ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Національна історична бібліотека України

Історичну бібліотеку України засновано 1939 року на базі бібліотеки митрополита Флавіана, книжкових фондів Антирелігійного та Історичного музеїв для сприяння розвитку історичної науки та освіти. Розташована на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До 2009 року мала назву Державна історична бібліотека України. Нині Бібліотека має статус національної згідно з Указом Президента України від 30.09.09 р. № 780/2009 «Про надання ДІБ України статусу національної».

Метою діяльності Національної історичної Бібліотеки України (НІБУ) є сприяння реалізації прав громадян на знання, освіту, користування цінностями національної і світової культури, науки та освіти, що зберігаються в Бібліотеці, забезпечення збору, зберігання та надання інформації про розвиток державності, економіки, науки і культури України; доступ до культурної спадщини людства та сприяння суспільній і культурній самореалізації особистості.

Унікальність книгозбірні полягає в тому, що вона – єдина в державі спеціалізована бібліотека з питань історії, суміжних історичних дисциплін та історичного краєзнавства.

Під час Другої світової війни основна частина унікального книжкового фонду, алфавітний і систематичний каталоги та завершена робота «Бібліографія до історії України» були втрачені. У післявоєнні роки завдяки надходженню обов’язкового примірника та зусиллями колективу по поверненню книг з Німеччини, книгообміну з іншими бібліотеками і дарунками було сформовано фонд історичної літератури, найцінніша частина якого нині знаходиться у відділі стародрукованих, рідкісних і цінних книг.

Бібліотека є всеукраїнським депозитарієм історичної та історико-краєзнавчої літератури: її фонд налічує понад 700 000 примірників 26 мовами народів світу. Наша книгозбірня є отримувачем обов’язкового безоплатного примірника книг історичної тематики. У складі фонду: палеотипи, колекції книг кириличного друку ХVІ–ХVІІ ст., книг гражданського друку ХVIII-XIX ст.; література з історії мистецтв та ін. Найстаріша пам’ятка - рідкісний рукопис «Помяник» Києво-Печерської лаври, якому майже 500 років. Унікальними вважаються книги І. Федорова – «Новый завет с Псалтырью» (1580), «Библия» (1581); серед видань Лаврської друкарні читач знайде «Анфологіон», датований 1619 роком. Приверне Вашу увагу велика колекція давніх книг іноземними мовами, найвидатнішими експонатами якої є книга латинською мовою Ціцерона «Про природу богів», видана друкарем Альдом Мануцієм у Венеції 1523 року. Цікавими є прижиттєві видання «Енеїди» Івана Котляревського (1808), «Российская граматика 1755 г.» та багато інших.

Відбір рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання, який створюється за Програмою ЮНЕСКО «Пам’ять світу» є одним із пріоритетних напрямів роботи Бібліотеки

У 60-70-х роках ХХ ст. Історична бібліотека очолила діяльність книгозбірень України з бібліотечно-бібліографічного забезпечення підготовки 26-томного енциклопедичного видання «Історія міст і сіл УРСР». Підсумком цієї роботи стало створення «Зведеної картотеки матеріалів з історії міст і сіл України», яка містить бібліографічні описи всіх друкованих матеріалів про певний населений пункт від першої згадки про нього і до сьогодення, незалежно від того, чи є цей матеріал у нашій Бібліотеці. Картотека систематично поповнюється і є підґрунтям для науково-дослідної роботи вчених-істориків та аматорів-краєзнавців. У 2011 році Картотека сканована і представлена для користувачів на сайті НІБ України.

З 1968 року Бібліотека розпочала підготовку і видання поточних науково-допоміжних бібліографічних покажчиків – щорічників «Історія України», які слугують підґрунтям для науково-дослідної роботи істориків, викладачів, краєзнавців. Покажчики акумулюють в собі джерела, де відображені здобутки і прорахунки у подоланні радянського тоталітарного режиму, проблеми «переписування історії», збереження національної культури в умовах глобалізації тощо. Серед ретроспективних науково-допоміжних посібників загальновідомі: «Історія селянства Української РСР 1917-1989 рр.» (1990), «Історія інтелігенції Української РСР 1917-1990 рр.» (1991), «Історичне краєзнавство в Україні: Питання теорії і практики» (1992), «Репресії 20-30-40-х і початку 50-х рр. на Україні» (1992), «Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства» (1997), (2007); «Матеріали до бібліографії Києво-Печерської лаври» (2006), «Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України: 2001-2005» (2007), «Політичні репресії радянської доби в Україні» (2008), «Державна історична бібліотека України (1939-2009)» (2009), «Бібліографічні посібники з історії України та архівні довідники 1991-2010» (2011).Нині готуються такі посібники і в електронному варіанті.

З року в рік зростає авторитет НІБУ як наукової установи. У 90-х роках ХХ ст. Бібліотека спільно з науковими інституціями та громадськими організаціями провела ряд Всеукраїнських науково-практичних конференцій: «Роль бібліотек монастирів, соборів та інших установ у розвитку культури України» (1993), «Бібліотеки у розвитку історичної науки в Україні» (1994), «Бібліотечне краєзнавство у відновленні історичної пам’яті народу України» (1997), «Історія наукових бібліотек в контексті історії, культури, освіти в Україні» (1999). Бібліотека є співорганізатором ряду щорічних міжнародних та всеукраїнських культурно-просвітницьких акцій – Нестеровських, Могилянських наукових читань та культурологічних читань пам’яті Володимира Подкопаєва. У 2011 році спільно з Національною спілкою краєзнавців України та Київським національним університетом культури і мистецтв Бібліотека започаткувала проведення Краєзнавчих читань пам’яті Петра Тронька, в рамках яких відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України».

До цих форумів фахівці НІБУ готують презентації нових видань, книжкові виставки з проблематики конференцій, науково-допоміжні бібліографічні покажчики, списки літератури, каталоги виставок та ін.

Серед головних функцій Національної історичної бібліотеки України – науковий аналіз та прогнозування розвитку історико-краєзнавчої бібліотечної діяльності, інформаційне забезпечення наукових досліджень в галузі вітчизняної історії, методична допомога регіональним книгозбірням з питань краєзнавчої роботи. Понад півтора десятиліття науково-дослідна і науково-методична робота НІБ України здійснюється на основі моніторингової технології вивчення стану історико-краєзнавчої діяльності обласних наукових універсальних бібліотек України, завдяки чому видано методичний посібник «Краєзнавча діяльність бібліотек» (2002); сформовано електронні бази даних: «Краєзнавчі бібліографічні ресурси бібліотек України», «Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства» та ін. Сьогодні в нашій бібліотеці можна оперативно отримати інформацію про стан краєзнавчої бібліотечної діяльності в усіх регіонах країни.

Національна історична бібліотека України успішно співпрацює не тільки з вітчизняними але й зарубіжними бібліотеками, науковими інституціями, освітніми закладами; проводить соціокультурні заходи.

НІБУ добре відома як центр культури. Поряд з проведенням традиційних бібліотечних масових заходів, Бібліотека ініціює проведення різних творчих акцій, презентацій книг, проектів, майстер-класів, що сприяють сучасному позитивному іміджу книгозбірні.

Нині в Бібліотеці створено комфортні умови для роботи відвідувачів. До їх послуг: 4 читальних зали, електронний читальний зал з мережею Інтернет, надаються висококваліфіковані послуги бібліографів-консультантів, здійснюється копіювання документів і т. ін. До речі, якщо у фондах НІБ України відсутнє видання, що Вас зацікавило, його можна замовити по міжбібліотечному абонементу і невдовзі отримати.

Зорієнтуватись у фонді нашої книгозбірні Вам допоможе потужний довідково-бібліографічний апарат: алфавітний, систематичний та електронний каталоги, картотеки, тематичні електронні бази даних.

Інформація про Національну історичну бібліотеку України її фонди, структурні підрозділи, основні напрями діяльності, довідковий апарат, послуги та ін. можна знайти на сайті Бібліотеки.