ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

До 115-річчя від дня народження В. О. Голобуцького

Шановні користувачі! Пропонуємо до Вашої уваги книжкову виставку «Видатний український історик ХХ століття», до 115-річчя від дня народження Володимира Олексійовича Голобуцького (1903-1993), історика українського козацтва, фахівця з економічної історії України.

Володимир Олексійович Голобуцький народився 15 (28 липня) 1903 року в селі Великому Борі Суразького повіту Чернігівської губернії (нині Брянської області, РФ) в родині священика, вчителя і громадського діяча. Один з найяскравіших українських істориків,професійний педагог, автор величезної кількості праць, історик українського козацтва, фахівець з економічної історії України, доктор історичних наук, професор.

Володимир Олексійович відносився до тих людей, які прагнули об’єктивно вивчати історію свого народу навіть в умовах тоталітарного режиму, коли наукова робота викладачів проходила на основі тих вимог, які висувалися перед історичною наукою партією. Сама його біографія  – свідчення вимушеного компромісу, щоб мати можливість вивчати і викладати українську історію.

А47 / 9(с2)

Г61

Голобуцький В. Запорозьке козацтво / В. Голобуцький. – Київ : Вища школа, 1994. – 537 с.

Прочитавши книгу, ви пройдете героїчними шляхами майже трьохсотрічної історії козацької минувшини аж до останього вільного подиху Запорозької Січі, трагічно обірваного волею Катерини ІІ. В основі дослідження – цікаві вітчизняні і зарубіжні історичні джерела, що багатогранно розкривають картину життя і побуту, матеріальної і духовної культури запорожців, які давно зажили надійної світової слави.

А9566 / 9(с2)

Г61

Голобуцький В. О. Гомін, гомін по дібров : історичні розповіді про запорізьких козаків / В. О. Голобудський. – Дніпропетровськ : Січ, 2003. – 207 с. : іл.

Близько п’яти віків тому на Придніпровї , де шуміли грізні пороги, виникла Запорізька Січ, ПРО героїчну боротьбу українського народу за свою свободу йдеться у книзі відомого українського історика, професора В. Голобуцького.

9(с2)

Г61

Голобуцький В. А. Дипломатическая история освободительной войны украинского народа: 1948-1954 гг. / В. А. Голобуцький. – Київ : Госполитиздат УССР, 1962. – 360 с.

Книга присвячена одному із самих визначних подій далекого минулого українського народу – визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Автор послідовно розвертає перед читачем яскраву картину дипломатичної історії визвольної війни. Читач ознайомиться з складним переплетінням інтересів різних країн – Польщі, Австрії, Венеції, Ватикана, Турції, Криму, а також Швеції, Франції та ін., – з цілями, котрі вони переслідували.

33с

Г61

Голобуцький В. О. Економічна історія Української РСР: Дожовтневий період : [навч. посібник для студентів екон. спеціальностей вузів] / В. О. Голобуцький. – Київ : Вища школа, 1970. – 298 с.

У посібнику висвітлено питання економічної історії України від найдавніших часів. У ньому послідовно викладено матеріал про різні системи землеробства і форми промисловості, зовнішню і внутрішню торгівлю та шляхи сполучення, що існували на Україні за певних соціально-економічних формацій.

9(с2)14

Г60

Голобуцький В. А. Черноморское казачество / В. А. Голобуцький. – Київ : Изд-во Акад. наук УССР, 1956. – 415 с.

Пропонована увазі читача робота присвячена тому періоду в історії, коли вже чітко намітилися ознаки розпаду, а потім і кризи феодально-кріпосницького ладу. Що стосується історії запорізького і чорноморського козацтва цей період охоплює останні десятиліття Запорізької Січі (скасована в 1775 р) і весь час існування Чорноморського козачого війська (1787-1860 рр.), утвореного із колишніх запорожців.

А19840 / 9(с2)

Г61

Голобуцький В. О. Чорноморське козацтво / В. О. Голобуцький. – Дніпро: Січ, 2008. – 494 с.

Книга відомого українського історика В. О. Голобуцького (1903-1993) охоплює період останніх десятиліть Запорізької Січі (ліквідована у 1775 р.) і весь час існування Чорноморського козацького війська (1787-1860 рр.), сформованого з колишніх запорожців. У 1860 р. Чорноморське військо було сформоване у Кубанське козацьке військо. Головну увагу в цій роботі автор приділяє питанням соціально-економічної історії чорноморського козацтва.

9(с2)

Г61

Голобуцкий В. А. Максим Железняк / В. А. Голобуцкий. – Москва : Соцэкгиз, 1960. – 72 с.

В цій брошурі розповідається про один із самих пам’ятних епізодів антифеодальної боротьби українського народу, про Коліївщину – повстання селян і козаків Правобережної України в 1768 р. проти шляхетської Польщі і про відважного керманича цього повстання – Максима Залізняка.

Б3935 / 9(с2)

Г61

Голобуцький В. О. Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734-1775 рр.) / В. О. Голобуцький. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 423 с.

З великим інтересом читаються сторінки книги, на яких зображено тяжке становище нижчих верств запорозького населення, участь запорозького козацтва в російсько-турецькій війні 1768-1774 рр., в антифеодальній і національно-визвольній боротьбі народів царської Росії, а також епізоди ліквідації царизмом Запорізької Січі у 1775 р.

9(с2)13

Г61

Голобуцький В. О. Росія і визвольна війна українського народу: 1648-1654 рр. / В. О. Голобуцький. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1954. – 95 с.

Ця праця є спробою висвітлення відносин між українським і російським народами напередодні і в період визвольної війни 1648-1654 років.

Пр 4272/10(3)

Буряк С. А. Діяльність В. О. Голобуцького у Київському державному педагогічному інституті імені О. М. Горького (1949 – 1954 рр.) / С. А. Буряк // Гілея. Науковий вісник: зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 70 (№3). – С. 198 – 202.

Досліджено наукову та педагогічну діяльність видатного українського історика В. О. Голобуцького у Київському державному педагогічному інституті імені О. М. Горького та його внесок у розвиток історичної освіти та науки.

М1310-2 / 9(с2)(03)

Е644

Енциклопедія історії України: В 5 т. / Редкол.: В. А. Смолій та ін. – Київ: Наук. думка, 2003 – Т.2: Г– Д. – 2004. – 528 с.

05

Л 93

Професор Голобуцький / Людина і Світ. – 2003. – липень (№7). – С.48.

Ця стаття присвячена 100-річчю від дня народження В. О. Голобуцького, його коротка біографія і творчість.

Пр 3808/8

Юсов С. Кристалізація наукових пріоритетів В. Голобуцького та її перші наслідки в контексті інтелектуальної біографії вченого / С. Юсов // Український історичний збірник. – 2004. – Вип. 4. – С. 468 – 482.

В даній студії реконструюється процес формування й кристалізації наукових пріоритетів визначного українського фахівця з проблем історії козаччини В. ГОлобуцького. Для повноти історіографічної картини ставиться мета встановити також віхи інтелектуальної біографії вченого етапу його становлення як фахівця та з’ясувати – які кар’єрні й наукові ефекти мала реалізація потенціалу В. Голобуцького на цій стадії.

Пр 3854/19

Юсов С. Українські вчені на ХІ міжнародному конгресі історичних наук (Стокгольм, 1960 р.) / С. Юсов // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2014. – Вип. 19. – С. 176-193.

У першій частині дослідження стисло висвітлюється українська участь в міжнародних конгресах істориків до ХІ Міжнародного конгресу історичних наук, ідеологічні передумови конгресу в Стокгольмі, відбір кандидатів для участі в його роботі, проходження теми через фахове й ідеологічне цензурування, фінансування поїздки та ін.

05

У45

Юсов С. Л. Наукова й педагогічна діяльність В.Голобуцького в роки Великої Вітчизняної війни та повоєнний період / С. Л. Юсов // Український історичний журнал. – 2006. – березень-квітень (№2). – С.89 – 105.

У статті на основі нових джерел розкрито перипетії біографії видатного українського історика В. О. Голобуцького в 1940-х рр. Значну увагу приділено ролі соціокультурних чинників, у тому числі зі сфери повсякденності, у житті й науковій діяльності вченого в зазначений період.

А14950 / 9(с2)(01)

Ю897

Юсов С. Л. Володимир Олексійович Голобуцький (1903-1993 рр. ) : біобібліографія / С. Л. Юсов ; Національна академія наук України, Інститут історії України НАНУ. – Київ : [б. в.], 2006. – 158 с.

Бібліографія містить хронологічний і абетковий покажчики опублікованих праць видатного українського історика В. О. Голобуцького, покажчик праць про його життя і наукову творчість, хронічку основних подій з життя та наукової діяльності вченого. Видання також включає в себе біографічний нарис, в якому на джерельному матеріалі розкривається життєвий та творчий шлях історика. В Додатках подано три оповідання з неопублікованих белетризованих мемуарів В. О. Голобуцького, а тажок есе О. І. Гуржія зі спогадами про історика–козакознавця і аналізом деяких його праць з історії України соціально-економічної тематики.

А24611 / 9(с2)

Ю897

Юсов С. Історик Володимир Голобуцький (1903-1993): життя, наукова і педагогічна діяльність / С. Юсов ; НАН України. Ін-т історії України. – Київ : Ін-т іст. України, 2011. – 336 с.

У монографії на основі переважно архівних та усних джерел, а також опублікованих документів і матеріалів відтворено біографію відомого українського радянського історика, фахівця з проблематики козаччини та соціально-економічної історії України Володимира Голобуцького (1903-1993 рр.). Докладно висвітлено наукову і педагогічну діяльність вченого у вищих наукових закладах та академічних установах СРСР, зокрема в Казанському університеті, Інституті історії АН УРСР (нині – Інституті історії України НАН України) і Київському інституті народного господарства. На конкретному матеріалі ( з життя В.Голобуцького) подальший розвиток отримала проблема формування механізмів радянської ідентичності; виявлено низку біографічних стратегій, до яких вдавалася особа з «класово-ворожим» соціальним походженням, аби вижити в умовах тоталітарних реалій та здобути відносно високе соціальне становище.