28.03.2020
Про бібліотеку Новини Бібліотекарю-краєзнавцю Контакти
Ви не зайшли на сайт
Головна Концепція розвитку НІБУ до 2020 року Історична спадщина України Електронний каталог Імідж-каталоги Проєкти НІБУ Наші видання Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України Дарунки Державні закупівлі Інформаційні ресурси у вільному доступі

Нові надходження до відділу обслуговування користувачів 26.03.2019

ПРО ТЕАТР

19.jpg

Б9871

792
Н288

Нариси з історії інонаціонального театру в Україні XX – початку XXI століть / Нац. акад. мистецтв України. Ін-т проблем сучасного мистецтва ; за заг. наук. ред. М. О. Гришиної. - Київ : Фенікс, 2017. - 973, [2] с. : фот., XVI вкл. с. фот.

Комплексне дослідження інонаціонального театрального руху в Україні зазначеного часового відтінку ґрунтоване на архівних , мемуарних, ілюстрованих матеріалах та на театральній періодиці широкого спектру. У «Нарисах …» ретельно врахована думка українських та зарубіжних театрознавців, які у різний час зверталися до історії окремих сценічних колективів.

Зміст

18.jpg

Б7373

792
У45

Український театр ХХ століття: антологія вистав / Національна академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва ; ред. М. О. Гринишина. - Київ : Фенікс, 2012. - 944, XVI с. : іл.

Фундаментальне видання «Український театр ХХ століття: Антологія вистав» доповнює і деяким чином продовжує «Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ ст.», підготовлені відділом театру та музичної культури ІПСМ НАМ України (К.,2006).

Зміст

20.jpg

Б8104

792
Г853


Гринишина М. О. Театральна культура рубежу XIX-XX століть. Реалізм. Дискурс: монографія / М. О. Гринишина ; Національна академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва. - К. : Фенікс, 2013. - 344 с. : іл.

У монографії вперше у вітчизняному театрознавстві шляхом формально-логічних умовиводів створено світоглядно-естетичну модель рубежу ХІХ – ХХ ст. з одночасною акцентуацією її окремого - театрального – сегменту. Проаналізовані індивідуальні творчі манери провідних українських авторів ( І.Франка, І. Карпенка-Карого, Б. Грінченка, Л. Яновської, С.Васильченка, Г. Хоткевича, Л.Старицької-Черняхівської, В. Винниченка, Лесі Українки, С. Черкасенка, В. Пачовського, О. Олеся) і представлені варіативні підходи українських постановників до їхньої драматургічної продукції, відтак, - особливості тогочасного процесу естетичної комунікації в українському сценічному мистецтві.

Зміст

17.jpg

Б5250

792
Н288

Нариси з історії театрального мистецтва України XX століття / Академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва ; ред. В. Сидоренко. - Київ : Інтертехнологія, 2006. - 1051 с.

«Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття» є першою за багато років спробою колективу українських театрознавців комплексно дослідити сценічну практику в Україні ХХ століття, систематизувати факти та явища театрального процесу в Україні зазначеного періоду, виявити та обґрунтувати основні моделі його функціонування в культурному контексті століття.

Зміст

13.jpg

Б8933

792
Г14


Гайдабура В. М. Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В. М. Гайдабура ; Національна академія мистецтв України. - Вид. 2-е, перероб. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. - 254 с. : 40 вкл. л. фот. - (Українське театральне зарубіжжя : авторський цикл).

Автор книжки, член-кореспондент Академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства Валерій Михайлович Гайдабура, що відомий своїм монографічним дослідженням про сценічне мистецтво в Україні періоду німецько-фашистської окупації (1941-1944), цього разу першим у вітчизняному театрознавстві звернувся до узагальнення багаторічної практики повоєнного театру української діаспори та його тлумачення як невід’ємної частини комплексної історії національного мистецтва ХХ століття.

Зміст

21.jpg

Б4379

792
Г14


Гайдабура В. Театр між Гітлером і Сталіним: україна. 1941-1944. Долі митців / В. Гайдабура. - Київ : [б. и.], 2004. - 317 с.

Книжка доктора мистецтвознавства, заслуженого діяча мистецтв України Валерія Михайловича Гайдабури відкриває унікальну історичну главу національного театрального мистецтва, замовчувану впродовж півстоліття. На багатому архівному, документальному, іконографічному матеріалі, свідченнях учасників тогочасного театрального процесу автор відновлює картину творчості митців, котрі, опинившись у небезпечних умовах гітлерівської окупації, змогли підняти театральну діяльність до рівня могутнього фактора патріотизму, націотворення, духовного захисту народу.

Зміст

22.jpg

Б6419

792
В381


Веселовська Г. І. Український театральний авангард / Г. І. Веселовська. - Київ : ФЕНІКС, 2010. - 368 с. + 8 л. іл. матеріалу. - Б. ц.

Монографію присвячено дослідженню українського театру 1920-х років, коли експеримент і пошук нових сценічних форм стали основною ознакою творення театрального мистецтва. На основі широкої джерельної бази, а саме архівних матеріалів, публікацій преси, мемуарних свідчень та наукових розвідок у монографії ретельно досліджуються реалії тогочасного театрального життя, вводиться у науковий обіг велика кількість нових фактів та імен.

Зміст

12.jpg

Б10126

792
П127


Падяк В. Історія карпаторусинського націоналного театра и драматурґії: высокошколськый учебник / В. Падяк. - Пряшів : Пряшівський універзітет, 2018. - 340 с. : іл.

Книга присвячена історіїкарпаторусинського національного театру і драматургії.

Зміст

11.jpg

М3184-1

792
Н354


Національний академічний українськийдраматичний театр імені Марії Заньковецької/ упоряд., заг. ред. Б. М. Козак. - Львів : Каменяр, 2016 - Кн. 1 : Час і долі (1917–1944) / Р. Пилипчук [та ін.] ; упоряд., авт. передм., ред. Б. М. Козак. - 2016. - 530, [1] с. : іл.

У книзі, підготовленій групою театрознавців, відтворюється історія (від створення до наших днів) одного із найцікавіших українських театрів – Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької. Перша книга тритомного видання охоплює період 1917 – 1944 рр.

Зміст

16.jpg

А34342

792
К384

Київський академічний театр оперети – 75 років: [альбом] / уклад.: О. Когут, О. Тацій, Н. Хілобок. - [Київ] : [Київськ. акад. театр оперети], [2009]. - 200 с. : іл.

Книга, створена до 75-річного ювілею Київського академічного театру оперети. На сторінках цієї книги – частка історії одного з найяскравіших видів мистецтва – театру.

Зміст

9.jpg

М2821-1

792
О-79


Остроухова Н. В. Одесский оперный театр в историческом пространстве и времени: [монография] : в 3 кн. Кн. 1. 1804–1873 / Н. В. Остроухова ; М-во культуры Украины, Одесская национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой. - Одесса : Астропринт, 2013. - 389 с. : 12 вкл. л. фот.

Монографія присвячена історії Одеського національного академічного театру опери та балету. Висвітлює малодосліджений період життя першого міського театру з 1804 по 1873 р. Саме на сцені першого міського театру, відбувалося становлення різних жанрів театрального мистецтва – опери, балету та драми, яке згодом визначило провідні напрями репертуару одеських театрів. Основним засобом вивчення творчого життя театру у цей період став історичний, із залученням джерелознавчого історіографічного матеріалу.

Зміст

10.jpg

М2821-2

792
О-79


Остроухова Н. В. Одесский оперный театр в историческом пространстве и времени: [монография] : в 3 кн. Кн. 2. 1873–1887 / Н. В. Остроухова ; М-во культуры Украины, Одесская национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой. - Одесса : Астропринт, 2015. - 328 с. : 8 вкл. л. фот., факс.

Друга книга монографії присвячена театральному життю Одеси у період з 1873 до 1887р. Відбувалося становлення українського театру. З’явився жанр української опери композитора М. В. Лисенка. Щороку виступав український Театр корифеїв, працювали київські, харківські й одеські антрепризи. Широко була представлена різножанрова театральна культура європейських країн.

Зміст

14.jpg

А36904 / 792
Г179


Галяс А. В. Сегодня и навсегда...: очерки истории Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного / А. В. Галяс. - Одесса : Бондаренко М. А., 2017. - 400 с. : ил.

Історія Одеського академічного театру музичної комедії імені М. Водяного з початку заснування до сьогодення.

Зміст

15.jpg

А34196

792
Ч-492

Чернігівський обласний академічнийукраїнський музично-драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка, нам – 90 / упоряд.: А. Р. Бакіров, Р. Д. Міненко. - Чернігів : Лозовий В. М., 2016. - 48 с. : іл.

Цей ювілейний альбом присвячений Чернігівському обласному академічному українському музично-драматичному театру імені Т.Г. Шевченка, якому в травні 2016 року виповнилося 90 років від дня заснування. Пропоноване видання містить історичну довідку про етапи становлення закладу, видатних діячів вітчизняного мистецтва, які працювали в театрі протягом дев’яти десятиліть, творчі здобутки «шевченківців». На сторінках альбому представлені фотопортрети адміністративного та художньо-постановчого складу, артистів театру, колективні фотографії працівників виробничих підрозділів. В окремому розділі відображено вистави діючого репертуару театру. Заключна частина містить інформацію та мапу гастрольної і фестивальної діяльності трупи.

3.jpg

05

К41

 

Кіно-Театр: ілюстрований журнал/ Національний університет “Києво-Могилянська академія”, М-во культури і мистецтв України. - Київ : [б. и.], 1995 – 2019. - № 1

 

Зміст

1.jpg

05

Т291

 

Театрально-концертний Київ: журнал про місто та культуру : інформаційно-мистецький журнал. - Київ : Національне газетно-журнальне вид-во, 1936 (Тип. “Від “А” до “Я”). – 2018. - № 5

 

Зміст

2.jpg

05

Т291

 

Театрально-концертний Київ: журнал про місто та культуру : інформаційно-мистецький журнал. - Київ : Національне газетно-журнальне вид-во, 1936 (Тип. “Від “А” до “Я”). – 2018. - № 4

 

Зміст

7.jpg

05

У45

Український театр: науково-популярний журнал/ Міністерство культури України, Спілка театральних діячів України. - Київ : [б. и.], 1917 – 2017. - № 2-3

 

Зміст

8.jpg

05

У45

Український театр: науково-популярний журнал/ Міністерство культури України, Спілка театральних діячів України. - Київ : [б. и.], 1917 – 2017. - № 1

 

Зміст

6.jpg

05

У45

Український театр: науково-популярний журнал/ Міністерство культури України, Спілка театральних діячів України. - Київ : [б. и.], 1917 – 2014. - № 4

 

Зміст

 

Проверка ТИЦ