ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

100 років Схід і Захід разом - створення Української Національної Ради ЗУНР-ЗО УНР

Шановні користувачі! Запрошуємо до перегляду книжкової виставки, присвяченої 100 річчю з дня створення Української Національної Ради ЗУНР-ЗО УНР (1918) - вищого законодавчого органу Західно - Української Народної Республіки - Західної Області Української Народної Республіки.

18 жовтня 1918 p. у Львові розпочалась Конституанта - українська парламентарна репрезентація скликала збори всіх українських послів австрійського парламенту, галицького і буковинського сеймів, представників політичних партій, духівництва та студентства Галичини і Буковини, які утворили Українську Національну Раду (УНРада) – вищий політичний представницький орган українського народу в Австро-Угорщині. Головою її було обрано Євгена Петрушевича. Під час зборів була оголошена «Проклямація Української Національної Ради» про створення Української держави в українських етнографічних землях Австро-Угорщини. Це рішення було проголошено 19 жовтня 1918 p., і цей день є початком існування ЗУНР.

Внаслідок збройного повстання 1 листопада 1918 року українці встановили свою владу у Львові й 13 листопада офіційно проголосили створення Західно-Української Народної Республіки. Парламентом ЗУНР стала Українська Національна Рада. Уряд очолив Кость Левицький. 22 січня 1919 року ЗУНР і УНР внаслідок Акту Злуки об'єдналися в єдину соборну державу.

Андрухів І. О. Українські правники в національному відродженні Галичини 1848-1939 рр. / І. О. Андрухів, П. І. Арсенич ; Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Управління культури. Науково-редакційний відділ, Обласна асоціація молодих істориків. - Івано-Франківськ : [б. и.], 1996. - 80 с.

Видатні українці: малий довідник / А. А. Клімов. - Харків : Ранок, 2010. - 222 с.

Винниченко В. Відродження нації : (історія української революції [марець 1917 p. – грудень 1919 p.]). Ч. 3 / В. Винниченко. – Київ ; Відень : [З друк. Христофа Райсера Синів у Відні], 1920. – 535 с.

Вісник Львівського університету: Дослідження з історії України. – 1992. – Вип. 28. – 103 с.

Городиський З. Українська Національна Рада : історичний нарис / З. Городиський. - Київ : КМ Academia, 1993. - 143 с.

Доценко О. Літопис української революції: матеріяли й документи до історії української революції / О. Доценко. - Київ ; Львів : [б. и.], [1920?]. - Т. 2, Кн. 4 : 1917–1922. - 1923. - 362 с.

Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923: Ілюстрована історія / Авт.-упоряд. М. Кугутяк. - Львів ; Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2008. - 523 с.

Зубков С. К. Події, що змінили Україну / С. К. Зубков, В. Л. Карнацевич, А. Ю. Хорошевський. - Х. : Факт, 2013. - 384 с.

Колянчук О. Генералітет українських визвольних змагань : Біограми генералів та адміралів українських військових формацій першої половини 20 століття / Олександр Колянчук, Микола Литвин, Кім Науменко; відп. ред. М. Литвин. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 1995. – 286 с.

Литвин М. Історія ЗУНР / М. Р. Литвин, К. Є. Науменко. - Львів : ОЛІР, 1995. - 361 с.

Лозинський М. Галичина в рр. 1918-1920 / Д-р Михайло Лозинський. – Нью-Йорк: Червона калина, 1970. - 228 с.

Макарчук С. А. Українська Республіка галичан: нариси про ЗУНР / С. А. Макарчук. - Львів : Світ, 1997. - 192 с.

Микитюк Д. Українська Галицька Армія = Army of the Western Ukraine (Galicia) = L`armée ukrainienne de Galicie : у 40-річчя її участи у Визвол. Змаганнях в 1918-1920 рр. : матеріяли до історії / Д. Микитюк. - Вінніпеґ : Видав хорунжий УСС Д. Микитюк, 1958 - 1976. Т. 2 . – 1960. – 383 c.

Микитюк Д. Українська Галицька Армія = Army of the Western Ukraine (Galicia) = L`armée ukrainienne de Galicie : у 40-річчя її участи у Визвольних Змаганнях в 1918-1919 рр. : матеріяли до історії / Д. Микитюк. - Вінніпеґ : Видав хорунжий УСС Д. Микитюк, 1958 - 1976. – Т. 4 . – 1968. – 291 c.

Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття / І. Нагаєвський. - Київ : Український письменник, 1993. - 412 с.

Омельянович-Павленко М. В. Спогади українського командарма. На Україні, 1917-1918. Українсько-Польська війна. На Україні, 1919. Зимовий похід, 1920: издания для досуга / М. В. Омельянович-Павленко. - Київ : Планета людей, 2002. - 459 с.

Рубльов О. С. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. / О. С. Рубльов, О. П. Реєнт ; Інститут історії України НАНУ. - Київ : "Альтернативи", 1999. - 319 с.

Сливка Ю.Ю. Західна Україна в реакційній політиці польської та української буржуазії (1920–1939). – К.: Наук. думка, 1985. – 271 с.

Солдатенко В. Ф. Деміурги революції : нарис партійної історії України 1917–1920 рр. / В. Ф. Солдатенко ; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса. - Київ : Наукова думка, 2017. - 746, [1] с.

Солдатенко В. Ф. Проект "Україна" 1917-1920 рр. Постаті / В. Солдатенко. - Харків : Фоліо, 2011. - 512 с.

Солдатенко В. Ф. Українська революція, 1917-1920 рр.: нарис / В. Ф. Солдатенко. - Київ : [б. и.], 1999. - 976 с.

Солдатенко В. Ф. Українська революція: концепція та історіографія (1918-1920 рр.) / В. Ф. Солдатенко ; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень, НАН України. - Київ : [б. и.], 1999. - 512 с. : іл. - (Книга пам’яті України)

Тинченко Я. Українське офіцерство: шляхи скорботи та забуття. Ч. 1. Біографічно-довідкова / Я. Ю. Тинченко. - Київ : Тиражувальний центр УРП, 1995. - 258, [2] с.

Українська Національна Рада. П’ята сесія Української Національної Ради (17-23 листопада 1961 р.): матеріали і документи / Українське інформаційне бюро. - Мюнхен : На чужині, 1962. - 121 с.

Українська Національна Рада. Третя сесія Української Національної Ради (6-12 березня 1954 р.): матеріали і документи / Українське інформаційне бюро. - Мюнхен : На чужині, 1954. - 62 с.

Українська Національна Рада. Четверта сесія Української Національної Ради (16-21 березня 1957 р.): матеріали і документи / Українське інформаційне бюро. - Мюнхен : На чужині, 1957. - 76 с.

Українська Національна Рада. Шоста сесія Української Національної Ради (18-20 березня 1967 р.): матеріали і документи / Українська Національна Рада. - Мюнхен : На чужині, 1967. - 10 с.

Українська революція 1917-1921 років: погляд із сьогодення / Український інститут національної пам’яті, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Історичний факультет ; ред. кол.: В. М. Литвин [та ін.]. - К. : Укр. ін-т нац. пам’яті, 2013. - 656 с.

Українська революція і державність (1917-1920 рр.): науково бібліографічне видання / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського ; ред. О. С. Онищенко. - Київ : [б. и.], 2001. - 803 с.