редкол. : О. Я. Рогач (голова редкол.) та ін.]. – Ужгород, 2018. – С. 49-53.

Тунтула А. С. Противодействие насилию в контексте наиболее полного обеспечения правового статуса внутренне перемещенных лиц // Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (20 квітня 2018 року, м. Ужгород) / [редкол. : О. Я. Рогач (голова редкол.) та ін.]. – Ужгород, 2018. – С. 53-62.

Росул О. М. Окремі аспекти забезпечення правового статусу внутрішньо переміщеної особи в Україні / О. М. Росул // Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (20 квітня 2018 року, м. Ужгород) / [редкол. : О. Я. Рогач (голова редкол.) та ін.]. – Ужгород, 2018. – С. 62-70.

 

Здійснення цивільних, трудових та інших прав

внутрішньо переміщеними особами

Басова І. С. Захист житлових прав внутрішньо переміщених осіб в Україні / І. С. Басова // Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (20 квітня 2018 року, м. Ужгород) / [редкол. : О. Я. Рогач (голова редкол.) та ін.]. – Ужгород, 2018. – С. 101-104.

Булеца С. Б. Відновлення органів державної реєстрації актів цивільного стану / С. Б. Булеца, І. Е. Ревуцька // Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (20 квітня 2018 року, м. Ужгород) / [редкол. : О. Я. Рогач (голова редкол.) та ін.]. – Ужгород, 2018. – С. 105-108. – Бібліогр. : с. 108 (2 назви).

Булеца С. Б. Право на медичну та психологічну допомогу внутрішньо переміщених осіб / С. Б. Булеца // Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб : матеріали наук.-практ. конф. (20 квітня 2017 року, м. Ужгород) / редкол. : О. Я. Рогач (голова редкол.) та ін. – Ужгород, 2017. – С. 19-25. – Бібліогр. : с. 24-25 (13 назв).

Головей І. І. Проблеми захисту права приватної власності внутрішньо переміщених осіб / І. І. Головей // Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (20 квітня 2018 року, м. Ужгород) / [редкол. : О. Я. Рогач (голова редкол.) та ін.]. – Ужгород, 2018. – С. 108-112.

Кульчицький Т. Р. Особливості соціального захисту внутрішньо переміщених осіб у трудових правовідносинах / Т. Р. Кульчицький // Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (20 квітня 2018 року, м. Ужгород) / [редкол. : О. Я. Рогач (голова редкол.) та ін.]. – Ужгород, 2018. – С. 112-117.

Менджул М. В. Окремі проблеми здійснення права на сім’ю внутрішньо переміщеними особами / М. В. Менджул // Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (20 квітня 2018 року, м. Ужгород) / [редкол. : О. Я. Рогач (голова редкол.) та ін.]. – Ужгород, 2018. – С. 117-121. – Бібліогр. : с. 120-121 (10 назв).

Найда І. В. Право на працю внутрішньо переміщених осіб / І. В. Найда // Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (20 квітня 2018 року, м. Ужгород) / [редкол. : О. Я. Рогач (голова редкол.) та ін.]. – Ужгород, 2018. – С. 121-124.

Рогач О. Я. Актуальні проблеми захисту майнових прав внутрішньо переміщеними особами / О. Я. Рогач, Ю. С. Паніна // Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (20 квітня 2018 року, м. Ужгород) / [редкол. : О. Я. Рогач (голова редкол.) та ін.]. – Ужгород, 2018. – С. 124-130.

Штика М. І. Гарантії соціальних прав внутрішньо переміщених осіб: проблеми їх реалізації / М. І. Штика // Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (20 квітня 2018 року, м. Ужгород) / [редкол. : О. Я. Рогач (голова редкол.) та ін.]. – Ужгород, 2018. – С. 130-133.

Явор О. А. Нові правила підтвердження факту народження дитини на непідконтрольних територіях / О. А. Явор // Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (20 квітня 2018 року, м. Ужгород) / [редкол. : О. Я. Рогач (голова редкол.) та ін.]. – Ужгород, 2018. – С. 134-137.

 

Бібліографічні покажчики

Історія України: наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2016 pік / М-во культури України , Нац. іст. б-ка України ; упоряд. : Н. Вощевська, О. В. Литвин, Т. Приліпко та ін. ; ред. : А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2017. – 639 с.

Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2013 рік / Нац. іст. б-ка України ; упоряд. : Н. Г. Вощевська, К. Г. Таранюк-Русанівський, Д. Г. Стегній та ін. ; ред. : А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2015. – С. 215.

Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2012 рік / Ін-т історії України НАНУ ; Нац. іст. б-ка України ; наук. ред., авт. вступ. ст. Г. В. Боряк ; упоряд : Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, Н. Г. Вощевська, К. Г. Таранюк–Русанівський ; ред. : А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2014. – С. 518.

Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2007 рік / Держ. іст. б-ка України ; упоряд : Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна. – Київ, 2009. – С. 121.

 

Укладач: Оксана Чугіна

Наук. редагування: Г. В. Єфіменк