Наукові дослідження в КБД

 

 

 

Покропивна, Ольга. Часопис «Основа» як джерело історико-краєзнавчих досліджень : [Електронний ресурс]. Вип. 3. Розвиток бібліотечної справи у населених пунктах України ХІХ ст. : за матеріалами часопису «Основа» / Національна історична бібліотека України : [сайт] ; Ольга Покропивна, Марина Цінська. – [2022]. - Режим доступу : https://nibu.kyiv.ua/projects/nepovtorni_rysi_knig/v3/

Узагальнення інформації про історію відкриття публічних та навчальних бібліотек в містах України – Одесі, Керчі, Новгороді-Сіверському, Хотині, Глухові, Катеринославі (Дніпрі), Житомирі, Харкові, Гадячі на основі публікацій місцевих кореспондентів у журналі «Основа» за 1861 рік.

 

Федорова М. Бібліотека і музей : грані співпраці // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали IV наук.-практ. конф. (м. Харків, 26-27 жовт. 2021 р.). / Харк. нац. мед. ун-т. - Харків, 2021. - С.114-116.

   У повідомленні завідувача відділу краєзнавства йдеться про досвід співпраці Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського з Полтавським краєзнавчим музеєм імені Василя Кричевського щодо атрибуції автографів відомих особистостей на виданнях з фонду Бібліотеки. Наприклад, у результаті такої співпраці було знайдено й атрибутовано невідомий раніше автограф на книзі рідної сестри Лесі Українки Ольги Косач-Кривинюк «Леся Українка. Хронологія життя та творчості» (1970), що, як виявилося, належить її сину і, відповідно, племіннику Лесі Українки – Василю Кривинюку.

 

       Кириленко О. Г. Лінгвістичне забезпечення бібліотечних ІПС Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого: аналіз науково-методичної діяльності прикладного підрозділу // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2021. - вип. 4. - С. 49-59.

       На основі кількісних та якісних характеристик науково-методичної діяльності відділу лінгвістичного забезпечення інформаційно-пошукових систем Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого О. Г. Кириленко, завідувач цього відділу, у своїй статті проаналізував традиційні бібліометричні показники діяльності даного структурного підрозділу за період 2017-2021 рр.

      Інформаційний аналіз та синтез семантичних ознак контенту публікацій працівників відділу визначено головним підгрунтям дослідження методичної діяльності прикладного відділу національної бібліотеки. Праці фахівців відділу згруповані за ознаками: автор, тематична рубрика, види публікацій тощо. Важливо, що О. Г. Кириленко виокремив із загальної кількості публікацій ті, що виконані у співавторстві та спільно з представниками інших установ, а також висвітлив проблемно-тематичну спрямованість наукових праць.

      Узагальнені у статті результати кількісного та якісного аналізу публікаційної активності співробітників дозволяють визначити проблемні аспекти науково-методичної діяльності прикладного підрозділу бібліотеки, тож використана автором методика бібліометричного аналізу варта поширення серед бібліотечних фахівців, які займаються науково-дослідною та методичною роботою.

 

      Лісова І. В. Методичний супровід промоції читання публічних бібліотек України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2021. - Вип.4. - С. 60-67.

    Провідний бібліотекар науково-дослідного відділу НБУ ім. Ярослава Мудрого висвітлила результати наукового дослідження "Роль публічних бібліотек у промоції читання", проведеного цим відділом у 2021 році.

    Автор детально проаналізувала методичні аспекти досліджуваної теми. Для розкриття основних напрямів та визначення сучасних тенденцій у методичному супроводі діяльності публічних бібліотек України І. В. Лісова використала загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема, оглядово-аналітичний та метод документаційного аналізу.

     Наукова новизна роботи полягає в комплексному та системному підході до розширення уявлень про вплив методичної роботи на діяльність публічних бібліотек України з промоції читання. Зокрема, наведені приклади приклади методичних розробок краєзнавчої тематики, в яких популяризується творчість письменників краю (с. 62).

    В процесі дослідження з'ясовано, що в сучасних умовах формується нова концепція методичного супроводу діяльності бібліотек з промоції читання. Проаналізовано основні складові методичної роботи з популяризації книги та читання: розроблення рекомендацій, видання методичних посібників, підвищення кваліфікації і т.ін. Визначено, що нині методисти активно використовують цифрові технології: спостерігається збільшення частини електронних методичних ресурсів та забезпечення віддаленого доступу до них.

 

       Шкроботько-Чорна, А. Дарчі написи як оригінальне джерело вивчення історії бібліотеки // Діяльність бібліотек у забезпеченні вивчення і популяризації історико-культурної спадщини регіонів: історія, сьогодення, перспективи: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 листоп. 2021 р. / Нац. іст. б-ка України. - Київ, 2021. - (Шості Краєзнавчі читання пам’яті академіка Петра Тронька).

        Автор, бібліотекар категорії відділу документів і наукових розвідок з питань краєзнавства Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки, відзначає, ща наприкінці ХІХ століття, коли й була заснована бібліотека, приблизно одна третина книг і журналів, що надходили до її фондів, була пожертвувана різними організаціями і установами – урядовими, науковими, громадськими: Міська управа, Біржовий комітет, товариства Взаємного страхування, Порятунку на водах, Допомоги бідним євреям, Миколаївське відділення Імператорського Російського технічного товариства, портова митниця. Також дарували бібліотеці книги приватні особи та видавці. Прекрасну традицію дарувати книги і сьогодні продовжують письменники, науковці, просвітяни, жителі Миколаївської області та усіх регіонів України. Фонд бібліотеки також поповнюється дарами від установ та організацій. Дарчі написи у книгах на адресу бібліотеки є оригінальним джерелом вивчення історії та демонструють її освітнє, культуротворче значення у житті суспільства у різні періоди.

       Автор акцентує увагу, що сьогодні у бібліотеках України проводиться активна робота по виявленню і опису автографів та наводить деякі аспекти їх класифікації:

- за змістом - автографи-підписи, що підтверджують належність книги власнику, написи-вітання, написи-спогади, зізнання у дружбі, свідчення пошани, вдячності і поваги, відгуки на певні події тощо [3, с. 25].

- за формою - підпис, лист, документ, рукопис твору

- розміщення (на книзі, предметі, документі, фото) тощо

- повсякденність, неофіційність (взаємодія між адресатом і адресантом)

- та деякі інші

    Сьогодні універсальний бібліотечний фонд Миколаївської ОУНБ нараховує близько 1,9 млн видань з усіх галузей знань 62 мовами народів світу. У бібліотеці зберігаються книги з автографами.

       На базі відділу науково-дослідної роботи з рідкісними і цінними виданнями бібліотеки здійснюється постійне дослідження «Бібліотечні фонди XVIII – поч. XX ст. Миколаївської ОУНБ: вивчення, введення до наукового обігу», об’єктом якого є книги та періодичні видання XVIII – поч. XX ст., яких налічується понад 40 тис. одиниць зберігання. На сьогодні виділено понад 3 тис. книг з дарчими написами авторів, підписами, позначками, зробленими читачами, а також книжковими знаками приватних і громадських бібліотек, палітурних майстерень і книжкових магазинів. При роботі з документом встановлюються обставини його створення, цілі й призначення, склад видавців, редакторів, авторів, час і місце видання, з’ясовується наклад. Крім того, під час вивчення рідкісних видань кожний примірник переглядається «de visu» на наявність маргінальних поміток, а саме: виявлення власницьких записів, автографів, книжкових знаків і т. ін. (екслібрисів, суперекслібрисів, печаток, наклейок тощо), що свідчать про належність видання певній особі чи установі.

     Автор наголошує, оскільки автографи є одним з цінних джерел для дослідження діяльності їхніх авторів, особливостей історичної епохи, у 2018 р. у відділі документів і наукових розвідок з питань краєзнавства розпочато локальне дослідження «Дарчі написи в краєзнавчому фонді Миколаївської ОУНБ». Цілями дослідження є виявлення та опис книг з автографами, створення бази даних різних видів автографів, характеристика, оцифровування, поширення інформації про книги з дарчими написами на вебсайті бібліотеки та у соціальних мережах.

       Надалі автор навордить попередні підсумки: на сьогодні досліджено фонди рідкісних і цінних видань до 1917 р., художньої та технічної літератури з 20-х рр. ХХ ст. до сьогодення. Виявлено 543 автографи, що розподілилися наступним чином:

- документи з автографами, виданих до 1917 року – 74

- документи з автографами художньої літератури – 447

- документи з автографами технічної галузі – 22

           Розподіл за власницькими ознаками:

- подаровані обласній бібліотеці – 265 видань

- подаровані відділу документів і наукових розвідок з питань краєзнавства – 64 видання

- інше – 214 видань (у т. ч. подаровані окремим особам, бібліотекарям)

       Миколаївська громадська бібліотека завжди була вдячна приватним дарувальникам, які поповнювали її фонди. Прізвища цих людей щорічно друкувалися у звітах. З них видно, що лікар О. Понятовський заповів громадській бібліотеці колекцію книг у 1730 томів. Щедрими меценатами-дарувальниками були: член Дирекції бібліотеки, інженер-хімік Г. Е. Вейнберг (664прим.), Миколаївський міський голова В. Ф. Соболєв (184 прим.), дружина присяжного повіреного М. І. Пескера О. С. Пескер (130 прим.), представники міської інтелігенції О. А. Вімут (88 прим.), Є. О. Баласогло (109 прим.), Н. В. Горбатова (70 прим.). У 1919 р. вдова відомого українського історика і композитора М. М. Аркаса О. І. Аркас передала більшу частину родинної книжкової колекції до фонду бібліотеки.

      Також печатки, виявлені на книгах, дозволяють простежити шлях окремих книг до Миколаївської ОУНБ з різних закладів. В «Морском сборнике» (Санкт-Петербург, 1858) є печатка «Библиотека Николаевского отделения Русского технического общества». У виданні «История Новой Сечи и последнего коша Запорожского» А. Скальковского (Одеса, 1886) є печатка «Книжный магазин Д. Газина в Одессе».

    Найбільша кількість автографів виявлена на авторських творах земляків – знаних письменників, поетів, літераторів, які впродовж свого життя були почесними читачами і друзями обласної наукової бібліотеки, учасниками різноманітних культурно-освітніх заходів – М. Божаткіна, Л. Вишеславського, М. Вінграновського, К. Голубкової, В. Качуріна, М. Ковалевського, Д. Креміня, Ю. Крючкова, М. Лисянського, А. Малярова, В. Марущак, Ю. Миронова, В. Пучкова, О. Різніченка, Л. Ржепецького, О. Сизоненка, О. Сичова, О. Сурова, О. Славної, О. Фіногєєва, Л. Чижової, Н. Щедрової, Е. Январьова.

       Автор підкреслює, що для читачів Бібліотеки, які цікавляться книгами з автографами, доступна інформація в електронному каталозі, де у розширеному описі книг є позначка «Автограф».

дивись докладніше