ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Захист культурних цінностей України

Захист культурних цінностей України:

проблеми і перспективи

Україна була і залишається країною з високим рівнем духовності громадян, який визначається їхнім ставленням до культурних надбань минувшини. Авторитет держави залежить від того, наскільки дбайливо в ній ставляться до своїх історико-культурних пам’яток. Спадок від попередніх поколінь є історичними реліктами подальшого розвитку національної культури українського народу.

Збереження культурних надбань є справою честі нашої держави. Засвідчуючи розвиток світової цивілізації, об’єкти культурної спадщини різних історичних епох і народів утворюють скарбницю світової спільноти, становлять інтерес для всього людства. Чимало міжнародних організацій, як ЮНЕСКО, Рада Європи та інші також опікуються охороною пам’яток минувшими, докладають зусиль щодо поліпшення пам’яткоохоронної справи у світі.

На виставці документів з фонду НІБ України представлені видання, в яких відображено проблемні питання охорони пам’яток історії та культури України, правові та науково-методичні матеріали.

 

Бібліографічний список

 1. Закон України «Про охорону культурної спадщини» : станом на 15 березня 2005 року : офіц. вид. – Київ : Парламент. Вид-во, 2005. – 39 с.
 2. Зміни від 19.06.2018 р. до Закону України «Про охорону культурної спадщини»/ Набрання чинності: 25.07.2018; Введення в дію: 25.01.2019 //https://www.yurfact.com.ua/zminy-do-zakonodavstva-2018/zminy-vid-19-06-2018-do-zu-pro-okhoronu-kulturnoi-spadshchyny
 3. Збірник нормативно-правових актів сфери охорони культурної спадщини / авт.-упоряд. : О. М. Сердюк, Т. А. Бобровський, Л. М. Кириленко. – Чернігів : ВАТ «РВК Деснянська правда», 2011. – 796 с.
 4. Міжнародна охорона, захист і повернення культурних цінностей : (зб. док.) / М-во закордон. справ України ; Нац. комісія з питань повернення в Україну культур. цінностей при Кабінеті Міністрів України ; Ін-т укр. археографії АН України. – Київ, 1993. – 76 с.
 5. Охорона культурної спадщини : нормативна база / Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК ; авт.-упоряд. : М. Т. Пархоменко, О. М. Титова, Н. М. Рудика, М. Є. Левада. – 3-тє вид., доп., перероб. – Київ, 2010. – 579 с.
 6. Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи // Праці Центру пам’яткознавства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 193-203.
 7. Прибєга Л. В. Коментар до «Конвенції про охорону архітектурної спадщини Європи» / Л. В. Прибєга // Праці Центру пам’яткознавства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 203-205.
 8. Актуальні питання організації та проведення державної експертизи культурних цінностей (предметів декоративно-ужиткового мистецтва) : матеріали семінару-практикуму (21-25 травня 2018 р., Київ) : наук.-метод. зб. ; редкол. : О. В. Рудник (голова) та ін.. – Київ : Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник ; Вид-во «Фенікс», 2018. – 112 с.
 9. Врятовані. Збережені. Повернені : публічний звіт Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України за 2010 рік / М-во культури і туризму України, Держ. служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України / упоряд. : О. В. Юрченко-Микита, І. П. Татіївська, І. Д. Четверікова ; під ред. Ю. К. Савчука. – Київ, 2010. – 63 с. : іл.
 10. Всеукраїнські Зарембівські наукові читання “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції” (6; Київ). Шості Зарембівські читання: матеріали : присвячених 70-річчю від дня народження доктора історичних наук С. З. Заремби / НАН України. Центр пам’яткознавства, УТОПІК. Центр пам’яткознавства ; упоряд. Г. М. Бичковська. – Київ : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. - 256 с.

У збірнику вміщені матеріали Шостих Всеукраїнських Зарембівських наукових читань «Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячених 70-річчю від дня народження доктора історичних наук С. З. Заремби. Матеріали висвітлюють коло проблем, пов’язаних із вивченням і збереженням історико-культурної спадщини в Україні на сучасному етапі.

Видання розраховане як для фахівців: істориків, археологів, пам’яткознавців, музеєзнавців тощо, так і для широкого загалу читачів – усіх, хто цікавиться пам’яткознавством, пам’яткоохоронною справою, музеєзнавством, історією і культурою України в цілому.

 1. Індутний В. В. Оцінка культурних цінностей : підручник / В. В. Індутний ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – 879 с.

У підручнику охоплено коло питань, пов’язаних з оцінкою культурних цінностей. Подано теоретичні засади та практичні регламенти щодо визначення, оцінки якості, класифікації та прогнозування вартості культурних цінностей. Наведено чисельні приклади оцінки пам’яток культури різних типів і видів. Значну увагу приділено добірці прогнозованих показників вартості під час великих обсягів оціночних робіт та обмеженості часу.

Для студентів, магістрів і викладачів вищих навчальних закладів і всіх, кого цікавлять питання оцінки культурних цінностей.

 1. Класифікатори нерухомих об’єктів культурної спадщини України / М -во культури України, НДІ пам’яткоохорон. дослідж. – Київ : Фенікс, 2012. – 77 с.
 2. Об’єкти культурної спадщини Запорізької області : каталог-довідник / упоряд., фото : О. В. Дровосєкова, Л. Ю. Калмукіді, Л. Є. Савостіна. – Київ : Фенікс, 2012. – 477 с.
 3. Праці Центру пам’яткознавства : зб. наук. пр. / Титова О. М. (голов. ред.), Акуленко В. І., Бесов Л. М. [та ін.] ; Центр пам’яткознавсгва НАН України і УТОПІК. – Київ : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК , 2017. - Вип. 31. - 308 с.

Тридцять перший випуск «Праць Центру пам’яткознавсгва» пропонує фахівцям із пам’яткознавсгва, музеєзнавства, історикам загалом, а також широкому колу небайдужих до проблем збереження й вивчення культурної спадщини України читачів низку теоретичних і прикладних матеріалів, присвячених означеній проблематиці. У збірнику ряд публікацій присвячено також історіографічним і методолого-методичним студіям.

Видання розраховане як на спеціалістів - пам’яткознавців, музейників, істориків, так і на широке коло читачів, які цікавляться пам’яткознавчою та музейницькою проблематикою.

 1. Регіональні особливості нерухомих пам’яток України / НАН України, УТОПІК, Центр пам’яткознавства ; ред. : Л. О. Гріффен, О. М. Титова. – Київ : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. - 275 с.

Метою дослідження стало вирішення найбільш актуальних питань збереження нерухомих пам’яток України з урахуванням тих особливостей, якими визначаються самі пам’ятки та задачі їх збереження залежно від специфіки культурно-історичних та природних умов різних регіонів нашої країни.

 1. Традиційна культура в умовах глобалізації: сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини : матеріали наук.-практ. конф., 23-24 червня 2017 року / Харківська облдержадмін., Упр. культури і туризму, Обласний орг.-метод. центр культури і мистецтва. - Харків : [Б. в.], 2017. - 359 с.

Збірка містить тези та доповіді, в яких піднімаються та аналізуються проблеми збереження нематеріальної культурної спадщини в умовах сьогодення. Різним аспектам вивчення цих питань було присвячено роботу науково-практичної конференції «Традиційна культура в умовах глобалізації: сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини», яка проходила в м. Харкові 23-24 червня 2017 року.

Конференція об’єднала провідних дослідників та діячів культури і мистецтва з різних регіонів України, науковців із інших країн, представників національно-культурних товариств. У ході наукового дискурсу досвідчені вчені простежили й узагальнили інноваційні тенденції збереження елементів нематеріальної культурної спадщини в контексті сучасного мистецтвознавства, культурології, історії, філософії, педагогіки. Під час роботи конференції було обґрунтовано й систематизовано ефективні засоби та шляхи популяризації нематеріальної культурної спадщини. Окремо було визначено перспективи інтеграції традиційної культури в світову культуру та особливості її використання в процесі впровадження стратегії культурної децентралізації.

Для широкого кола дослідників, практиків, а також усіх тих, хто цікавиться нематеріальною культурною спадщиною різних народів світу та перспективами подальшого розвитку й піднесення традиційної культури в умовах глобалізації.

 1. Акуленко В. І. Україна і Польща: міжнародно-правові проблеми і перспективи повернення культурних цінностей (1944-2006 рр.) / В. І. Акуленко // Праці центру пам’яткознавства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 3-18. – Бібліогр. : с. 16-18 (32 назви).
 2. Бекетова І. І. Експертиза (атрибуція) творів кераміки на прикладах збірки Національного музею українського народного декоративного мистецтва / І. І. Бекетова // Актуальні питання організації та проведення державної експертизи культурних цінностей (предметів декоративно-ужиткового мистецтва) : матеріали семінару-практикуму (21-15 травня 2018 р., Київ) : наук.-метод. зб. – Київ, 2018. – С. 7-15. – Бібліогр. : с. 14-15 (6 назв).
 3. Березовська О. Міжгуманітарний дискурс в діяльності Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф / Ольга Березовська // Міжнародна науково-практична конференція «VI Міждисциплінарні гуманітарні читання» (22 грудня 2017 року, Київ, Київський будинок вчених НАН України) : тези доп. / редкол. : Г. В. Боряк ( відп. ред.) та ін. – Київ, 2017. – С. 161-163.
 4. Бичковська Г. М. Пам’яткоохоронна справа та музеєзнавча проблематика у дисертаціях останніх років / Г. М. Бичковська, А. О. Горькова // Гуржіївські історичні читання / редкол. : В. А. Смолій, С. В. Корновенко, А. Г. Морозов та ін. / НАН України, Ін-т історії України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – С. 39-45. - Бібліогр. : с. 43-44 (19 назв).
 5. Бойко С. А. Збереження архітектурної спадщини в сучасній Україні силами волонтерського руху / С. А. Бойко, И. И. Какурина // Духовні витоки українського суспільства : Всеукр. Інтернет-конф. студ. і молодих вчених (Україна, Дніпропетровськ, 18 травня 2016 р.) – Дніпропетровськ, 2016. – С. 27-28.
 6. Горькова А. О. Регіональні особливості охорони історико-культурної спадщини у дослідженнях Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК / А. О. Горькова, Г. М. Бичковська // Сіверщина в історії України. – Глухів ; Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 18-23. – Бібліогр. : с. 23 (14 назв).
 7. Електронний облік: система впорядкування інформації та реєстрації елементів нематеріальної культурної спадщини : матеріали наук.-практ. конф., 10–11 листопада 2016 року, м. Київ / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж. ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Нац. іст. б-ка України ; ред. кол. : О. А. Буценко [та ін.]. – Київ : НАКККіМ, 2016. – 63 с.
 8. Ізотов А. О. Правові питання охорони та збереження культурного надбання в сучасних умовах / А. О. Ізотов, К. О. Сорока // Подземные сооружения Одессы и Одесской области : сб. материалов 1-й науч.-практ. конф. – Одесса, 2017. – С. 26-33. – Библиогр. : с. 33 (6 назв).
 9. Карпов В. В. Державна політика у сфері надання послуг з експертизи культурних цінностей / В. В. Карпов // Вісн. НАКККіМ. – 2017. - № 2. – С. 3-7.
 10. Культурні цінності Криму і Донбасу в умовах війни та окупації : матеріали Круглого столу «Історико-культурний та науковий потенціал Півдня та Сходу України в умовах окупації та воєнних дій: загрози, втрати, перспективи збереження та відновлення», м. Київ, 12 листопада 2015 р. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім.. І. Ф. Кураса ; упоряд. : С. І. Кот, Г. В. Боряк. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2016. – 91 с.
 11. Нематеріальна культурна спадщина : виявлення, ідентифікація, документування, звітність : науково-метод. рек. / З. О. Босик, Л. М. Снігирьова ; М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж.. – Київ : Логос, 2015. - 52 с.
 12. Павленко Р. І. Роль бібліотек в збереженні і популяризації історико-культурних скарбів / Раїса Іванівна Павленко // Медичні бібліотеки як осередки збереження та популяризації історико-культурної національної пам’яті : матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 травня 2017 року, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ, 2017. – С. 7-9.
 13. Присяжнюк О. Процес інституалізації об’єкта культурної спадщини на прикладі пам’ятки історії, архітектури – Підземний монастир «Гетсиманський сад» / Олексій Присяжнюк // Емінак : наук. щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2017. - № 3 (19) (липень-вересень). Т. 3. – С. 111-116. – Бібліогр. : с. 114-115 (21 назва).
 14. Татіївська І. Діяльність Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України у розрізі напрямку декоративно-прикладного мистецтва й етнодизайну / Інеса Татіївська // Емінак : наук. щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2017. - № 4 (20) (жовтень-грудень). Т. 1. – С. 71-74. – Бібліогр. : с. 73 (7 назв).
 15. Титова О. Актуальні проблеми охорони культурної спадщини України та роль наукової громадськості в їхньому вирішенні / Олена Титова // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні / редкол. : О. М. Титова (відп. ред.) та ін. – Київ, 2018. – Вип. 27. – С. 462-463.
 16. Титова О. М. Деякі проблеми питання обліку пам’яток культурної спадщини в Україні / О. М. Титова // Праці Центру пам’яткознавства / [редкол. : О. М. Титова (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 276-281. – Бібліогр. : с. 280-281 (7 назв).
 17. Тюрменко І. Історико-культурна спадщина на веб-сайтах системи державних архівів областей України / І. Тюрменко // Вісн. Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Сер. : «Історія». – Київ, 2016. – Вип. 3 (130). – С. 70-75. – Бібліогр. : с. 74-75 (14 назв).
 18. Харковенко Р. В. Аналіз облікової документації на об’єкти культурної спадщини міста Глухова та Глухівського району Сумської області / Р. В. Харковенко // Сіверщина в історії України. – Глухів ; Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 15-18. – Бібліогр. : с. 18 (11 назв).
 19. Харковенко Р. В. Науково-методичні аспекти системи обліку пам’яток культурної спадщини // Праці Центру пам’яткознавства. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 29-36. – Бібліогр. : с. 35-36 (3 назви).
 20. Харковенко Р. В. Пам’ятки культурної спадщини в умовах ведення бойових дій та на тимчасово окупованих територіях: міжнародний досвід й Україна / Р. В. Харковенко // Праці Центру пам’яткознавства / [редкол. : О. М. Титова (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 36-49. – Бібліогр. : с. 47-49 (26 назв).
 21. Чайка В. І. З досвіду залучення коштів зарубіжних партнерів до відновлення, реставрації та популяризації пам’яток культурної спадщини Національного заповідника «Замки Тернопілля» / В. І. Чайка // Чигиринщина: історія, сьогодення : матеріали V наук.-практ. конф. (12-13 листопада 2015 р.) / упоряд. : Я. Л. Діденко, Л. О. Абашіна, О. І. Трощинська. – Черкаси, 2016. – С. 189-192. – Бібліогр. : с. 192 (9 назв).

 

Бібліографічні покажчики

 1. Білокінь С. Довідкова книга з культурної спадщини України : метабібліографія, зміст біографічних та інших словників тощо / С. Білокінь ; НАН України, Ін-т історії України . – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2009. - 514 с. - (Джерела до культурологічних студій ; Вип. 4-7).
 2. Культурна спадщина України : бібліогр. покажч. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Б-ка ; уклад. В. В. Степко [та ін.]. – Київ, 2012. – 92, 1 с.
 3. “Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні” (1992–2015) : бібліогр. покажч. / НАН України, Центр пам’яткознавства, Українське т-во охорони пам’яток історії та культури ; голов. ред. О. М. Титова ; упоряд. С. Ю. Зозуля. – Київ : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2016. - 105 с. - (Біобібліографічні покажчики ; Вип. 5).
 4. “Праці Центру пам’яткознавства” (1992–2016) : бібліогр. покажч. / Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Центр пам'яткознавства ; голов. ред. О. М. Титова ; упоряд. С. Ю. Зозуля. – Київ : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2016. - 59 с. - (Біобібліографічні покажчики ; Вип. 6).

Укладач: Єфіменко Г. В.,

Зав. відділу довідково-бібліографічної

та науково-інформаційної роботи

Національної історичної бібліотеки України