28.03.2020
Про бібліотеку Новини Бібліотекарю-краєзнавцю Контакти
Ви не зайшли на сайт
Головна Концепція розвитку НІБУ до 2020 року Історична спадщина України Електронний каталог Імідж-каталоги Проєкти НІБУ Наші видання Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України Дарунки Державні закупівлі Інформаційні ресурси у вільному доступі

Нові надходження до відділу обслуговування користувачів 23.04.2019

Б10127

9(с2)
Г952


Гуржій О. І. Нариси з історії розвиткку виробничих відносин і торгівлі в Україні (друга половина XVII – початок XX ст.) / О. І. Гуржій, О. П. Реєнт, Н. О. Шапошнікова ; НАН України. Ін-т історії України. - Київ : Інститут історії України НАН України, 2018. - 364 с.

У книзі оповідається, як змінювались виробничі відносини в країні від «застійного» середньовіччя до «бурхливого» буржуазного суспільства, як виникали, юридично формувались і «тихо» зникали цілі соціальні групи населення: козацтво, чумацтво, кріпосні селяни та ін. Яскраво і поетапно змальовано розвиток внутрішньої торгівлі і як саме в конкурентній боротьбі Україна виходила на зовнішні ринки збуту товарів. Наводиться великий фактичний (документальний) і статистичний матеріал.

Зміст

2.jpg

А40517

76
Б877


Бренюк А. Г. Графіка Кам’янця-Подільського в художній культурі краю XX століття / А. Г. Бренюк. - Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. - 271 с. : іл.

У монографії висвітлено художнє життя Кам’янця-Подільського в контексті розвитку культури ХХ ст.; визначено чинники, що сприяли виникненню на теренах міста регіональної графічної школи й окреслено етапи її розвитку в особах митців; проаналізовано художньо-педагогічну діяльність і культурологічні напрями роботи художників-графіків; подано видову, сюжетно-тематичну й художньо-стильову характеристику їх творчості, встановлено техніки втілення досліджуваного матеріалу в мистецтвознавче краєзнавство.

Зміст

3.jpg

М3258-1

9(с2)
В42

Віденський архів гетьманського роду Розумовських. Т. 1 / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; упоряд., вступ. ст., авт. передм. С. П. Потапенко. - Київ : [б. и.], 2018. - 261, [2] с. : 8 вкл. л.

До збірника ввійшли документи 1757-1799 рр., які на сьогодні зберігаються у Відні у приватному архіві прямих нащадків останнього гетьмана Козацької України Кирила Розумовського. Опубліковано службову документацію К. Розумовського (гетьманські універсали, імператорські грамоти, виписки із законодавчих актів), родинне листування (листи Кирила Розумовського до сина Андрія) та інструкцію управителю маєтностей Розумовських в Україні. Видання оснащено коментарями, ілюстраціями та генеалогічним розписом Розумовських середини ХVІІІ – початку ХХІ ст.

Зміст

4.jpg

Б10159

9(с2)
Л58


Лиман І. Німецькі консули в Північному Приазов’ї / І. Лиман, В. Константінова ; Бердянський держ. пед. ун-т, Н.-д. ін-т Іст. урбаністики, Громадська орг-ція “Урбаністичні ініціативи”. - Дніпро : Ліра, 2018. - 499 с. : іл. - (Історія іноземних консульств на Півдні України ; вип. 4).

У книзі висвітлюється історія німецьких консулів, які діяли в Північному Приазов’ї в період від заснування в регіоні представництв Пруссії та великого герцогства Мекленбург-Шверін після Східної (Кримської) війни і до закриття представництв Німецької імперії на початку Першої світової війни. Біографії і аналіз діяльності консулів подаються в контексті взаємин приазовського регіону та його портових міст із німецькими землями і ролі німців у розвитку цього регіону. Дотримуючись історіографічної традиції, автори відрізняють Північне, українське, Приазов’я з портовими містами Бердянськом і Маріуполем від Східного, російського, з його містами-портами Таганрогом і Ростовом-на-Дону. У різні часи під юрисдикцією німецьких консульських установ у Бердянську і Маріуполі знаходились землі на території нинішніх Запорізької, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей України.

Зміст

5.jpg

А40505

9(~)2
Ж424


Жданович О. Кочовики і Візантія у Менандра: монографія / О. П. Жданович ; наук. ред. В. В. Ставнюк ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Біла Церква : Білоцерківдрук, 2018. - 235 с.

У монографії розглянуто взаємини Візантійської імперії з кочовими народами (тюрки, авари) у VІ ст. на основі свідчень ранньовізантійського автора Менандра Протектора. У книзі представлений власний переклад фрагментів твору Менандра. Текст джерела поданий білінгвою: грецькою мовою з його паралельним перекладом українською.

Зміст

6.jpg

А40499

355
Л131


Лавер О. Г. Війни та народонаселення країн світу у XXXXI століттях (1900–2016 рр.): статистичне дослідження : монографія / О. Г. Лавер ; М-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т. - Вид. 2-е, перероб. і допов. - Ужгород : УжНУ, 2018. - 757 с. : табл.

Пропонована монографія є другим, доповненим і переробленим виданням монографії: Лавер О. Г. «Війни та народонаселення країн світу у ХХ столітті», яка була видана у 2002 році. Структура пропонованої монографії включає в себе вступ, дві частини, 6 розділів та додатки. У першій частині монографії досліджується статистика людських втрат у війнах і конфліктах ХХ-ХХІ століть (1900 -2016 роки). Досліджуються втрати населення країн Європи, Америки, Азії, Африки, Російської імперії, СРСР та пострадянського простору у локальних війнах і конфліктах, які відбулися за вказаний проміжок часу, а також у Першій та Другій світових війнах. Велика увага приділяється вивченню втрат українського народу та населення України у війнах і конфліктах 1900-2016 рр. Вказані проблеми розглядаються, як у розрізі континентів, так і регіонів нашої планети, включаючи країни пострадянського простору, а також Україну. Результати статистичних досліджень наведені у додатках.

Зміст

7.jpg

А40557

9(с2)
Л724


Лозовюк П. Этнология Одессы в исторической и современной перспективах / П. Лозовюк, А. Пригарин [и др.] ; Западно-Чешский ун-т, Одесский нац. ун-т им. И. И. Мечникова. - Одесса : Ирбис, 2017. - 387 с. : ил.

В монографии содержатся результаты историко-этнологических исследований, объект которых – Одесса и одесситы. На основе дисциплинарных приемов и методов рассматриваются формирование, этапы эволюции Одессы как многоликого города, а также отдельные сюжеты городской поседневности.

Зміст

8.jpg

А40547

9(с2)
К964


Кушніренко І. К. Феномен Нестора Махна і Гуляй-Поля: дослідження / І. К. Кушніренко. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2018. - 208, [1] с. : іл.

В даному дослідженні мова йде про феномен командира Революційної Повстанської армії України (махновців) Нестора Івановича Махна як першого у світі анархіста-практика, визначного організатора і провідника українських селян, про його ідейні погляди, а також зроблено спробу аналізу його літературної і публіцистичної творчості. Автор простежує і феномен Гуля-Поля як місця (територію), де зародився інший феномен в історії України – махновщина, і як дух Гуляй-Поля поширився у світі.

Зміст

9.jpg

А40386

9(с2)
М69


Михайлова О. Ю. Павло Скоропадський: “Крім негідників, усі підуть за мною” / О. Ю. Михайлова ; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : Парламентське видавництво, 2018. - 365, [2] с. : іл. - (Політичні портрети).

Видання присвячене політичному, військовому і державному діячеві, Гетьману Української Держави Павлу Скоропадському (1873-1945). Становлення політичного світогляду цього державника доби Української революції та його перетворення на лідера українського консервативного руху показано в світлі сучасної політичної теорії, на матеріалі історичних досліджень та автентичних відгуків сучасників. Видання ілюстроване.

Зміст

 

Проверка ТИЦ