28.03.2020
Про бібліотеку Новини Бібліотекарю-краєзнавцю Контакти
Ви не зайшли на сайт
Головна Концепція розвитку НІБУ до 2020 року Історична спадщина України Електронний каталог Імідж-каталоги Проєкти НІБУ Наші видання Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України Дарунки Державні закупівлі Інформаційні ресурси у вільному доступі

нові надходження до відділу обслуговування користувачів 25.06.2019

1.jpg

А41033

91
П165
Панов А
. Країнознавство: підручник / А. Панов. - Ужгород : АУТДОР-ШАРК, 2017. - 443 с.

Країнознавство – міжгалузева дисципліна, яка абсорбувала в себе знання про географію, історію, державний лад, економіку та ментальність людей з окремої країни. Підручник пропонує методологію пізнання окремої країни на прикладі кількох європейських держав та США.

Зміст

2.jpg

А41032

355
І-818

Ірландська республіканська армія: стратегія і тактика / ред. О. Фешовець. - Львів : Астролябія, 2018. - 159 с. - (Бібліотека командира).

Книга становить собою коментований збірник документів Ірландської республіканської армії, що за різних обставин стали доступними для громадськості й увійшли в історію під умовною назвою «Зелена книга». Створені для вишколу рекрутів, ці документи розкривають політико-економічні цілі ІРА, її бойову історію та організаційну структуру, стратегію і тактику боротьби, питання оснащення й озброєння, безпеки, а також морально-психологічної підготовки добровольців.

Зміст

3.jpg

А40961

9(450)
І-907

Історія Італії (від античності до сьогодення) = La storia dItalia : навчальний посібник / В. С. Волониць [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Маріупольський держ. ун-т. - 2-е вид., допов. - Маріуполь : ППНС, 2017. - 232 с.

У навчальному посібнику подається короткий виклад перебігу історичних подій на території Італії від античної доби до сьогодення. Історичне буття на італійській землі представлене у контексті соціально-політичних змін і господарського розвитку у взаємозв’язках із загальноєвропейськими цивілізаційними процесами. Автори відтворили складний, неоднозначно трактований шлях народу Італії до незалежності і державності, не оминувши драматичних та величних сторінок у його життєписі.

Зміст

4.jpg

А40971


С441
Скомаровський В.
Історія Європейської філософії: Античність, Середньовіччя, Відродження: посібник / В. Скомаровський ; Європейський ун-т. Уманська філ. - Вид. 2-е, випр. і допов. - Умань : Сочінський М. М., 2018. - 581 с. : іл.

У навчальному посібнику пропонується аналіз фундаментальних проблем Європейської філософії: Античності, Середньовіччя, Відродження. У стислій формі висвітлюється зміст філософських ідей, теорій, поглядів, які дістали загальне визнання у процесі духовної еволюції світової і європейської спадщини.

5.jpg

А41013

2
Г745
Гофманн Й.
Історія ранньої Церкви: найважливіші аспекти : пер. з нім. / Й. Гофманн ; пер. О. Конкевич. - Львів : Український Католицький Університет, 2019. - 243 с.

У цьому навчальному посібнику розглянуто у світлі останніх досліджень усі ті питання ранньохристиянської історії, що займають ключове місце в навчальних програмах університетів, бо й досі визначають життя та богослов’я Церкви. Це, зокрема, такі теми, як первісне розширення Церкви; устрій ранньохристиянських громад та взаємодія між ними; принципи й інституції, що забезпечували єдність Церкви; відносини між Церквою і Римською державою протягом перших п’яти століть; устрій ранньої Церкви як цілості; формулювання віровчення Церкви на перших чотирьох вселенських соборах.

Зміст

6.jpg

А40999

9(с2)
Г945
Ґуммерус Герман.
Україна в переломні часи. Шість місяців на чолі посольства у Києві / Г. Ґуммерус. - Вид. 3-є, допов. і випр. - Київ : Академперіодика, 2018. - 165, [2] с. : іл., портр.

Герман Ґуммерус (1877 – 1948) – відомий фінський історик, громадський і політичний діяч. Його спогади про перебування на посаді повіреного у справах Фінляндії у Києві присвячені маловідомій сторінці дипломатичної історії – фінсько-українським взаєминам другої половини 1918 – початку 1919 рр. Книга насичена багатим фактичним матеріалом, в ній чимало точних, живих описів перебігу політичних подій в Україні за часів гетьманату П. Скоропадського та Директорії.

Зміст

7.jpg

А41000

9(с2)
Т247
Тацієнко В
. Повсякдення православного сільського духовенства Київської єпархії в кінці XVIII – на початку XX ст.: монографія / В. С. Тацієнко ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Умань : Сочінський М. М., 2018. - 223 с.

У монографії на основі численних джерел висвітлюється повсякденне життя православного парафіяльного сільського духовенства Київської єпархії в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. Розглядається місце духовенства в соціальній структурі суспільства, характеризується матеріальне забезпечення, особливості шлюбно-сімейних відносин, акцентується увага на заходах церковної адміністрації, спрямованих на підвищення морального рівня священно- і церковнослужителів. Окрема увага приділена освітньому рівню, місцю благочинницьких та церковних бібліотек у самоосвіті кліру та дозвіллю парафіяльного духовенства.

Зміст

8.jpg

А40954

901.2
М717
Мищак І. М.
Інкорпорація та радянізація західноукраїнських земель (1939 – початок 1950-х рр.): історіографія: монографія / І. М. Мищак ; наук. ред. Я. С. Калакура. - Київ : Інститут законодавства ВР України, 2010. - 508 с.

У монографії викладені результати історіографічного дослідження інкорпорації й радянізації західноукраїнських земель Радянським Союзом та Українською УРСР у 1939 – на початку 1950-х рр. Висвітлено основні етапи історіографічного процесу, охарактеризовано джерельну базу дослідження, проаналізовано підходи науковців до з’ясування основних тенденцій та особливостей суспільно-політичних, соціально-економічних, культурних, духовних перетворень у Західній Україні.

Зміст

9.jpg

А40950

9(с2)
П167
Панфілова Т.
Громадянське суспільство в Західній Україні (20 – 30-ті роки XX століття): функціонування структури громадянського суспільства в процесі інкорпорації Західної України до складу Польської держави (1919–1923): монографія / Т. О. Панфілова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Львівський регіон. ін-т держ. упр. - Львів : Тріада Плюс, 2018. - 55 с.

Монографія про діяльність структур громадського суспільства 20-30-тих років ХХ століття, їх роль у захисті соціально-економічних і національно-політичних прав українського населення в умовах інкорпорації Західної України до складу Польської держави.

 

Проверка ТИЦ